Pohľady- názory

Dutch

Singulár-plurál

1) Ze singuláru do plurálu

Předvedeme si to na příkladu substantiva stuk (kus, část).

Toto slovo má jedinou, zavřenou samohlásku, je to tedy Internal link slovo s krátkou samohláskou.

 • Plurál vytvoříme přidáním -en:

  stuken

 • Abychom zjistili, zda nově vytvořený tvar zachovává původní délku, slovo si rozdělíme na Internal link slabiky:

  stu-ken --> první slabika končí samohláskou.

  A jak víme, samohláska na konci slabiky je vždy dlouhá.

 • Je tedy jasné, že jsme z krátké samohlásky vytvořili dlouhou, což odporuje pravidlům, musíme ji tedy změnit na krátkou.

  Toho dosáhneme přidáním další souhlásky na konec první slabiky:

  stuk-ken

  Nyní má slabika jedinou, zavřenou samohlásku, podařilo se nám dosáhnout stejného stavu, jako v jednotném čísle.

2) Z plurálu do singuláru

Další příklad je ukázkou opačného postupu.

Příkladem nám budiž množné číslo s krátkou samohláskou: katten (kočky)

 • Oddělíme -en a vznikne jednotné číslo:  katt

  Zde si připomeňme, že žádné slovo (ani slabika) nesmí končit dvěma stejnými souhláskami.
 • Proto odstraníme jedno "t" : katt    -->    kat (kočka)
Množné číslo lze tvořit pomocí dvou koncovek: -en nebo -s. Většina slov má buď tu, či onu koncovku, ale některé slova mohou mít libovolnou z těchto koncovek.

de lamp de lampen lampy
de tafel de tafels stoly

A dále existují dvě méně obvyklé koncovy: -eren a -a. Ovšem slov, které tvoří plurál těmito koncovkami je jen velmi málo.

het kind de kinderen děti
het museum de musea musea

Budeme se tedy zabývat slovy, která přibírají koncovky -en a -s. Na následujících stránkách si ukážeme, jak se koncovka k podstatnému jménu připojuje a jak poznáme, kterou koncovku u tohoči onoho substantiva použít.

Naprostá většina slov přibírá v množném čísle koncovku -en. Množné číslo tedy tvoříme velmi jednoduchým způsobem:
podstatne jméno + en
Musíme však přitom mít na paměti následující pravidla hláskování a pravopisu.:
 1. Délka samohlásky musí zůstat zachována. Viz Internal link pravidla zachování délky samohlásek.

  de rok de rokken sukně (plurál)
  het geval de gevallen případy

  Má-li poslední slabika v jednotném čísle zdvojenou samohlásku, pak v množném čísle zdvojená být nesmí.

  de peer de peren hrušky
  het gevaar de gevaren nebezpečí (plurál)

 2. Pokud jednotné číslo končí souhláskou f nebo s, pak se tyto v množném čísle mění na v a z. Viz také Internal link tvrdé a měkké souhlásky.

  de neus de neuzen nosy
  de brief de brieven dopisy

Stejně jako v předcházejícím případě je vytvoření plurálu jednoduché:
podstatné jméno + s
Příklady slov, která přibírají koncovku -s:

de tafel de tafels stoly
de computer de computers počítače
de tovenaar de tovenaars kouzelnící

Apostrof

Pokud je posledním písmenem v jednotném čísle jediná samohláska, pak nelze koncovku -s připojit, aniž bychom použili apostrof. Jediná samohláska na konci slova je vyslovena dlouze (viz Internal link dlouhé samohlásky), pokud bychom připojili -s, pak by se změnila v krátkou zavřenou samohlásku (viz Internal link krátké samohlásky). Abychom zachovali její původní délku, použijeme Internal link apostrof:

de auto de auto's auta
het menu de menu's menu (plurál)
het programma de programma's programy


Pamatujte, že jediné "e" na konci slova není dlouhou samohláskou, nýbrž Internal link němým e, proto u takovýchto slov apostrof nepoužíváme.

het gebergte de gebergtes horská pásma
de gewoonte de gewoontes zvyky
de boete de boetes pokuty


Nota bene: Pokud na konci slova, jenž přibírá v množném čísle koncovku -s stojí souhláska f nebo s, nezaměňujeme ji za v nebo z.

 

Pokud se ptáte, proč holandština nepoužívá v plurálu pouze jednu koncovku, bohužel to nelze nijak "logicky" vysvětlit, jedná se o jazykový jev, se kterým se musíme vypořádat. V následujících kapitolách si tedy povíme více o "-s slovech" a "-en slovech", tedy dvou skupinách substantiv podle koncovek jejich množného čísla.
=====================
Opět se dostáváme k jevu, pro jehož objasnění nemáme žádný obecně aplikovatelný klíč. Předpokládejme, že všecha podstatná jména přibírají koncovku -en, kromě těch, která jsou zmíněna níže na této stránce. Nejedná se siceo jednoduchou záležitost, ovšem učit se všechna slova nazpaměť není účelné. Je zapotřebí trocha jazykového citu a až proniknete do holandské fonetiky, dokážete používat správnou koncovku automaticky.

Koncovku -s přibírají slova:

1. Podstatná jména zakončená jedinou samohláskou (viz Internal link dlouhé samohlásky)

 • Pomocí Internal link apostrofu ('s) připojíme koncovku -s ke slovům, která jsou zakončena na jediné a, i, o, u, y . Apostrofu je zapotřebí k udržení délky samohlásky.

Singulár Plurál Překlad plurálu
de ski de ski's lyže
de radio de radio's rádia
het menu de menu's menu
de baby de baby's miminka
de oma de oma's babičky

 • Některá slova končící na u mohou přibírat libovolnou z koncovek: individuen/individus, residuen/residus.

 • Pokud na konci slova stojí e, pak apostrof nepoužíváme, neboť toto je Internal link němé e. Některá slova, která končí němým e, mohou přibírat také koncovku -en, což většinou zní a vypadá lépe, než koncovka -s, bohužel to neplatí pro všechna tato slova, takže pokud si chceme být jisti správností, použijme koncovku -s.

Singulár Plurál Překlad plurálu
de boete de boetes pokuty
de ziekte de ziektes nemoci
de breedte de breedtes šířky

 • Výjimka: Zpodstatnělá přídavná jména (t.j. adjektiva ve funkci substantiv - (pan) domácí, pokojská, cestující atd.), která jsou pojmenováním osob, přibírají koncovku -n:

Singulár Plurál Překlad plurálu
de gepensioneerde de gepensioneerden vysloužilí (důchodci)
de werkende de werkenden pracující (zaměstnanci)
de bekende de bekenden známí (celebrity)

2. Slova zakončená nepřízvučnou Internal link dvoj- nebo trojhláskou

Nejčastější nepřízvučnou vícehláskou, již najdete na konci tvaru jednotného čísla podstatného jména, je ie . Ostatní dvoj- či trojhlásky jsou na konci slov zřídka. V následující tabulce je přízvuk vyznačen podtržením:

Singulár Plurál Překlad plurálu
de visie de visies vize
de bamboe de bamboes bambusy
de repetitie de repetities zkoušky

Výjimka: chemicalie - chemicaliën info note.

3. Slova zakončená na nepřízvučné -el, -em, -en, -er, -erd, -aar, -aard, -um

V následující tabulce je přízvuk vyznačen podtržením:

Singulár Plurál Překlad plurálu
de bezem de bezems smetáky
de keuken de keukens kuchyně
de wekker de wekkers budíky
de engerd de engerds podlézavci
de gierigaard de gierigaards lakomci
de lepel de lepels lžíce
de geranium de geraniums info note pelargonie
de wandelaar de wandelaars info note pěší turisté

4. Slova zakončená přízvučnou koncovkou -eur a -foon

V následující tabulce je přízvuk vyznačen podtržením:

Singulár Plurál Překlad plurálu
de carburateur de carburateurs karburátory
de telefoon de telefoons telefony
de microfoon de microfoons mikrofony
de monteur de monteurs montéři

5. Pojmenování osob nebo profesí zakončená na -oor nebo -ier

V následující tabulce je přízvuk vyznačen podtržením:

Singulár Plurál Překlad plurálu
de pastoor de pastoors faráři
de bankier de bankiers bankéři
de kruidenier de kruideniers hokynáři
de majoor de majoors majorové

6. Cizí slova, která přibírají koncovku -s ve svém mateřském jazyce

To v holandštině znamená zejména slova z angličtiny a francouzštiny

Singulár Plurál Překlad plurálu
het depot de depots depa
de tram de trams tramvaje
het duel de duels duely
de elektricien de elektriciens elektrikáři

7. Pojmenování písmen a akronymů (zkratkové slovo)

Internal link Apostrof umisťujeme mezi písmeno/akronym a koncovku -s :

Singulár Plurál Překlad plurálu
de cd de cd's cédéčka
a a's áčka
b b's béčka
de BV (Besloten Vennootschap) de BV's společnosti s ručením omezeným, "eseróčka"

Výjimka: Písmena a zkratková slova končící na -s přibírají v množném čísle koncovku'-en (taktéž s apostrofem!).

Singulár Plurál Překlad plurálu
de s de s'en eska
de HTS (hogere technische school) de HTS'en střední technické školy
de x de x'en ikska

=======================================
Tabulka popisuje slova, která přibírají koncovku s- :


Slova zakončená jedinou samohláskou Slova zakončená na a, i, o, u, or y potřebují apostrof k zachování délky samohlásky.
U slov zakončených Internal link němým e není apostrof zapotřebí.
Výjimka: zpodstatnělá adjektiva mají koncovku -en
Slova zakončená nepřízvučným ee ee je jediný případ dlouhé samohlásky, kdy je povolena zdvojená samohláska na konci slova.
Slova zakončená nepřízvučnou dvoj- nebo trojhláskou Nejčastěji dvojhláska ie.
Slova zakončená těmito nepřízvučnými koncovkami -el, -em, -en, -er, -erd, -aar, -aard, -um
Slova zakončená těmito přízvučnými koncovkami -eur, -foon
Pojmenování osob a profesí zakončená těmito koncovkami -ier , -oor
Cizí slova, která ve svém mateřském jazyce přibírají v množném čísle také koncovku -s Zpravidla slova z angličtiny a francouzšiny.
Pojmenování písmen a akronymů Před koncovku -s vždy píšeme apostrof.

-eren

Tato slova přibírají místo koncovky -en koncovku -eren:

Singulár Plurál Překlad plurálu
het kalf de kalveren telata
het ei de eieren vajíčka
het gemoed de gemoederen nálady
het goed de goederen zboží
het lam de lammeren jehňata
het lied de liederen písně
het volk de volkeren národy
het kind de kinderen děti

Povšimněte si zdvojeného m ve slově lammeren (viz Internal link pravidla zachování délky samohlásek) a změny koncového f na v ve slově kalveren (viz Internal link tvrdé a měkké souhlásky).

Podstatné jméno 'het been' má dva významy: 1. kost a 2. noha. V prvním případě se plurál tvoří nepravidelně, a to za přidání písmene d před koncovku -eren, v prvním případě má koncovku -en :

Singulár Plurál Překlad plurálu
het been de beenderen kosti
het been de benen nohy

 

Slovo "het blad" tvoří nepravidelné množné číslo, protože dovolujeme krátké samohlásce jednotného čísla změnit se v plurálu v dlouhou. Slabiky jsou rozděleny, aby bylo jasné, že písmeno a je jednoduchou otevřenou samohláskou, která je tedy vyslovena krátce a k udržení její délky by písmeno d muselo být zdvojeno: bladden je tedy pravidelný tvar plurálu

Singulár Plurál Překlad plurálu
het blad de bla-den listy papíru
het blad de bla-de-ren listy stromu

-a

Latinská slova zakončená na -um přibírají koncovku -s v množném čísle. Některá mohou také místo koncovky -s přibírat koncovku -a (totéž platí pro latinská slova v češtině).

Singulár Plurál Překlad plurálu
het stadium de stadiums / stadia stádia
het podium de podiums / podia pódia
het aquarium de aquariums / aquaria akvária
het museum de museums / musea muzea

Totéž můžeme vidět u slov zakončených na -on, což je v holandštině dost častá koncovka.

Singulár Plurál Překlad plurálu
het stadion de stadions / stadia stadióny 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist