Pohľady- názory

Dutch

Zdrobneliny

Zdrobněliny jsou u Holanďanů velice oblíbené a používají je nejen pro malé věci, ale také pro celou řadu slov s citovým zabarvením. Do češtiny se proto někdy překládají těžko, neboť Holanďan použije zdrobnělinu takového slova, že to nás Čechy bije do uší (např." alibi, alkoholický nápoj).

Obecná rovnice tvoření zdrobnělin je:
podstatné jméno + je
Připoměňme si, že zdrobněliny jsou bez výjimky "het slovy" :

Podstatné jméno Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
het schaap het schaapje ovečka
de voet het voetje nožka
het oog het oogje očko
de neus het neusje nosík
de hap het hapje svačinka
het kind het kindje děcko

Bohužel celá věc není tak snadná, protože mnoho slov nepřibírá při tvoření zdrobněliny pouze koncovku -je, ale spíše zakončení -tje, -etje, -pje, nebo -kje. Více se dočtete na dalších stránkách.

Zde si můžete prohlédnout Internal link přehled zdrobnělin.
Ne všechna substantiva tvoří zdrobnělinu pomocí koncovky -je a přibírají i další písmeno, pro zjednodušení výslovnosti zdrobněliny, takže se často setkáme s těmito koncovkami:

-tje -etje
-pje -kje

Na následujících stránkách si ukážeme, jak vytvořit zdrobnělinu k jakémukoli slovu, neboť tato pravidla jsou založena na fonetice slova.

Těchto pravidel není málo a pokud se vám nechce je všechna číst a učit se jim, pak se vám bude hodit následující Internal link přehled koncovek zdrobnělin.

Pokud se studiu holandštiny věnujete pečlivě a pravidelně, zanedlouho zjistíte, že "máte odposloucháno" a jste schopni správně zdrobňovat automaticky.

Cvičení Pokud máte pocit, že už o zdrobnělinách víte dost, a chcete si prověřit své znalosti, pak to můžete zkusit zde.

Další koncovky zdrobnělin

Na následujících stránkách se bude více zabývat těmito čtyřmi koncovkami:
 1. -tje se přidává ke slovům, která:
  1. končí samohláskou (a, e, i, o, u, ij/y) nebo písmenem w
  2. končí písmenem r, l, n, před nímž stojí Internal link dlouhá samohláska
  3. končí nepřízvučným -er, -el, -en, kde e Internal link němým e
 2. -etje se přidává ke slovům, která končí Internal link krátkou samohláskou následovanou nezdvojeným r, l, n, m, ng

 3. -kje se přidává ke slovům, která jsou zakončena -ing

 4. -pje se přidává ke slovům, která jsou zakončena:
  1. písmenem m, před nímž stojí Internal link dlouhá samohláska
  2. nepřízvučným -em, kde e je Internal link němým e


-tje -etje
-pje -kje

-tje se používá u těchto slov:
 1. končí samohláskou (a, e, i, o, u, y / ij ) nebo písmenem w
 2. končí r, l or n před nímž je dlouhá samohláska
 3. končí nepřízvučným -er, -el, en or -or

1. Slova, která končí samohláskou (a, e, i, o, u, y / ij ) nebo písmenem w

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de rij het rijtje malá řada, fronta
het ei het eitje vajíčko
de vrouw het vrouwtje ženička
de duw het duwtje malé postrčení
de draai het draaitje malé otočení
de trui het truitje svetřík

Zdrobněliny utvořené z podstatného jména zakončeného jednoduchou samohláskou (a, e, i, o, u, y / ij ) jsou psány se zdvojenou samohláskou, aby byla zachována Internal link délka samohlásky.

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de cola het colaatje sklenička koly
het alibi het alibietje alibi
de taxi het taxietje taxík
de foto het fotootje fotečka
de auto het autootje autíčko
het menu het menuutje jídelníček
de paraplu het parapluutje deštníček
de oma het omaatje babička

 

Slova zakončená písmenem y (zpravidla přejatá z angličtiny) budou mít ve zdrobnělině apostrof před koncovkou -tje, aby byla zachována délka samohlásky.

de baby het baby'tje miminko
de lobby het lobby'tje předsíňka

 

Italské slovo 'tiramisu' bude také mít apostrof místo zdvojení samohlásky u, neboť její zdvojení by porušilo výslovnost.

de tiramisu het tiramisu'tje malé tiramisu


2. Slova zakončená r, l, n, před nímž stojí Internal link dlouhá samohláska

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de deur het deurtje dvířka
het been het beentje nožka
de uil het uiltje sovička
het gebaar het gebaartje gesto
het wiel het wieltje kolečko
de zoon het zoontje synek


3. Substantiva zakončená nepřízvučným -er, -el, en, -or.
Pamatujte, že nepřízvučné e je vždy Internal link němým e..

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de nagel het nageltje nehtík
de deken het dekentje dečka
de borrel het borreltje alkoholický nápoj
de centimeter het centimetertje centimetřík
het laken het lakentje prostěradélko
de professor het professortje profesůrek
de motor het motortje motorek
de vader het vadertje tatínek

-tje -etje
-pje -kje

Zakončení -etje používáme u slov, která jsou zakončena písmenem r, l, n, m, ng, před nímž stojí Internal link krátká samohláska.

Výjimky:
 • slova zakončená nepřízvučným -el, -er, -en mají koncovku Internal link -tje.
 • slova zakončená nepřízvučným -em get mají koncovku Internal link -pje.
 • slova zakončená nepřízvučným -ing get mají koncovku Internal link -kje.

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
het gezin het gezinnetje rodinka
de bal het balletje míček
het ding het dingetje věcička
het lam het lammetje jehňátko
de stem het stemmetje hlásek
de man het mannetje mužík

Všimněte si, že koncová souhláska slova je zdvojená za účelem Internal link zachování délky samohlásky. U slov zakončených na -ng (ding) to však neplatí, protože po přidání koncovky -etje zůstává samohláska krátká.

Koncovka -pje se používá u slov, kretá jsou zakončena:

 

Slova zakončená písmenem -m, před nímž stojí Internal link krátká samohláská mají koncovku Internal link -etje.

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de bezem het bezempje košťátko
de duim het duimpje paleček
de worm het wormpje červík
de braam het braampje malinka
de film het filmpje filmeček
het museum het museumpje malé museum
het stadium het stadiumpje malé stádium
de oom het oompje strýček

Koncovka -kje se používá u slov zakončených nepřízvučným -ing. Všimněte si, že písmeno g je ve zdrobnělině vypuštěno :

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de koning het koninkje malý král
de woning het woninkje byteček
de ketting het kettinkje náhrdelníček
de tweede verdieping het tweede verdiepinkje druhé patro
de beloning het beloninkje odměna
de verrassing het verrassinkje překvapeníčko

KONCOVKY ZDROBNELIN- PREHĽAD :
Pro ty z vás, kteří detailně neprostudovali předcházející kapitoly o tvorbě zdrobnělin, je zde přehled koncovek zdrobnělin pro všechna podstatná jména. Podstatná jména, jejichž zdrobnělina má koncovku -je, zde nejsou uvedena, proto všechna slova, která nemají žádnou ze zde uvedených koncovek, budou automaticky mít koncovku -je.

Jak použít tuto tabulku

Ukážeme si to na příkladu slova 'bezwaar' (námitka).
Nejdřív najedeme jeho poslední Internal link slabiku, jíž je 'zwaar'. Potom odstraníme všechny souhlásky před samohláskou (samohláskami) a dostaneme 'aar'. Nyní vyhledejte 'aar' v tabulce a zjistíte, že koncovka zdrobněliny bude 'aartje'.

A Koncovka zdrobněliny
-a -aatje
-aai -aaitje
-aal -aaltje
-aar -aartje
-aam -aampje
-al -alletje
-alm -almpje
-am -ammetje
-an -annetje
-ang -angetje
-ar -arretje
-arm -armpje
-au -autje
-auw -auwtje

 

E Koncovka zdrobněliny
-e -etje
-étje
-ee -eetje
-eel -eeltje
-eem -eempje
-eer -eertje
-eeuw -eeuwtje
-ei -eitje
-el (nepřízvučné) -eltje
-el (přízvučné) -elletje
-elm -elmpje
-em (nepřízvučné) -empje
-em (přízvučné) -emmetje
-en (nepřízvučné) -entje
-en (přízvučné) -ennetje
-eng -engetje
-er (nepřízvučné) -ertje
-er (přízvučné) -erretje
-erm -ermpje
-eu -eutje
-eul -eultje
-eum -eumpje
-eun -euntje
-eur -eurtje

 

I Koncovka zdrobněliny
-i -i'tje
-ie -ietje
-iel -ieltje
-iem -iempje
-ien -ientje
-ier -iertje
-ieuw -ieuwtje
-il -illetje
-ilm -ilmpje
-im -immetje
-in -innetje
-ing (nepřízvučné) -inkje
-ing -ingetje
-ir -irretje
-irm -irmpje

 

O Koncovka zdrobněliny
-o -ootje
-oe -oetje
-oei -oeitje
-oel -oeltje
-oem -oempje
-oen -oentje
-oer -oertje
-ol -olletje
-olm -olmpje
-om -ommetje
-on -onnetje
-ong -ongetje
-ooi -ooitje
-ool -ooltje
-oom -oompje
-oon -oontje
-oor -oortje
-or (nepřízvučné) -ortje
-or (přízvučné) -orretje
-orm -ormpje
-ou -outje
-ouw -ouwtje

 

U Koncovka zdrobněliny
-u -uutje
-ui -uitje
-ul -ulletje
-ulm -ulmpje
-um (nepřízvučné) -umpje
-um (přízvučné) -ummetje
-un -unnetje
-ung -ungetje
-ur -urretje
-urm -urmpje
-uul -uultje
-uum -uumpje
-uun -uuntje
-uur -uurtje

 

Y Koncovka zdrobněliny
-y -y'tje
NEPRAVIDELNÉ ZDROBNELINY :
Existují však také slova, která tvoří nepravidelné zdrobněliny:

Substantivum Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
het gat het gaatje (ne: gatje) dírka
het glas het glaasje (ne: glasje) sklenička
de jongen het jongetje (net: jongentje) chlapeček
het pad het paadje (ne: padje) cestička
het schip het scheepje (ne: schipje) lodička
het vat het vaatje (ne: vatje) soudek
het blad het blaadje (ne: bladje) lísteček

       !Ale:

het handvat het handvatje (pravidelné) klička (malá klika)
 

Jiný význam

Význam některých zdrobnělin se liší od významu slov, z nichž byly zdrobněliny vytvořeny:

Substantivum Překlad Zdrobnělina Překlad zdrobněliny
de kaart karta het kaartje lístek (vstupenka, jízdenka)
de gein legrace het geintje vtip
het plezier potěšení het pleziertje laskavost (udělat někomu laskavost)
het ijs led het ijsje zmrzlina
de schotel hrnec het shoteltje podšálek

Substantiva meisje (dívka) a etentje (slavnostní večeře) existují pouze ve tvaru zdrobnělin.

ZHRNUTIE :
Pokud pouze hledáte koncovku zdrobněliny určitého slova, přeskočte tuto stránku a nalistujte Internal link přehled koncovek zdrobnělin.

Shrnutí tvoření zdrobnělin pro velmi pečlivé studenty:

Koncovka
Slova končící : Postup
je
holý základ slova
 • přidejte -je
tje
samohlásky (a, e, i, o, u, y) or w
 • zdvojte a, o, u abyste zachovali Internal link délku samohlásek
 • jediné e je a Internal link němým e a nevyžaduje zdvojení; pouze připojte -tje
 • jediné i a y vyžadují použití apostrofu k zachování délky
 • ostatní (dvoj- a trojhlásky, zdvojené e): pouze připojte -tje
Internal link dlouhá samohláska před písmeny r, l, n
 • pouze připojte -tje
nepřízvučné er, el, en, or
 • pouze připojte -tje
etje
Internal link krátká samohláska před písmeny r, l, n, m, ng
kje
nepřízvučné -ing
 • g je nahrazeno písmenem k
pje
Internal link dlouhá samohláska před písmenem m
 • pouze připojte -pje
nepřízvučné em, um
 • pouze připojte -pje
-lm, -rm
 • pouze připojte -pje
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist