Pohľady- názory

Dutch

člen " de"

Absence pravidel platí i u "de slov", ale máme k dispozici alespoň několik záchytných bodů.

Člen "de" mají vždy:

 • Plurál substantiv
  Všechna podstatná jména v množném čísle mají člen "de" nezávisle na tom, zda jejich jednotné číslo má člen "de" nebo "het".

  de planeten planety de potloden tužky
  de druppels kapky de boten lodě
  de gedachten myšlenky de kinderen děti
  de handen ruce de lijnen čáry

 • Slova, která jsou jednoznačně mužského/ženského rodu
  U většiny podstatných jmen to bohužel určit nedokážeme, ale přesto existují taková slova, jejichž členem si můžeme být, i my cizinci, jisti.

  de vrouw žena de man muž
  de teef fenka de hengst hřebec
  de koningin královna de koning král
  de meid dívka de jongen chlapec

 • Slova s příponou -ing (jsou rodu ženského)
  Tato substantiva jsou odvozena od sloves.

  de betaling platba de verovering dobytí
  de uitnodiging pozvánka de rekening účet
  de betovering kouzlo de opening otevření
  de ontdekking objev de hervorming reforma

 • Slova s příponou -tie, -thie, a -sie (ženský rod)

  de politie policie de petitie petice
  de executie poprava, exekuce de tractatie nakládání (s čím), jednání (s čím)
  de sympathie sympatie de empathie empatie
  de visie vize de fusie spojení se

 • Slova s příponou -or (mužský rod)

  de motor motor de generator generátor
  de monitor monitor de perforator perforátor
  de professor profesor de factor faktor
  de alligator aligátor de radiator radiátor

 • Osoby
  Jména osob jsou zpravidla "de slova", což je logické, neboť obecně vzato jsou osoby mužské či ženské.

  1. Rodina

  de moeder matka de vader otec
  de dochter dcera de zoon syn
  de kleindochter vnučka de kleinzoon vnuk
  de tante teta de oom strýc
  de nicht sestřenice, neteř de neef bratranec, synovec
  de grootmoeder babička de grootvader dědeček
  de oma babička de opa dědeček

  Pozor: stejně jako v češtině je dítě rodu středního : het kind.

  2. Substantiva s koncovkou -aar (mužský rod)
  Tato slova jsou odvozená od sloves.

  de handelaar obchodník de molenaar mlynář
  de veroveraar dobyvatel de tovenaar kouzelník
  de leugenaar lhář de dienaar sluha
  de minnaar milenec de ambtenaar úředník

  3. Slova s koncovkou -eur (mužský rod)
  Zpravidla jsou to slova latinského původu.

  de programmeur programátor de acteur herec
  de adviseur konzultant de profiteur parazit
  de amateur amatér de directeur ředitel
  de auteur autor de instructeur instruktor

  4. Slova s koncovkou -er (mužský rod)
  Taktéž většinou odvozená od názvů činností.

  de verkoper prodejce de danser tanečník
  de slager řezník de bakker pekař
  de dokter doktor de schrijver spisovatel
  de zanger zpěvák de dromer snílek

  5. Koncovky ženského rodu
  Tato podstatná jména patří taktéž i do kategorie "slova jednoznačně ženského rodu", již jsme zmínili výše. V závorkách jsou uvedeny mužské varianty.

  de verkoopster (verkoper) prodavačka de danseres (danser) tanečnice
  de actrice (acteur) herečka de zangeres (zanger) zpěvačka
  de keizerin (keizer) císařovna de directrice (directeur) ředitelka
  de minnares milenka de kokkin (kok) kuchařka
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist