Pohľady- názory

LETS

Andrew Pam: LETS: Ekonomický systém DAROV

Problém peňazí

Sholom Aleichem, židovský spisovatel a humorista, jednou napsal: "Peníze jsou kulaté, rychle se rozkutálejí." Sholom Aleichem, židovský spisovateľ a humorista, raz napísal: "Peniaze sú okrúhle, rýchlo sa rozkutálejí." Konvenční peněžní ekonomika je převážně dílem průmyslové revoluce a doteď nebyla přizpůsobená měnícímu se chápání světa v přicházejícím informačním věku. Konvenčná peňažná ekonomika je prevažne dielom priemyselnej revolúcie a doteraz nebola prispôsobená meniacemu sa chápaniu sveta v prichádzajúcim informačnom veku. Nedostatky současné ekonomiky jsou stále více zřetelné. Nedostatky súčasnej ekonomiky sú čoraz viac zreteľné.


Peníze byly vynalezeny na to, aby odstranili největší nedostatek výměnného obchodu - původního způsobu obchodování, v kterém bylo často těžké najít někoho, kdo měl zájem o zboží a na druhé straně měl co nabídnout svému potenciálnímu obchodnímu partnerovi. Peniaze boli vynájdené na to, aby odstránili najväčší nedostatok výmenného obchodu - pôvodného spôsobu obchodovania, v ktorom bolo často ťažké nájsť niekoho, kto mal záujem o tovar a na druhej strane mal čo ponúknuť svojmu potenciálnemu obchodnému partnerovi. Peníze tento problém vyřešily, zároveň však přinesly nový problém, který spočívá v tom, že jejich množství je vždy omezené. Peniaze tento problém vyriešili, zároveň však priniesli nový problém, ktorý spočíva v tom, že ich množstvo je vždy obmedzené. V peněžní ekonomice se nemusíte trápit, co získáte jako protihodnotu za nabízené zboží, protože všichni platí hotovostí. V peňažnej ekonomike sa nemusíte trápiť, čo získate ako protihodnotu za ponúkané tovary, pretože všetci platia hotovosťou. Avšak když nemáte peníze, nikdo s vámi obchodovat nebude. Ale keď nemáte peniaze, nikto s vami obchodovať nebude.

Kvůli tomu vznikají problémy se sociální starostlivostí (rozdělování bohatství tak, aby chudí lidé měli nějaké peníze na přežití), získáním úvěru, úrokovými sazbami, inflací atd. Tyto problémy vyvstávají z myšlenky, že množství peněz v oběhu je omezené, a proto můžeme zpoplatňovat každou manipulaci s nimi. Kvôli tomu vznikajú problémy so sociálnou starostlivosťou (rozdeľovanie bohatstva tak, aby chudobní ľudia mali nejaké peniaze na prežitie), získaním úveru, úrokovými sadzbami, infláciou atď Tieto problémy vyvstávajú z myšlienky, že množstvo peňazí v obehu je obmedzené, a preto môžeme spoplatňovať každú manipuláciu s nimi. Dokonce máme hazardní hry jako ruleta či bingo, v kterých čísla v průběhu hry určují, kdo peníze "získal" a kdo je "ztratil". Dokonca máme hazardné hry ako ruleta alebo bingo, v ktorých položky v priebehu hry určujú, kto peniaze "získal" a kto je "stratil".

Problém práce Problém práce

V moderních průmyslových společnostech se v posledním desetiletí často poukazuje - i když s malým účinkem - na problém definice pojmu "práce". V moderných priemyselných spoločnostiach sa v poslednom desaťročí často poukazuje - aj keď s malým účinkom - na problém definície pojmu "práca". Práce je obvykle chápana jako něco, co vytváří peníze, a tak se podporují činnosti, které jsou negativní a škodlivé pro životní prostředí, společnost nebo lidské duše. Práca je zvyčajne chápané ako niečo, čo vytvára peniaze, a tak sa podporujú aktivity, ktoré sú negatívne a škodlivé pre životné prostredie, spoločnosť alebo ľudskej duše. Naopak, mnoho užitečných, pozitivních a konstruktivních činností, které lidé dělají, nejsou považované za práce, protože nevydělávají peníze. Naopak, veľa užitočných, pozitívnych a konštruktívnych činností, ktoré ľudia robia, nie sú považované za práce, pretože nezarábajú peniaze.

Dlouho trvajícím problémem je, že mnohé namáhavé činnosti vykonávané ženami jsou neplacené (např. domácí práce), a tak nespadají do obvyklého chápaní pojmu "práce" a v současném ekonomickém systému nejsou ohodnocené. Dlho pretrvávajúcim problémom je, že mnohé namáhavé činnosti vykonávané ženami sú neplatené (napr. domáce práce), a tak nespadajú do obvyklého chápaní pojmu "práca" av súčasnom ekonomickom systéme nie sú vyhodnotené. Tento jev je sice sexistický a nespravedlivý, ale - jak se ukazuje - je i velmi odolný vůči jakékoliv změně. Tento jav je síce sexistické a nespravodlivý, ale - ako sa ukazuje - je aj veľmi odolný voči akejkoľvek zmene.

Navíc narůstající mechanizace průmyslu snižuje hodnotu práce, která je k dispozici, a ztěžuje možnost vydělat si na přežití. Navyše narastajúci mechanizácia priemyslu znižuje hodnotu práce, ktorá je k dispozícii, a sťažuje možnosť zarobiť si na prežitie. Nic neřeší skutečnost, že mechanizace odstraňuje méně výkonné výrobní postupy a jednotvárné a duši ubíjející práce. Nič nerieši skutočnosť, že mechanizácia odstraňuje menej výkonné výrobné postupy a jednotvárne a dušu ubíjajúce práce. Řešením je změnit chápání pojmu "práce" a pravděpodobně hned poté budeme muset změnit i chápání pojmu "peníze". Riešením je zmeniť chápanie pojmu "práca" a pravdepodobne hneď potom budeme musieť zmeniť aj chápanie pojmu "peniaze".

LETS - přicházející ekonomika: teorie LETS - prichádzajúce ekonomika: teória

LETS umožňuje, aby lidé pokračovali v obchodovaní či v práci bez toho, aby museli čekat na jakési sociální "mazivo" v podobě peněz. LETS umožňuje, aby ľudia pokračovali v obchodovaní či v práci bez toho, aby museli čakať na akési sociálne "mazivo" v podobe peňazí. Každý vytváří svoji vlastní měnu. Každý vytvára svoju vlastnú menu. Lidé mohou pokračovat v obchodovaní tak dlouho, dokud je to pro ně výhodné. Ľudia môžu pokračovať v obchodovaní tak dlho, kým je to pre nich výhodné. Díky tomu se může místní ekonomika rozhýbat i tehdy, když není k dispozici žádná hotovost. Vďaka tomu sa môže miestna ekonomika rozhýbať aj vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna hotovosť.

Hlavní myšlenkou je, že při jakékoliv interakci jednotlivce se společností vzniká výroba i spotřeba. Hlavnou myšlienkou je, že pri akejkoľvek interakcii jednotlivca so spoločnosťou vzniká výroba aj spotreba. Obě tyto role jsou důležité pro ekonomické fungovaní společnosti; musí existovat lidé, kteří spotřebují víc než vytvoří, nebo kteří nejsou zákazníky těch, kteří vytvoří víc než spotřebují. Obe tieto úlohy sú dôležité pre ekonomické fungovaní spoločnosti; musia existovať ľudia, ktorí spotrebujú viac ako vytvoria, alebo ktorí nie sú zákazníkmi tých, ktorí vytvoria viac ako spotrebujú. Být síťovým spotřebitelem není společensky nežádoucí; naopak, očekává se účast skutečně velké časti společnosti (mladí i staří, stejně dobře jako studenti nebo postižení). V LETSystému každý člen komunity souhlasí se zveřejněním své nabídky dovedností a služeb podle vlastního výběru, přičemž komunita nabízí jako protihodnotu služby každému členovi. Byť sieťovým spotrebiteľom nie je spoločensky nežiaduce; naopak, očakáva sa účasť skutočne veľkej časti spoločnosti (mladí i starí, rovnako dobre ako študenti alebo postihnutí). V LETSystému každý člen komunity súhlasí so zverejnením svojej ponuky zručností a služieb podľa vlastného výberu, pričom komunita ponúka ako protihodnotu služby každému členovi. Několik lidí vykonává administrativní funkce jako vedení účetnictví, vyhlašování výsledků hospodaření, vydávání zpravodajství a adresáře nabídek a poptávek, dovedností a služeb uvnitř komunity. Niekoľko ľudí vykonáva administratívne funkcie ako vedenie účtovníctva, vyhlasovaní výsledkov hospodárenia, vydávanie spravodajstvo a adresáre ponúk a dopytov, zručností a služieb vnútri komunity.

LETS v příkladech - krok za krokem LETS v príkladoch - krok za krokom

Jste nový člen místní LETS skupiny a rozhodl jste se koupit tašku jablek od jiného člena s použitím LETS jednotek. Ste nový člen miestnej LETS skupiny a rozhodol ste sa kúpiť tašku jabĺk od iného člena s použitím LETS jednotiek. Dohodnete se na ceně jablek (např. 10 jednotek) a vyplníte oznamovací lístek pro potvrzení transakce. Dohodnete sa na cene jabĺk (napr. 10 jednotiek) a vyplníte oznamovacej lístok pre potvrdenie transakcie. Příjemce potom vhodí lístek do nejbližší LETS-schránky (nebo ho zašle administrátorovi). Príjemca potom vhodí lístok do najbližšej LETS-schránky (alebo ho pošle administrátorovi).

Nyní máte vůči komunitě závazek 10 jednotek a komunita má závazek 10 jednotek vůči prodávajícímu. Teraz máte voči komunite záväzok 10 jednotiek a komunita má záväzok 10 jednotiek voči predávajúcemu. Souhlasíte s tím, že ostatní členové komunity se v budoucnosti budou pokoušet pomoct vám "vydělat si" těch 10 jednotek a komunita jako celek souhlasí s tím, že prodávající se bude pokoušet svůj kredit použít. Súhlasíte s tým, že ostatní členovia komunity sa v budúcnosti budú pokúšať pomoct vám "zarobiť si" tých 10 jednotiek a komunita ako celok súhlasí s tým, že predávajúci sa bude pokúšať svoj kredit použiť.

Otázky a odpovědi Otázky a odpovede

 • Podléhá LETS zdanění a odvodům do sociálního zabezpečení? Podlieha LETS zdaňovanie a odvody do sociálneho zabezpečenia?

 • Je na zodpovědnosti každého občana splnit si daňové povinnosti a nahlásit svůj příjem oddělení sociálního zabezpečení. Je na zodpovednosti každého občana splniť si daňové povinnosti a nahlásiť svoj príjem oddelenia sociálneho zabezpečenia.LETS skupinu jako celek nic nezavazuje hlásit komukoliv své transakce, ačkoliv stav účtu a obraty kteréhokoliv člena jsou veřejně přístupné nebo jsou na požádání k nahlédnutí. LETS skupinu ako celok nič nezaväzuje hlásiť komukoľvek svoje transakcie, hoci stav účtu a obraty ktoréhokoľvek člena sú verejne prístupné, alebo sú na požiadanie k nahliadnutiu.

  LETS jednotky nemají skutečnou finanční hodnotu a ve většině skupin nejsou volně směnitelnou měnou. LETS jednotky nemajú skutočnú finančnú hodnotu a vo väčšine skupín nie sú voľne zameniteľné meny.Slouží jen jako způsob zaznamenávání závazků členů vůči komunitě nebo naopak. Slúži len ako spôsob zaznamenávania záväzkov členov voči komunite alebo naopak.Proto je nelze chápat jako příjem, ačkoliv když používáme LETS jednotky na nákup zboží a služeb, teoreticky bychom měli nahlásit jejich peněžní hodnotu jako příjem. Preto sa nemožno chápať ako príjem, hoci keď používame LETS jednotky na nákup tovarov a služieb, teoreticky by sme mali nahlásiť ich peňažnú hodnotu ako príjem.Poraďte se s vaším účetním, zda je to správně. Poraďte sa s vašim účtovníkom, či je to správne.

  Poznámka webmastera: Další informace viz Daň z příjmu v LETS Poznámka webmastera: Ďalšie informácie pozri Daň z príjmu v LETS

 • Co když někdo utratí mnoho LETS jednotek a potom uteče bez splnění závazků? Čo keď niekto minie veľa LETS jednotiek a potom utečie bez splnenia záväzkov?

 • Tato situace se občas vyskytuje, ale stává se i opačná situace, kdy člen opustí skupinu, která má závazky vůči němu. Táto situácia sa občas vyskytuje, ale stáva sa aj opačná situácia, keď člen opustí skupinu, ktorá má záväzky voči nemu.V obou případech není postižen jedinec, ale vždy jen skupina jako celek. V oboch prípadoch nie je postihnutý jedinec, ale vždy iba skupina ako celok.Tyto nesrovnalosti se ale po čase vyrovnávají. Tieto nezrovnalosti sa ale po čase vyrovnávajú.Je také nepravděpodobné, aby bylo někomu umožněno utratil mnoho jednotek, když není ostatními členy komunity považován za důvěryhodného. Je tiež nepravdepodobné, aby sa niekomu umožnilo minul veľa jednotiek, keď nie je ostatnými členmi komunity považovaný za dôveryhodného.
 • Skutečně bych nechtěl utratit žádné LETS jednotky dřív, než si nějaké vydělám. Skutočne by som nechcel utratiť žiadne LETS jednotky skôr, ako si nejaké zarobím.

 • Proč ne? Prečo nie?Celá myšlenka LETSystému je zbavit se představy peněz jako nějakého omezeného zdroje a oživit místní ekonomiku. Celá myšlienka LETSystému je zbaviť sa predstavy peňazí ako nejakého obmedzeného zdroja a oživiť miestnu ekonomiku.Právě ve chvíli, když utrácíte LETS jednotky, pomáháte někomu jinému si je vydělat. Práve vo chvíli, keď míňate LETS jednotky, pomáhate niekomu inému si ich zarobiť.
 • Nevznikne mi ztráta, když prodám nějakou věc za LETS jednotky? Nevznikne mi strata, keď predám nejakú vec za LETS jednotky?

 • Není důvod vykonávat transakci, na které by nám vznikala ztráta. Nie je dôvod vykonávať transakciu, na ktoré by nám vznikala strata.V takových případech je možné cenu rozdělit na část placenou v LETS jednotkách a část placenou v penězích. V takýchto prípadoch je možné cenu rozdeliť na časť platenú v LETS jednotkách a časť platenú v peniazoch.Můžete tím chtít pokrýt režijní náklady, které jste museli platit penězi. Môžete tým chcieť pokryť režijné náklady, ktoré ste museli platiť peniazmi.Pokaždé, když provedete transakci v LETSystému, měli by jste se přesvědčit, že to, co se od vás požaduje, opravdu chcete udělat. Zakaždým, keď vykonáte transakciu v LETSystému, mali by ste sa presvedčiť, že to, čo sa od vás požaduje, naozaj chcete urobiť.LETS jednotky nejsou zamýšleny jako důvod pro to, abyste museli dělat něco, co ve skutečnosti dělat nechcete! LETS jednotky nie sú myslené ako dôvod pre to, aby ste museli robiť niečo, čo v skutočnosti robiť nechcete!

Úspěchy: Landsman, Maleny Úspechy: Landsman, Malena

LETS existuje více než deset let (pozn.: psáno v r. 1992) a je mezinárodně rozšířený. LETS existuje viac ako desať rokov (pozn.: písané v r. 1992) a je medzinárodne rozšírený. Jedna žena - svobodná matka - z  původního kanadského LETSystému, byla schopná vykonávat všechny druhy domácích prácí. Jedna žena - slobodná matka - z pôvodného kanadského LETSystému, bola schopná vykonávať všetky druhy domácich prácí. V průběhu recese připravovala domácí mražené lasegne pro místní komunitu. V priebehu recesie pripravovala domáce mrazené lasegne pre miestnu komunitu. LETSystém jí umožnil získat mnoho věcí, které si předtím nikdy nemohla dovolit. LETSystém jej umožnil získať veľa vecí, ktoré si predtým nikdy nemohla dovoliť. Také jí umožnil přispět svými dovednostmi a cítit se hodnotným členem komunity. Tiež jej umožnil prispieť svojimi vedomosťami a cítiť sa hodnotným členom komunity.

Osvícenci jako Bill Mollisen podporují LETS jako živou ukážku "permakulturní ekonomiky". Osvietencov ako Bill Mollisen podporujú LETS ako živú ukážku "permakulturní ekonomiky". V Austrálii jsou tucty aktivních LETS skupin. V Austrálii sú tucty aktívnych LETS skupín. Navíc pozoruhodná je skupina v Maleny v Queenslandu, ve které mají otevřený komunitní kreditní svaz propojený s LETSystémem. Navyše pozoruhodná je skupina v Malena v Queenslande, v ktorej majú otvorený komunitné kreditnej zväz prepojený s LETSystémem.

Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist