Pohľady- názory

Dutch

člen " het"

Asi jednu třetinu substantiv v holandštině tvoří tzv. "het slova". Vzhledem k neexistenci jasného pravidla k rozlišení "het slov" od "de slov" se jim musíme naučit zpaměti. Ku pomoci nám budiž několik následujících pomůcek:

Člen "het" mají vždy:

 • Zdrobněliny (viz Internal link zdrobněliny)

  het egeltje ježeček het ijsje zmrzlinka
  het autootje autíčko het foutje chybička

 • Infinitiv ve funkci substantiva (viz Internal link sloveso jako podstatné jméno):

  het vallen van de nacht padnutí noci het doen van een dutje dát si šlofíka
  het tikken van de klok tikot hodin het komen en gaan van de vogels přílet a odlet ptáků

 • Typ vyjádření "to dobré, to špatné, to hezké" atd (v češtině ekvivalent vět typu: "Dnes je krásné počasí, ale hloupé na tom je, že musím jít do práce." nebo "Tato křesla se nám výborně hodí do obývacího pokoje a to nejlepší na nich je, že byla v obchodě nejlevnější."

  het leuke is... (to) legrační (na tom) je... het stomme is... (to) hloupé (na tom) je......
  het rare/gekke is... (to) neobvyklé/zvláštní (na tom) je... het mooie is... (to) dobré (na tom) je...
  het belangrijkste is... (to) důležité (na tom) je... het vervelende is... (to) špatné (na tom) je...

 • Všechna slova s koncovkou -um, -aat, -isme (t.j. zpravidla slova původem neholandská)

  het decorum dekorum het ultimatum ultimátum
  het museum museum het aquarium akvárium
  het resultaat výsledek het mandaat mandát
  het referaat referát het consulaat konzulát
  het surrealisme surrealismus het egoïsme egoismus
  het liberalisme liberalismus het idealisme idealismus

  Zde je nutno mít na paměti jednu výjimku: slova s koncovkou -aat, která vyjadřují názvy osob, mají vždy člen "de". Např." de advocaat (advokát), de fanaat (fanatik), de aristocraat (aristokrat). Zvláštní výjimkou je slovo " de prostaat" (prostata), které má sice koncovku -aat a není názvem osoby, ale i tak patří ke slovům se členem "de".

 • Většina slov s předponou ge-, be- and ver- kromě těch, která končí na -ing.

  het gefluister šepot, šeptání het gegeven fakt, detail
  het gezang zpívání, zpěv het gedoe nepříjemnost, svízel
  het beklag stížnost het bestuur vláda
  het bereik dosah, rozsah het begin začátek
  het vermogen 1. kapacita
  2. majetek
  het verdriet smutek
  het verlies ztráta het verleden minulost
  het verkeer doprava, provoz het verhaal příběh

  Pozor: de gewoonte (zvyk) - zde "ge" není předponou, proto nepatří mezi "het slova"!

 • Některá běžně užívaná slova

  het boek kniha het woord slovo
  het geld peníze het papier papír
  het formulier formulář het werk práce
  het bankbiljet bankovka het paspoort pas
  het identiteitsbewijs občanský průkaz het land země
  het rijbewijs řidičák het dorp vesnice
  het café hospoda het restaurant restaurace
  het hotel hotel het spel hra
  het feest the párty het bier pivo
  het sap džus het water voda
  het vuur oheň het fornuis kamna
  het gas benzín het licht světlo
  het brood chleba het vlees maso
  het ontbijt snídaně het diner večeře (slavnostní)
  het bord talíř het ei vejce
  het mes nůž het vet tuk
  het spek slanina het zout sůl
  het glas sklo, sklenice het huis dům
  het toilet toaleta het balkon balkón
  het dak střecha het plafond strop
  het bed postel het laken prostěradlo
  het raam okno het antwoordapparaat hlasový automat
  het trapportaal podesta het stopcontact zásuvka
  het terras terasa het hoofd hlava
  het kind dítě het oor ucho
  het oog oko het haar vlasy
  het been noha het hart srdce
  het bot kost het dier zvíře
  het bloed krev het jaar rok
  het seizoen období het uur hodina
  het kwartier čtvrthodina het kwartaal čtvrtletí
  het horloge hodinky het tijdstip okamžik
  het rooster rožeň het schema schéma
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist