Pohľady- názory

Dutch

Nepravidelné tvary pluralov

Nepravidelnost spočívá ve změně samohlásky v poslední slabice.

Krátká samohláska měnící se v dlouhou

Internal link Pravidla zachování délky samohlásek v případě nepravidelného tvoření množného čísla neplatí, neboť při něm neprovádíme korekci délky, takže většina tvarů nepravidelného plurálu má samohlásku, která se stala dlouhou.

Singulár Plurál Překlad plurálu
het bedrag de bedragen množství, sumy
het bevel de bevelen příkazy, rozkazy
het blad de bladen listy papíru
de dag de dagen dny
het dak de daken střechy
het dal de dalen údolí
het gat de gaten díry
het gebod de geboden povely
het gelag de gelagen hostince
het gebed de gebeden modlitby
het gebrek de gebreken nedostatky
het gen de genen geny
de god de goden bohové
de hertog de hertogen vévodové
het hof de hoven nádvoří
het hol de holen doupata, díry
het lot de loten losy
de oorlog de oorlogen války
het pad de paden cesty
ale: de pad de padden ropuchy
het schot de schoten střely
de slag de slagen rány
het slot de sloten zámky
het spel de spelen hry
de staf de staven tyče, hole
het vat de vaten sudy
ale: het vat de vatten kliky
het verbod de verboden zákaz, pohibice
het verdrag de verdragen smlouvy
het verlof de verloven prázdniny
de weg de wegen cesty
het bad de baden koupele

Změna i na e

U některých substantiv s písmenem i v poslední slabice se toto písmeno mění v množném čísle na e.

Singulár Plurál Překlad plurálu
het lid de leden členové
het schip de schepen lodě
de smid de smeden kovář
het gelid de gelederen pozice, hodnosti

-heid / -heden

Zakončení -heid se v plurálu mění na -heden.

Singulár Plurál Překlad plurálu
de overheid de overheden vlády
de moeilijkheid de moeilijkheden těžkosti
de aanwezigheid de aanwezigheden přítomnosti
de gelegenheid de gelegenheden příležitosti
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist