Pohľady- názory

Dutch

Jak název napovídá, zájmeno zastupuje podstatné jméno. Čeština rozeznává 7 druhů zájmen (osobní, ukazovací, přivlastňovací, vztažná, tázací, záporná a neurčitá), ovšem holandština jich má hned 9 druhů.

Zájmenné příslovce

Internal link Zájmenná příslovce najdete zde, v holandštině jsou velmi běžně používaná.

Nyní přikročíme k samotným zájmenům, tedy k jejich druhům v holandštině:

osobní
já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona

přivlastňovací
můj, tvůj, jeho, její, váš...
zvratná
Myji se
vzájemná
v češtině zvratná

tázací
kdo, co
ukazovací
ten, tento, tenhle, tamten, takový, týž
vztažná
takový, který, jenž
neurčitá
každý, všechen, nějaký, něco, někdo, leckdo...
zvolací
jak hezké, takové pěkné počasí...

UKAZOVACIE ZÁMENA - závislé a nezávislé :
Ukazovací zájmena závislá a nezávislá
ten, ta, to
ten dům
ten je velký
to kolo
to je žluté
dit/deze
dit huis [het huis]
dit is groot
deze fiets [de fiets]
deze is geel
ten, tamten
tamten dům
ten je velký
tamto kolo
to je žluté
dat/die
dat huis [het huis]
dat is groot
die fiets [de fiets]
die is geel
tito, tyto, tato
tyto domy
ty jsou velké
tato kola
ta jsou žlutá
deze
deze huizen [de huizen]
deze zijn groot
deze fietsen [de fietsen]
deze zijn geel
tamti, tamty, tamta
tamty domy
ty jsou velké
tamta kola
ta jsou žlutá
die
die huizen
die zijn groot
die fietsen
die zijn geel
Nezávislá ukazovací zájmena ukazující na substantivum
tenhle, tahle, tohle
tohle je pěkná kniha
dit
dit is een leuk boek
ten, ta, to
to je pěkná kniha
dat
dat is een leuk boek
tito, tyto, tato
tyto knihy jsou pěkné
dit
dit zijn leuke boeken
[ne: deze zijn leuke boeken]
tamti, tamty, tamta
to jsou pěkné knihy
dat
dat zijn leuke boeken
[ne: die zijn leuke boeken]

Degene, diegene, datgeneČlověk, který...věc, která....

English Dutch
the thing which
[All interchangeable]
datgene wat [formal]
dat wat [common]
wat [common]
the person who
[referring to a specific person]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
the persons who
[referring to specific persons]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
anyone who
[referring to a person with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
 • hij die
 • wie
anyone who
[referring to a group of persons with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
 • zij die
 • wie

Zulk(e) and zo'n

Such (a)

English Dutch
such [singular] zo'n (from 'zo een')
such [plural] zulke
not enumerable zulk (het-nouns)
zulke (de-nouns)

Zodanig and dusdanig

Of such a nature, of such a degree

English Dutch
of such a nature, of such a degree [adjective] zodanig(e) [formal]
dusdanig [formal]
zulk(e) [common]
of such a nature, of such a degree [adverb] zodanig [formal]
dusdanig [formal]
zo [common]

Dezelfde and hetzelfde

The same

English Dutch
the same
[singular]
hetzelfde [het-words]
dezelfde [de-words]
the same
[plural]
dezelfde

Degene, diegene, datgeneČlověk, který...věc, která....

English Dutch
the thing which
[All interchangeable]
datgene wat [formal]
dat wat [common]
wat [common]
the person who
[referring to a specific person]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
the persons who
[referring to specific persons]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
anyone who
[referring to a person with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
 • hij die
 • wie
anyone who
[referring to a group of persons with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
 • zij die
 • wie

Zulk(e) and zo'n

Such (a)

English Dutch
such [singular] zo'n (from 'zo een')
such [plural] zulke
not enumerable zulk (het-nouns)
zulke (de-nouns)

Zodanig and dusdanig

Of such a nature, of such a degree

English Dutch
of such a nature, of such a degree [adjective] zodanig(e) [formal]
dusdanig [formal]
zulk(e) [common]
of such a nature, of such a degree [adverb] zodanig [formal]
dusdanig [formal]
zo [common]

Dezelfde and hetzelfde

The same

English Dutch
the same
[singular]
hetzelfde [het-words]
dezelfde [de-words]
the same
[plural]
dezelfde
Složené slovo se skládá ze dvou nebo více slov, která mají význam, i když stojí samostatně. V češtině je používáme výrazně méně častěji než v holandštině, ale také v jiných jazycích, zejm. v němčině. Tam, kde cizinec použije složeninu (a pokud umíte trochu německy, pak si dovedete představit, jaká předlouhá slova se dají složit), my spíše používáme ustálená spojení podstatných a přídavných jmen (např.: bed (lože, postel) + room (pokoj) = bedroom (ložnice, ne: postelpokoj, jak by zněl doslovný překlad z angličtiny) anebo vytváříme novotvary (obývací pokoj --> obývák, sanitní auto --> sanitka, panelový dům -- panelák apod.) Díky tomu, že holandština podstatná a přídavná jména neskloňuje, si může dovolit takto jednoduché spojování slov, které v češtině nefunguje.

 

poslední slovo složeniny
určuje rod celé složeniny

Pro nás tedy platí: Poslední slovo ve složenině rozhoduje, zda celé složené slovo bude "het" nebo "de slovem".

Složené slovo se může kromě několika podstatných jmen skládat také z přídavného a podstatného jména, příslovce a podstatného jména nebo z podstatného jména a slovesa.

Složenina ze dvou podstatných jmen:

Původní slova Složené slovo Překlad
het werk + de plaats de werkplaats práce + místo = pracovní místo
het land + de bouw de landbouw půda + zušlechtění = zemědělství
de koffie + het kopje het koffiekopje káva + šálek = šálek na kávu

Složenina z přídavného a podstatného jméno:

Původní slova Složené slovo Překlad
groot + de meester de grootmeester velký + mistr = velmistr
rood + het borstje het roodborstje červený + hruď = červenka
klein + het geld het kleingeld malý + peníze = drobné

Složenina z příslovce/předložky a podstatného jména:

Původní slova Složené slovo Překlad
tegen + de speler de tegenspeler proti + hráč
achter + de deur de achterdeur zadní + dveře
voor + de loper de voorloper před + běžet = ukazatel, prekurzor

Tvoříme-li složeninu z podstatného jména a slovesa, pak ze slovesa používáme pouze jeho kmen (v tabulce je kmen podtržen) (viz Internal link slovesný kmen):

Původní slova Složené slovo Překlad
denken + de wijze de denkwijze myslet + cesta = způsob myšlení
roeien + de boot de roeiboot veslovat + loď = veslice
eten + de kamer de eetkamer jíst + pokoj = jídelna

 

Až dosud jsme si ukázali pouze příklady složenin, které nepotřebují žádný spojovací prvek, ovšem některé složeniny spojovník vyžadují a o těch si povíme v následujících kapitolách.
Zdrobněliny jsou u Holanďanů velice oblíbené a používají je nejen pro malé věci, ale také pro celou řadu slov s citovým zabarvením. Do češtiny se proto někdy překládají těžko, neboť Holanďan použije zdrobnělinu takového slova, že to nás Čechy bije do uší (např." alibi, alkoholický nápoj).

Obecná rovnice tvoření zdrobnělin je:
podstatné jméno + je
Připoměňme si, že zdrobněliny jsou bez výjimky "het slovy" :

Podstatné jméno Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
het schaap het schaapje ovečka
de voet het voetje nožka
het oog het oogje očko
de neus het neusje nosík
de hap het hapje svačinka
het kind het kindje děcko

Bohužel celá věc není tak snadná, protože mnoho slov nepřibírá při tvoření zdrobněliny pouze koncovku -je, ale spíše zakončení -tje, -etje, -pje, nebo -kje. Více se dočtete na dalších stránkách.

Zde si můžete prohlédnout Internal link přehled zdrobnělin.
Ne všechna substantiva tvoří zdrobnělinu pomocí koncovky -je a přibírají i další písmeno, pro zjednodušení výslovnosti zdrobněliny, takže se často setkáme s těmito koncovkami:

-tje -etje
-pje -kje

Na následujících stránkách si ukážeme, jak vytvořit zdrobnělinu k jakémukoli slovu, neboť tato pravidla jsou založena na fonetice slova.

Těchto pravidel není málo a pokud se vám nechce je všechna číst a učit se jim, pak se vám bude hodit následující Internal link přehled koncovek zdrobnělin.

Pokud se studiu holandštiny věnujete pečlivě a pravidelně, zanedlouho zjistíte, že "máte odposloucháno" a jste schopni správně zdrobňovat automaticky.

Cvičení Pokud máte pocit, že už o zdrobnělinách víte dost, a chcete si prověřit své znalosti, pak to můžete zkusit zde.

Další koncovky zdrobnělin

Na následujících stránkách se bude více zabývat těmito čtyřmi koncovkami:
 1. -tje se přidává ke slovům, která:
  1. končí samohláskou (a, e, i, o, u, ij/y) nebo písmenem w
  2. končí písmenem r, l, n, před nímž stojí Internal link dlouhá samohláska
  3. končí nepřízvučným -er, -el, -en, kde e Internal link němým e
 2. -etje se přidává ke slovům, která končí Internal link krátkou samohláskou následovanou nezdvojeným r, l, n, m, ng

 3. -kje se přidává ke slovům, která jsou zakončena -ing

 4. -pje se přidává ke slovům, která jsou zakončena:
  1. písmenem m, před nímž stojí Internal link dlouhá samohláska
  2. nepřízvučným -em, kde e je Internal link němým e


-tje -etje
-pje -kje

-tje se používá u těchto slov:
 1. končí samohláskou (a, e, i, o, u, y / ij ) nebo písmenem w
 2. končí r, l or n před nímž je dlouhá samohláska
 3. končí nepřízvučným -er, -el, en or -or

1. Slova, která končí samohláskou (a, e, i, o, u, y / ij ) nebo písmenem w

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de rij het rijtje malá řada, fronta
het ei het eitje vajíčko
de vrouw het vrouwtje ženička
de duw het duwtje malé postrčení
de draai het draaitje malé otočení
de trui het truitje svetřík

Zdrobněliny utvořené z podstatného jména zakončeného jednoduchou samohláskou (a, e, i, o, u, y / ij ) jsou psány se zdvojenou samohláskou, aby byla zachována Internal link délka samohlásky.

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de cola het colaatje sklenička koly
het alibi het alibietje alibi
de taxi het taxietje taxík
de foto het fotootje fotečka
de auto het autootje autíčko
het menu het menuutje jídelníček
de paraplu het parapluutje deštníček
de oma het omaatje babička

 

Slova zakončená písmenem y (zpravidla přejatá z angličtiny) budou mít ve zdrobnělině apostrof před koncovkou -tje, aby byla zachována délka samohlásky.

de baby het baby'tje miminko
de lobby het lobby'tje předsíňka

 

Italské slovo 'tiramisu' bude také mít apostrof místo zdvojení samohlásky u, neboť její zdvojení by porušilo výslovnost.

de tiramisu het tiramisu'tje malé tiramisu


2. Slova zakončená r, l, n, před nímž stojí Internal link dlouhá samohláska

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de deur het deurtje dvířka
het been het beentje nožka
de uil het uiltje sovička
het gebaar het gebaartje gesto
het wiel het wieltje kolečko
de zoon het zoontje synek


3. Substantiva zakončená nepřízvučným -er, -el, en, -or.
Pamatujte, že nepřízvučné e je vždy Internal link němým e..

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de nagel het nageltje nehtík
de deken het dekentje dečka
de borrel het borreltje alkoholický nápoj
de centimeter het centimetertje centimetřík
het laken het lakentje prostěradélko
de professor het professortje profesůrek
de motor het motortje motorek
de vader het vadertje tatínek

-tje -etje
-pje -kje

Zakončení -etje používáme u slov, která jsou zakončena písmenem r, l, n, m, ng, před nímž stojí Internal link krátká samohláska.

Výjimky:
 • slova zakončená nepřízvučným -el, -er, -en mají koncovku Internal link -tje.
 • slova zakončená nepřízvučným -em get mají koncovku Internal link -pje.
 • slova zakončená nepřízvučným -ing get mají koncovku Internal link -kje.

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
het gezin het gezinnetje rodinka
de bal het balletje míček
het ding het dingetje věcička
het lam het lammetje jehňátko
de stem het stemmetje hlásek
de man het mannetje mužík

Všimněte si, že koncová souhláska slova je zdvojená za účelem Internal link zachování délky samohlásky. U slov zakončených na -ng (ding) to však neplatí, protože po přidání koncovky -etje zůstává samohláska krátká.

Koncovka -pje se používá u slov, kretá jsou zakončena:

 

Slova zakončená písmenem -m, před nímž stojí Internal link krátká samohláská mají koncovku Internal link -etje.

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de bezem het bezempje košťátko
de duim het duimpje paleček
de worm het wormpje červík
de braam het braampje malinka
de film het filmpje filmeček
het museum het museumpje malé museum
het stadium het stadiumpje malé stádium
de oom het oompje strýček

Koncovka -kje se používá u slov zakončených nepřízvučným -ing. Všimněte si, že písmeno g je ve zdrobnělině vypuštěno :

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de koning het koninkje malý král
de woning het woninkje byteček
de ketting het kettinkje náhrdelníček
de tweede verdieping het tweede verdiepinkje druhé patro
de beloning het beloninkje odměna
de verrassing het verrassinkje překvapeníčko

KONCOVKY ZDROBNELIN- PREHĽAD :
Pro ty z vás, kteří detailně neprostudovali předcházející kapitoly o tvorbě zdrobnělin, je zde přehled koncovek zdrobnělin pro všechna podstatná jména. Podstatná jména, jejichž zdrobnělina má koncovku -je, zde nejsou uvedena, proto všechna slova, která nemají žádnou ze zde uvedených koncovek, budou automaticky mít koncovku -je.

Jak použít tuto tabulku

Ukážeme si to na příkladu slova 'bezwaar' (námitka).
Nejdřív najedeme jeho poslední Internal link slabiku, jíž je 'zwaar'. Potom odstraníme všechny souhlásky před samohláskou (samohláskami) a dostaneme 'aar'. Nyní vyhledejte 'aar' v tabulce a zjistíte, že koncovka zdrobněliny bude 'aartje'.

A Koncovka zdrobněliny
-a -aatje
-aai -aaitje
-aal -aaltje
-aar -aartje
-aam -aampje
-al -alletje
-alm -almpje
-am -ammetje
-an -annetje
-ang -angetje
-ar -arretje
-arm -armpje
-au -autje
-auw -auwtje

 

E Koncovka zdrobněliny
-e -etje
-étje
-ee -eetje
-eel -eeltje
-eem -eempje
-eer -eertje
-eeuw -eeuwtje
-ei -eitje
-el (nepřízvučné) -eltje
-el (přízvučné) -elletje
-elm -elmpje
-em (nepřízvučné) -empje
-em (přízvučné) -emmetje
-en (nepřízvučné) -entje
-en (přízvučné) -ennetje
-eng -engetje
-er (nepřízvučné) -ertje
-er (přízvučné) -erretje
-erm -ermpje
-eu -eutje
-eul -eultje
-eum -eumpje
-eun -euntje
-eur -eurtje

 

I Koncovka zdrobněliny
-i -i'tje
-ie -ietje
-iel -ieltje
-iem -iempje
-ien -ientje
-ier -iertje
-ieuw -ieuwtje
-il -illetje
-ilm -ilmpje
-im -immetje
-in -innetje
-ing (nepřízvučné) -inkje
-ing -ingetje
-ir -irretje
-irm -irmpje

 

O Koncovka zdrobněliny
-o -ootje
-oe -oetje
-oei -oeitje
-oel -oeltje
-oem -oempje
-oen -oentje
-oer -oertje
-ol -olletje
-olm -olmpje
-om -ommetje
-on -onnetje
-ong -ongetje
-ooi -ooitje
-ool -ooltje
-oom -oompje
-oon -oontje
-oor -oortje
-or (nepřízvučné) -ortje
-or (přízvučné) -orretje
-orm -ormpje
-ou -outje
-ouw -ouwtje

 

U Koncovka zdrobněliny
-u -uutje
-ui -uitje
-ul -ulletje
-ulm -ulmpje
-um (nepřízvučné) -umpje
-um (přízvučné) -ummetje
-un -unnetje
-ung -ungetje
-ur -urretje
-urm -urmpje
-uul -uultje
-uum -uumpje
-uun -uuntje
-uur -uurtje

 

Y Koncovka zdrobněliny
-y -y'tje
NEPRAVIDELNÉ ZDROBNELINY :
Existují však také slova, která tvoří nepravidelné zdrobněliny:

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
het gat het gaatje (ne: gatje) dírka
het glas het glaasje (ne: glasje) sklenička
de jongen het jongetje (net: jongentje) chlapeček
het pad het paadje (ne: padje) cestička
het schip het scheepje (ne: schipje) lodička
het vat het vaatje (ne: vatje) soudek
het blad het blaadje (ne: bladje) lísteček

       !Ale:

het handvat het handvatje (pravidelné) klička (malá klika)
 

Jiný význam

Význam některých zdrobnělin se liší od významu slov, z nichž byly zdrobněliny vytvořeny:

Substantivum Překlad Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de kaart karta het kaartje lístek (vstupenka, jízdenka)
de gein legrace het geintje vtip
het plezier potěšení het pleziertje laskavost (udělat někomu laskavost)
het ijs led het ijsje zmrzlina
de schotel hrnec het shoteltje podšálek

Substantiva meisje (dívka) a etentje (slavnostní večeře) existují pouze ve tvaru zdrobnělin.

ZHRNUTIE :
Pokud pouze hledáte koncovku zdrobněliny určitého slova, přeskočte tuto stránku a nalistujte Internal link přehled koncovek zdrobnělin.

Shrnutí tvoření zdrobnělin pro velmi pečlivé studenty:

Koncovka
Slova končící : Postup
je
holý základ slova
 • přidejte -je
tje
samohlásky (a, e, i, o, u, y) or w
 • zdvojte a, o, u abyste zachovali Internal link délku samohlásek
 • jediné e je a Internal link němým e a nevyžaduje zdvojení; pouze připojte -tje
 • jediné i a y vyžadují použití apostrofu k zachování délky
 • ostatní (dvoj- a trojhlásky, zdvojené e): pouze připojte -tje
Internal link dlouhá samohláska před písmeny r, l, n
 • pouze připojte -tje
nepřízvučné er, el, en, or
 • pouze připojte -tje
etje
Internal link krátká samohláska před písmeny r, l, n, m, ng
kje
nepřízvučné -ing
 • g je nahrazeno písmenem k
pje
Internal link dlouhá samohláska před písmenem m
 • pouze připojte -pje
nepřízvučné em, um
 • pouze připojte -pje
-lm, -rm
 • pouze připojte -pje
Nepravidelnost spočívá ve změně samohlásky v poslední slabice.

Krátká samohláska měnící se v dlouhou

Internal link Pravidla zachování délky samohlásek v případě nepravidelného tvoření množného čísla neplatí, neboť při něm neprovádíme korekci délky, takže většina tvarů nepravidelného plurálu má samohlásku, která se stala dlouhou.

Singulár Plurál Překlad plurálu
het bedrag de bedragen množství, sumy
het bevel de bevelen příkazy, rozkazy
het blad de bladen listy papíru
de dag de dagen dny
het dak de daken střechy
het dal de dalen údolí
het gat de gaten díry
het gebod de geboden povely
het gelag de gelagen hostince
het gebed de gebeden modlitby
het gebrek de gebreken nedostatky
het gen de genen geny
de god de goden bohové
de hertog de hertogen vévodové
het hof de hoven nádvoří
het hol de holen doupata, díry
het lot de loten losy
de oorlog de oorlogen války
het pad de paden cesty
ale: de pad de padden ropuchy
het schot de schoten střely
de slag de slagen rány
het slot de sloten zámky
het spel de spelen hry
de staf de staven tyče, hole
het vat de vaten sudy
ale: het vat de vatten kliky
het verbod de verboden zákaz, pohibice
het verdrag de verdragen smlouvy
het verlof de verloven prázdniny
de weg de wegen cesty
het bad de baden koupele

Změna i na e

U některých substantiv s písmenem i v poslední slabice se toto písmeno mění v množném čísle na e.

Singulár Plurál Překlad plurálu
het lid de leden členové
het schip de schepen lodě
de smid de smeden kovář
het gelid de gelederen pozice, hodnosti

-heid / -heden

Zakončení -heid se v plurálu mění na -heden.

Singulár Plurál Překlad plurálu
de overheid de overheden vlády
de moeilijkheid de moeilijkheden těžkosti
de aanwezigheid de aanwezigheden přítomnosti
de gelegenheid de gelegenheden příležitosti
Člen neurčitý používáme u názvů osob, zvířat a věcí, která neznáme, v předešlém kontextu jsme je nezmínili a nevíme, o jakou konkrétní věc se jedná nebo nebyla blíže specifikována. Do češtiny převedeno, používáme člen určitý tehdy, mluvíme-li o nějaké knize.

 

Zpět k holandštině - neurčitý člen v množném čísle neexistuje a v jednotném čísle se pro veškerá slova používá člen "een", přičemž nás vůbec nezajímá jejich rod nebo jsou-li to "het" nebo "de" slova.

   
"de" slova   "het" slova
 singulár
  een

  een man = (nějaký) muž

  een

  een huis = (nějaký) dům
 plurál
  --

  mannen = (nějací) muži

  --

  huizen = (nějaké) domy
Absence pravidel platí i u "de slov", ale máme k dispozici alespoň několik záchytných bodů.

Člen "de" mají vždy:

 • Plurál substantiv
  Všechna podstatná jména v množném čísle mají člen "de" nezávisle na tom, zda jejich jednotné číslo má člen "de" nebo "het".

  de planeten planety de potloden tužky
  de druppels kapky de boten lodě
  de gedachten myšlenky de kinderen děti
  de handen ruce de lijnen čáry

 • Slova, která jsou jednoznačně mužského/ženského rodu
  U většiny podstatných jmen to bohužel určit nedokážeme, ale přesto existují taková slova, jejichž členem si můžeme být, i my cizinci, jisti.

  de vrouw žena de man muž
  de teef fenka de hengst hřebec
  de koningin královna de koning král
  de meid dívka de jongen chlapec

 • Slova s příponou -ing (jsou rodu ženského)
  Tato substantiva jsou odvozena od sloves.

  de betaling platba de verovering dobytí
  de uitnodiging pozvánka de rekening účet
  de betovering kouzlo de opening otevření
  de ontdekking objev de hervorming reforma

 • Slova s příponou -tie, -thie, a -sie (ženský rod)

  de politie policie de petitie petice
  de executie poprava, exekuce de tractatie nakládání (s čím), jednání (s čím)
  de sympathie sympatie de empathie empatie
  de visie vize de fusie spojení se

 • Slova s příponou -or (mužský rod)

  de motor motor de generator generátor
  de monitor monitor de perforator perforátor
  de professor profesor de factor faktor
  de alligator aligátor de radiator radiátor

 • Osoby
  Jména osob jsou zpravidla "de slova", což je logické, neboť obecně vzato jsou osoby mužské či ženské.

  1. Rodina

  de moeder matka de vader otec
  de dochter dcera de zoon syn
  de kleindochter vnučka de kleinzoon vnuk
  de tante teta de oom strýc
  de nicht sestřenice, neteř de neef bratranec, synovec
  de grootmoeder babička de grootvader dědeček
  de oma babička de opa dědeček

  Pozor: stejně jako v češtině je dítě rodu středního : het kind.

  2. Substantiva s koncovkou -aar (mužský rod)
  Tato slova jsou odvozená od sloves.

  de handelaar obchodník de molenaar mlynář
  de veroveraar dobyvatel de tovenaar kouzelník
  de leugenaar lhář de dienaar sluha
  de minnaar milenec de ambtenaar úředník

  3. Slova s koncovkou -eur (mužský rod)
  Zpravidla jsou to slova latinského původu.

  de programmeur programátor de acteur herec
  de adviseur konzultant de profiteur parazit
  de amateur amatér de directeur ředitel
  de auteur autor de instructeur instruktor

  4. Slova s koncovkou -er (mužský rod)
  Taktéž většinou odvozená od názvů činností.

  de verkoper prodejce de danser tanečník
  de slager řezník de bakker pekař
  de dokter doktor de schrijver spisovatel
  de zanger zpěvák de dromer snílek

  5. Koncovky ženského rodu
  Tato podstatná jména patří taktéž i do kategorie "slova jednoznačně ženského rodu", již jsme zmínili výše. V závorkách jsou uvedeny mužské varianty.

  de verkoopster (verkoper) prodavačka de danseres (danser) tanečnice
  de actrice (acteur) herečka de zangeres (zanger) zpěvačka
  de keizerin (keizer) císařovna de directrice (directeur) ředitelka
  de minnares milenka de kokkin (kok) kuchařka
Asi jednu třetinu substantiv v holandštině tvoří tzv. "het slova". Vzhledem k neexistenci jasného pravidla k rozlišení "het slov" od "de slov" se jim musíme naučit zpaměti. Ku pomoci nám budiž několik následujících pomůcek:

Člen "het" mají vždy:

 • Zdrobněliny (viz Internal link zdrobněliny)

  het egeltje ježeček het ijsje zmrzlinka
  het autootje autíčko het foutje chybička

 • Infinitiv ve funkci substantiva (viz Internal link sloveso jako podstatné jméno):

  het vallen van de nacht padnutí noci het doen van een dutje dát si šlofíka
  het tikken van de klok tikot hodin het komen en gaan van de vogels přílet a odlet ptáků

 • Typ vyjádření "to dobré, to špatné, to hezké" atd (v češtině ekvivalent vět typu: "Dnes je krásné počasí, ale hloupé na tom je, že musím jít do práce." nebo "Tato křesla se nám výborně hodí do obývacího pokoje a to nejlepší na nich je, že byla v obchodě nejlevnější."

  het leuke is... (to) legrační (na tom) je... het stomme is... (to) hloupé (na tom) je......
  het rare/gekke is... (to) neobvyklé/zvláštní (na tom) je... het mooie is... (to) dobré (na tom) je...
  het belangrijkste is... (to) důležité (na tom) je... het vervelende is... (to) špatné (na tom) je...

 • Všechna slova s koncovkou -um, -aat, -isme (t.j. zpravidla slova původem neholandská)

  het decorum dekorum het ultimatum ultimátum
  het museum museum het aquarium akvárium
  het resultaat výsledek het mandaat mandát
  het referaat referát het consulaat konzulát
  het surrealisme surrealismus het egoïsme egoismus
  het liberalisme liberalismus het idealisme idealismus

  Zde je nutno mít na paměti jednu výjimku: slova s koncovkou -aat, která vyjadřují názvy osob, mají vždy člen "de". Např." de advocaat (advokát), de fanaat (fanatik), de aristocraat (aristokrat). Zvláštní výjimkou je slovo " de prostaat" (prostata), které má sice koncovku -aat a není názvem osoby, ale i tak patří ke slovům se členem "de".

 • Většina slov s předponou ge-, be- and ver- kromě těch, která končí na -ing.

  het gefluister šepot, šeptání het gegeven fakt, detail
  het gezang zpívání, zpěv het gedoe nepříjemnost, svízel
  het beklag stížnost het bestuur vláda
  het bereik dosah, rozsah het begin začátek
  het vermogen 1. kapacita
  2. majetek
  het verdriet smutek
  het verlies ztráta het verleden minulost
  het verkeer doprava, provoz het verhaal příběh

  Pozor: de gewoonte (zvyk) - zde "ge" není předponou, proto nepatří mezi "het slova"!

 • Některá běžně užívaná slova

  het boek kniha het woord slovo
  het geld peníze het papier papír
  het formulier formulář het werk práce
  het bankbiljet bankovka het paspoort pas
  het identiteitsbewijs občanský průkaz het land země
  het rijbewijs řidičák het dorp vesnice
  het café hospoda het restaurant restaurace
  het hotel hotel het spel hra
  het feest the párty het bier pivo
  het sap džus het water voda
  het vuur oheň het fornuis kamna
  het gas benzín het licht světlo
  het brood chleba het vlees maso
  het ontbijt snídaně het diner večeře (slavnostní)
  het bord talíř het ei vejce
  het mes nůž het vet tuk
  het spek slanina het zout sůl
  het glas sklo, sklenice het huis dům
  het toilet toaleta het balkon balkón
  het dak střecha het plafond strop
  het bed postel het laken prostěradlo
  het raam okno het antwoordapparaat hlasový automat
  het trapportaal podesta het stopcontact zásuvka
  het terras terasa het hoofd hlava
  het kind dítě het oor ucho
  het oog oko het haar vlasy
  het been noha het hart srdce
  het bot kost het dier zvíře
  het bloed krev het jaar rok
  het seizoen období het uur hodina
  het kwartier čtvrthodina het kwartaal čtvrtletí
  het horloge hodinky het tijdstip okamžik
  het rooster rožeň het schema schéma
Člen určitý se používá, mluvíme-li o jménech osob, zvířat a věcí, která známe nebo která byla zmíněna v kontextu, takže víme, o kterou konkrétní věc (osobu atd....) se jedná. Do češtiny převedeno, používáme člen určitý tehdy, mluvíme-li o této knize, ne o nějaké knize.

Nyní konečně k holandskýmu určitým členům. Neexistuje jasné a bezpečně všeobecně platné pravidlo, které by nám říkalo, který člen to či ono slovo má mít. Nezbývá nám tedy nic jiného, než se učit slovíčka i se členem, který mu přísluší. Poměrně zvládnutelným zjednodušením této záležitosti je naučit se "jen" het slova, neboť jich je méně.

   
"de" slova   "het" slova
 singulár
  de

de man = (ten) muž

 

 

de vrouw = (ta) žena

  het

het huis = (ten) dům
 plurál
  de

de mannen = muži

 

 

de vrouwen = ženy

  de

de huizen = domy

Holandština kdysi měla tři členy, jeden člen pro každý rod (mužský (maskulinum), ženský (femininum) a střední (neutrum)), jako němčina. Ovšem moderní holandština stírá rozdíl mezi maskulinem a femininem a tyto sdílejí člen "de". Proto nemluvíme o "lčenu pro mužský rod, členu pro ženský rod nebo členu pro střední rod, ale pouze o "de" slovech a "het" slovech.

Jak vidíme, v množném čísle používáme vždy člen 'de'.
Holandština užívá apostrof v následujících případech:

 

Označuje, že bylo vynecháno písmeno

zo'n (zo een) takový
'n (een) neurčitý člen
't (het) to
m'n (mijn) můj
z'n (zijn) jeho
A'dam (Amsterdam) Amsterdam
's avonds (des avonds*) navečer, večer
's winters (des winters*) v zimě
's Gravenhage (des Gravenhage*) The Hague

* des je stará podoba předložkové vazby "z toho" , která se dnes nepoužívá, ovšem v ustálených spojeních se zachovala její zkrácená forma s apostrofem. Pokud ve slově "des" vidíte podobnost s německým určitým členem v druhém pádu, pak jste se nezmýlili.

Zachování délky samohlásky při tvoření plurálu pomocí koncovky "-s"

Množné číslo slov, která končí nepřízvučnou samohláskou, se tvoří přidáním koncovky -s. Abychom zachovali samohlásku Internal link dlouhou, poslouží nám apostrof. (Pamatujte si, že má-li slabika jedinou samohlásku a končí jednou nebo více souhláskami, pak je samohláska Internal link krátká).

collega's kolegové alibi's alibi (plurál)
baby's miminka accu's akumulátory

Avšak ne všechny samohlásky potřebují apostrof k zachování délky:

logés nocležníci coupés kupé (plurál)

Je tomu tak proto, že čárka nám již značí dlouhou samohlásku, enní tedy apostrofu třeba (ovšem povšimněte si, že jde opět o neholandská slova, tedy výjimky).

schaapjes ovečky bloemetjes kytičky

Internal link Němé e na konci slova "shaapje" není ovlivněno přidáním "s", je tedy stále němé i v plurálu.
Čárka se v holandštině používá s několika následujících důvodů:
 • Zdůraznění slova ve větě

  Chceme-li dát na určité slovo ve větě důraz, poslouží nám k tomu čárka, kterou umístíme nad samohlásku slova, jenž má být zdůrazněno. Jsou-li ve slabice dvě samohlásky, píšeme čárku nad obě, ovšem nikdy ne nad více než dvě a nikdy ne nad velkým písmenem. V následujících příkladech jsou překlady zdůrazněných slov podtrženy:

  dat was háár ijsje to byla její zmrzlina
  ik wil het nú! chci to teď!
  dat is héél mooi to je velice pěkné
  kán jij dat? dokážeš to ?
  tóé nou! no tak!
  die fiets is niet óúd, hij is níéuw!* to kolo není staré, je nové!

  * Pokud slovo obsahuje Internal link trojhlásku, na niž by přízvuk připadal, pak píšeme čárku pouze nad první dvě samohlásky v trojhlásce.

  U Internal link krátkých samohlásek se můžeme setkat s použitím tupého akcentu pro zdůraznění namísto čárky, např. kàn jij dat? Je to však spíše výjimkou, neboť při poslední revizi pravopisu byl tupý akcent z holandštiny vymazán a setkáme se s ním pouze u původem francouzských slov.

 

 • Odlišení een (neurčitý člen) od één (jeden/jedna)

  hij heeft een boek on má knihu
  hij heeft één boek on má jednu knihu

  Neurčitý člen porušuje pravidla výslovnosti, neboť se chová, jakoby měl Internal link němé e, i když je jasné, že by to mělo být Internal link dlouhé e, protože je zdvojené. Ve slově één (jeden/jedna) naproti tomu vyslovujeme "e" dlouze. Zamysleme se nad použitím čárky v číslovce "één". vysvětlením jejího použití v tomto slově by mohla být následující úvaha: Oznamovací věta "on má knihu" nám o zmíněné knize nic neříká, zatímco "on má jednu knihu" už je trochu bližší informací o knize a víme, že je přesně jedna, ne dvě nebo více. Tudíž lze tuto informaci o počtu knih považovat za určitou formu zdůraznění, a tedy užití čárky.

 • Rozlišení významů slova voor

  Voor znamená "pro, před", pokud nad jeho "o" napíšeme čárku, pak bude znamenat "před" a to jak ve významu místním, tak časovém. Bez čárky může mít oba významy (před, pro), takže vlastně není nutné čárku používat, je to spíš pojistka, abychom se vyhnuli záměně významu.

  ik zal vóór jou opstaan vstanu před tebou (dříve než ty)
  ik zal voor jou opstaan vstanu pro tebe (můžeš si sednout)

 • Francouzská slova

  Zvláštní je, že holandština místo toho, aby si francouzská slova přizpůsobila, se přizpůsobuje jim - zachovává původní francouzskou výslovnost a za tímto účelem upravuje psanou podobu slova tak, aby se podle holandských pravidel výslovnost shodovala s původní francouzskou. A tedy: užívá čárku (respektive přejímá fr. slovo i s jeho fr. čárkou), která signalizuje, že "e" má být čteno dlouze (protože v původním fr. slově tomu tak bylo), protože jinak by se podle holandského pravidla o Internal link němém e toto "e" nevyslovovalo. Toto vysvětlení je trochu kostrbaté, proto je snazší pamatovat si, že francouzská slova se i v holandštině chovají francouzsky a jsou přejata se vším všudy, a s těmi několika, s nimiž se setkáte, se netrápit. Pokud nenapíšete čárku ve slově "paté", jistě vám hlavu nikdo neutrhne, na to jsou v holandštině daleko důležitější pravidla.

  logé vyslovte: ložéj nocležník
  coupé vyslovte: kupéj kupé
  paté (nebo: pâté) vyslovte: patéj paštika
  oké vyslovte: oukej ok
1  
2  
3  
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist