Pohľady- názory

Naďa Johanisová: SKRATKY

Druhý díl: LETS a systém Wirtschaftsring Druhý diel: LETS a systém Wirtschaftsring

V prvom diele (SG2/99) tohto seriálu podľa knihy Richarda Douthwaitea Skratky sme sa zaoberali otázkou miestnej sebestačnosti - prečo je z hľadiska prírody aj ľudí žiaduce a akú zvoliť stratégiu na jej dosiahnutie. Klíčovou součástí takové strategie je snaha o nezávislý finanční systém. Kľúčovou súčasťou takejto stratégie je snaha o nezávislý finančný systém. V něm hrají podstatnou roli místní měny. V ňom hrajú podstatnú úlohu miestnej meny.

Prečo miestnej meny?

Zavedení lokální měny je pro přechod k místní soběstačnosti zásadní. Zavedenie lokálnej meny je pre prechod na miestnej sebestačnosti zásadné. Dnes je prakticky veškerá místní obchodní a výrobní činnost v průmyslových zemích podmíněna přísunem peněz zvenčí . Dnes je prakticky všetky miestne obchodné a výrobné aktivity v priemyselných krajinách podmienená prísunom peňazí zvonku. Je-li tento přísun nízký, neuskuteční se ani činnost, kterou bychom byli jinak schopni v místním měřítku a s místními zdroji bez problémů zvládnout. Je-li tento prísun nízky, neuskutoční sa ani činnosť, ktorú by sme inak nemohli v miestnom meradle as miestnymi zdrojmi bez problémov zvládnuť. Například: Potřebuji vymalovat dům. Napríklad: Potrebujem vymaľovať dom. Soused je malíř pokojů, a protože je nezaměstnaný, rád by se práce ujal. Sused je maliar izieb, a pretože je nezamestnaný, rád by sa práce ujal. Pokud mi ale chybí měna, kterou bych mu mohla zaplatit (a nemám ani nic jiného, za co by byl ochotný dům vymalovat), mám smůlu, a on také. Ak mi ale chýba mena, ktorú by som mu mohla zaplatiť (a nemám ani nič iného, za čo by bol ochotný dom vymaľovať), mám smolu, a on tiež.

Jak si mohu opatřit "normální" peníze? Ako si môžem zaobstarať "normálne" peniaze? Samozřejmě, celostátní měnu si lze v jednotlivých případech vydělat, třeba i prací pro někoho v místě. Samozrejme, celoštátnej menu si možno v jednotlivých prípadoch zarobiť, treba aj prácou pre niekoho v mieste. Pokud ale chceme trvale a výrazně zvýšit podíl služeb či produktů, které si lidé v obci poskytují navzájem, musíme trvale a výrazně zvýšit zásobu celostátní měny, která mezi námi koluje. Ak ale chceme trvalo a výrazne zvýšiť podiel služieb či produktov, ktoré si ľudia v obci poskytujú navzájom, musíme trvalo a výrazne zvýšiť zásobu národnej meny, ktorá medzi nami koluje. To lze při monopolní měně přicházející zvenčí udělat vlastně jen tak, že budeme vnějšímu světu poskytovat více výrobků a služeb. To možno pri monopolné mene prichádzajúce zvonku urobiť vlastne len tak, že budeme vonkajšiemu svetu poskytovať viac výrobkov a služieb. Můžeme se navíc snažit, aby takto získané peníze neodtekly z našeho společenství/obce/regionu opět rychle ven. Môžeme sa navyše snažiť, aby takto získané peniaze neodtekla z nášho spoločenstva / obce / regiónu opäť rýchlo von. To se podaří, pokud dokážeme nahradit část produktů, dosud kupovaných zvenčí, výrobky nebo službami, vyráběnými či poskytovanými v místě. To sa podarí, ak dokážeme nahradiť časť produktov, zatiaľ nakupovaných zvonku, výrobkami alebo službami, vyrobenými alebo poskytovanými v mieste. I když se takto peníze v naší pospolitosti zdrží déle, budeme při uskutečňování našich aktivit v zásadě stále závislí na přísunu peněz zvenčí. Aj keď sa takto peniaze v našej pospolitosti zdržia dlhšie, budeme pri realizácii našich aktivít v zásade stále závislí na prísune peňazí zvonku.

Chceme-li, aby naše vnitřní transakce probíhaly nezávisle na přísunu celostátní měny, je nejlepším řešením vytvořit pro ně měnu vlastní . Ak chceme, aby naše vnútorné transakcie prebiehali nezávisle na prísune národnej meny, je najlepším riešením vytvoriť pre ne menu vlastné.

LETS - jdem na to LETS - jdem na to

V posledních letech se v průmyslových zemích hodně rozšířily systémy místní měny, nazývané v anglosaském světě LETS. V posledných rokoch sa v priemyselných krajinách veľa rozšírili systémy miestnej meny, nazývané v anglosaskom svete LETS. První z nich založil Michael Linton v údolí říčky Comox v západní Kanadě začátkem osmdesátých let, dnes jich např. v Británii funguje několik set. Prvý z nich založil Michael Linton v údolí riečky Comox v západnej Kanade začiatkom osemdesiatych rokov, dnes ich napríklad v Británii funguje niekoľko stoviek. LETS je slovní hříčka: jednak je to zkratka slov local exchange trading systems (obchodní systémy místní měny), jednak znamená něco jako pojďme či dejme se do toho . LETS je slovná hračka: jednak je to skratka slov local exchange trading systems (obchodné systémy miestnej meny), jednak znamená niečo ako poďme alebo dajme sa do toho. Princip je jednoduchý. Princíp je jednoduchý. Členové, kterých bývá řádově desítky až stovky, pro každého vytisknou šekovou knížku v místní měně, která se může jmenovat jakkoliv, třeba žaludy nebo kaštany. Členovia, ktorých býva rádovo desiatky až stovky, pre každého vytlačia šekovú knižku v miestnej mene, ktorá sa môže menovať akokoľvek, treba žalude alebo gaštany. Sepíší seznam služeb či zboží, které je každý z nich ochoten v rámci systému poskytovat - třeba opravu kol, hlídání dětí nebo prodej vajec, včetně ceny - množství "žaludů", které za to budou chtít. Spíšu zoznam služieb alebo tovaru, ktoré je každý z nich ochotný v rámci systému poskytnúť - treba opravu kolies, stráženie detí alebo predaj vajec, vrátane ceny - množstva "žaluďov", ktoré za to budú chcieť. Toto množství může odrážet čas, který činnost zabere, či může být přibližným ekvivalentem "normální" peněžní hodnoty daného úkonu. Toto množstvo môže odrážať čas, ktorý činnosť zaberie, alebo môže byť približným ekvivalentom "normálne" peňažné hodnoty daného úkonu. Seznam se namnoží, rozešle členům a periodicky aktualizuje. Zoznam sa namnoží, rozošle členom a pravidelne aktualizuje.

Za služby a zboží se platí šekem, který se odesílá "bankéři". Za služby a tovar sa platí šekom, ktorý sa odosiela "bankári". To je člen (placený za tuto svou službu v místní měně), který eviduje platby a zanáší je do účtů jednotlivých členů. To je člen (platený za túto svoju službu v miestnej mene), ktorý eviduje platby a zanáša ich do účtov jednotlivých členov. V systému v irském Westportu, jehož je Douthwaite členem, odesílají členové všechny šeky, které nashromáždili (tedy informaci o vydělaných "penězích") poslední čtvrtek v měsíci bankéři, a do týdne od něj obdrží výpis s účtu a doplnění adresáře. V systéme v írskom Westportu, ktorého je Douthwaite členom, odosielajú členovia všetky šeky, ktoré nazhromaždili (teda informáciu o zarobených "peniazoch") posledný štvrtok v mesiaci bankári, a do týždňa od neho dostane výpis s účtu a doplnenie adresára. Nový adresář se sestavuje jednou za půl roku. Nový adresár sa zhotovuje raz za pol roka. Frekvence a formy komunikace v jednotlivých systémech se mohou lišit. Frekvencia a formy komunikácie v jednotlivých systémoch sa môžu líšiť. Jeden z největších systémů LETS v oblasti australské Katoomby (v Modrých horách asi 6O km od Sydney), který měl v roce 1993 zhruba 1 200 členů, se rozhodl rozesílat aktualizovaný adresář spolu s výpisy z účtu čtvrtletně. Jeden z najväčších systémov LETS v oblasti austrálskej Katoomba (v Modrých horách asi 6O km od Sydney), ktorý mal v roku 1993 približne 1 200 členov, sa rozhodol rozosielať aktualizovaný adresár spolu s výpisy z účtu štvrťročne. Navíc ale tiskne jednou týdně dvoustránkový informační list, který je členům k dispozici ve vybraných obchodech a hostincích. Navyše ale tlačí raz týždenne dvojstranový informačný list, ktorý je členom k dispozícii vo vybraných obchodoch a krčmách.

Dlh nevadí

Zásadní rozdíl systémů LETS oproti konvenčním peněžní systémům spočívá v tom, že z dluhu se neplatí úrok. Zásadný rozdiel systémov LETS oproti konvenčným peňažné systémom spočíva v tom, že z dlhu sa neplatí úrok. To znamená, že ten, jehož účet je v minusu, z toho nemá žádné nevýhody. To znamená, že ten, ktorého účet je v mínuse, z toho nemá žiadne nevýhody. Aby systém fungoval, musí dokonce v každém okamžiku být stav účtu části členů záporný, jinak by se vlastně nedalo obchodovat. Aby systém fungoval, musia dokonca v každom okamihu byť stav účtu časti členov záporný, inak by sa vlastne nedalo obchodovať.

Co když někdo ze systému jenom odebírá zboží a služby, ale nic nevrací? Čo keď niekto zo systému jenom odoberá tovar a služby, ale nič nevracia? Zdá se, že k tomu prakticky nedochází díky sociální kontrole. Zdá sa, že na to prakticky nedochádza vďaka sociálnej kontrole. Ostatní členové mají ve většině systémů k dispozici výpisy z účtů ostatních členů. Ostatní členovia majú vo väčšine systémov k dispozícii výpisy z účtov ostatných členov. Pokud se jim zdá, že určitý člen jen bere, ale nedává, mohou mu např. odmítnout poskytnout vlastní služby. Ak sa im zdá, že určitý člen len berie, ale nedáva, môžu mu napríklad odmietnuť poskytnúť vlastné služby. Tato sociální zpětná vazba funguje nejlépe tam, kde se všichni členové osobně znají. Táto sociálna spätná väzba funguje najlepšie tam, kde sa všetci členovia osobne poznajú. I proto se řada lidí domnívá, že by horní hranice členství v LETS neměla přesáhnout 500 lidí. Aj preto sa mnoho ľudí domnieva, že horná hranica členstvo v LETS nemala presiahnuť 500 ľudí. Tomu, kdo nemůže své služby v rámci systému udat, může pomoci i "bankéř" nebo člen koordinační skupiny, který s ním probere, jak by mohl své služby rozšířit nebo ho zkontaktuje s někým, kdo by o jeho služby měl zájem. Tomu, kto nemôže svoje služby v rámci systému udať, môže pomôcť aj "bankár" alebo člen koordinačnej skupiny, ktorý s ním preberie, ako by mohol svoje služby rozšíriť alebo ho skontaktuje s niekým, kto by o jeho služby mal záujem.

Pokud se přece stane, že někdo pouze využije služeb ostatních, sám žádné neposkytne a nakonec ze systému vystoupí, nebudou ostatní poškozeni, pokud nevypukne krize důvěry a systém bude pokračovat v obchodování a přijímání dalších členů. Ak sa predsa stane, že niekto len využije služby iných, sám žiadne neposkytne a nakoniec zo systému vystúpi, nebudú ostatní poškodení, ak nevypukne krízy dôvery a systém bude pokračovať v obchodovaní a prijímanie ďalších členov. Nezapomínejme, že ti, kdo "ulejváka" zásobovali, všichni zaplaceno dostali. Nezabúdajme, že tí, kto "Ulejvák" zásobovali, všetci zaplatené dostali.

A co úřady? A čo orgány?

Finanční úřady mohou systémy LETS chápat jako pokus o daňový únik. Finančné úrady môžu systémy LETS chápať ako pokus o daňový únik. Činnost drobného rozsahu mimo vlastní zaměstnání je nezajímá, ale když například řezník bere za maso libry i "žaludy", přepočítá si nejspíš daňový úředník "žaludy" na libry a bude z nich vybírat daň v librách. Činnosť drobného rozsahu mimo vlastnej zamestnania sa nezaujíma, ale keď napríklad mäsiar berie za mäso libry aj "žalude", prepočíta si nejspíš daňový úradník "žalude" na libry a bude z nich vyberať daň v librách. Přepočet místní měny na měnu celostátní přitom bývá problematický. Prepočet miestnej meny na menu celoštátnej pritom býva problematický. V anglickém městě Newbury přesvědčil daňového úředníka místní léčitel, který dostal za svou léčbu od pacienta 25 "bobulí" (místní měna - "new berry"), že by býval dostal buď bobule, nebo nic. V anglickom meste Newbury presvedčil daňového úradníka miestnej liečiteľ, ktorý dostal za svoju liečbu od pacienta 25 "bobulí" (miestna mena - "new berry"), že by býval dostal buď bobule, alebo nič. Pacient by si platbu v librách nemohl dovolit. Pacient by si platbu v librách nemohol dovoliť. V takovém případě je absurdní zdaňovat bobule librami. V takom prípade je absurdné zdaňovať bobule librami. Úředník, když se přesvědčil, že léčitel léčil často zdarma, nakonec s touto interpretací souhlasil. Úradník, keď sa presvedčil, že liečiteľ liečil často zadarmo, nakoniec s touto interpretáciou súhlasil. Obecně však v Británii i v dalších zemích platí, že podnikatel, který přijímá místní měnu, bude muset zaplatit daň, jako kdyby tento příjem byl v měně celostátní. Všeobecne však v Británii iv ďalších krajinách platí, že podnikateľ, ktorý prijíma miestnu menu, bude musieť zaplatiť daň, ako keby tento príjem bol v mene národnej. To je velká nevýhoda a podle mnohých členů LETS také velká nespravedlnost. To je veľká nevýhoda a podľa mnohých členov LETS tiež veľká nespravodlivosť. Nabízejí úřadům daně v místních měnách, vláda na ně však zatím nereflektuje. Ponúkajú úradom dane v miestnych menách, vláda na nich však zatiaľ nereflektuje.

Brzdou pro rozvoj LETS se mohou stát i pracovní úřady. Brzdou pre rozvoj LETS sa môžu stať aj pracovné úrady. Nezaměstnaný Brit, který by se stal členem LETS systému, riskuje, že přijde o podporu v nezaměstnanosti. Nezamestnaný Brit, ktorý by sa stal členom LETS systému, riskuje, že príde o podporu v nezamestnanosti. V Irsku, Novém Zélandu a Austrálii nezaměstnaným nic podobného nehrozí. V Írsku, Novom Zélande a Austrálii nezamestnaným nič podobné nehrozí. Irské úřady například akceptovaly argument, že účast v LETS systému pomůže nezaměstnaným zachovat si zdraví, pracovní návyky a neformální kontakty, pomocí nichž mohou nakonec najít i placenou práci. Írske úrady napríklad akceptovali argument, že účasť v LETS systému pomôže nezamestnaným zachovať si zdravie, pracovné návyky a neformálne kontakty, pomocou ktorých môžu nakoniec nájsť aj platenú prácu.

Role LETS v místní ekonomice Úloha LETS v miestnej ekonomike

Podle několika výzkumů britských LETS systémů je jejich dopad na ekonomiku zatím malý. Podľa viacerých výskumov britských LETS systémov je ich vplyv na ekonomiku zatiaľ malý. Například průměrný měsíční obrat členů LETS v anglickém Stroudu v místní měně činí zhruba 5% jejich měsíčních příjmů v měně celostátní. Napríklad priemerný mesačný obrat členov LETS v anglickom Stroud v miestnej mene predstavuje približne 5% ich mesačných príjmov v mene národnej. O něco lepší je situace v zemích, kde nejsou ze systémů místní měny vyloučeni nezaměstnaní. O niečo lepšia je situácia v krajinách, kde nie sú zo systémov miestnej meny vylúčení nezamestnaní. Pro některé z nich, stejně jako pro penzisty či osamělé rodiče, se LETS stává důležitým zdrojem příjmů. Pre niektoré z nich, rovnako ako pre dôchodcov alebo osamelých rodičov, sa LETS stáva dôležitým zdrojom príjmov. Pro ně i pro ostatní má LETS navíc významou sociální a psychologickou roli: lidé jeho prostřednictvím rozšiřují svůj okruh přátel i rozsah své tvořivé činnosti. Pre nich aj pre ostatné má LETS navyše významnú sociálnu a psychologickú úlohu: ľudia jeho prostredníctvom rozširujú svoj okruh priateľov i rozsah svojej tvorivej činnosti. Hudebník-amatér, kterého by v životě nenapadlo nabízet své služby profesionálně, například rád přijme pozvání, aby zahrál na něčích narozeninách za "žaludy" či "bobule". Hudobník-amatér, ktorého by v živote nenapadlo ponúkať svoje služby profesionálne, napríklad rád prijme pozvanie, aby zahral na něčích narodeninách za "žalude" alebo "bobule". LETS tak pomáhá obnovit původní vztahy v obci, rozbité globalizovaným průmyslovým a peněžním systémem. LETS tak pomáha obnoviť pôvodný vzťahy v obci, rozbité globalizovanej priemyselným a peňažným systémom.

LETS systémy mají pro společenství větší nebo menší význam podle toho, kolik úsilí bylo vynaloženo na jejich "nastartování", zda se podařilo zapojit místní firmy, zda je v něm k mání i "opravdové", hmatatelné zboží. LETS systémy majú pre spoločenstvo väčší alebo menší význam podľa toho, koľko úsilia sa vynaložilo na ich "naštartovaní", či sa podarilo zapojiť miestne firmy, či je v ňom k dispozicii aj "ozajstné", hmatateľné tovaru. Navíc, domnívá se Douthwaite, mají LETS systémy význam především tam, kde je nezaměstnanost a nedostatečný přísun státní měny. Navyše, domnieva sa Douthwaite, majú LETS systémy význam predovšetkým tam, kde je nezamestnanosť a nedostatočný prísun štátnej meny. LETS bývá proto hodně zranitelný ve vztahu k celostátní ekonomice: v obdobích, kdy jde ekonomika nahoru, může rychle ztrácet na významu. LETS býva preto veľa zraniteľný vo vzťahu k národnej ekonomike: v obdobiach, kedy ide ekonomika hore, môže rýchlo strácať na význame.

Wirtschaftsring znamená hospodářský kroužek Wirtschaftsring znamená hospodársky krúžok

V skutočnosti však ide o poriadny kruh. Členy švýcarské organizace WIR (Wirtschaftsring) bylo v polovině devadesátých let 60 000 malých a středně velkých firem, včetně například 1853 architektů, 167 právníků a 16 pohřebních ústavů. Členmi švajčiarskej organizácie WIR (Wirtschaftsring) bolo v polovici deväťdesiatych rokov 60 000 malých a stredne veľkých firiem, vrátane napríklad 1853 architektov, 167 právnikov a 16 pohrebných ústavov. V roce 1993 měl Wirtschaftsring obrat ekvivalentní asi 60 miliardám Kč. V roku 1993 mal Wirtschaftsring obrat ekvivalent asi 60 miliárd Sk.

Podobně jako v případě LETS, i tady jde o systém místní měny. Podobne ako v prípade LETS, aj tu ide o systém miestnej meny. Ačkoliv je měna Wirtschaftsringu pracovně označovaná za švýcarské franky, nelze ji podle pravidel za švýcarské franky měnit, předávat nečlenům ani ukládat v bance. Hoci je mena Wirtschaftsring pracovne označovaná za švajčiarske franky, nemožno ju podľa pravidiel za švajčiarske franky meniť, odovzdávať nečlenom ani ukladať v banke. Nazývejme ji proto "wiry". Nazývejme ju preto "wiry". Wirtschaftsring vychází z podobné filosofie, jako systémy LETS. Wirtschaftsring vychádza z podobnej filozofie, ako systémy LETS. Byl založen jako družstvo v roce 1934 skupinkou lidí, kteří se inspirovali myšlenkami ekonomického reformátora Silvia Gesella a chtěli "svobodnou výměnu zboží a služeb bez vykořisťování a bez nátlaku státu." Bol založený ako družstvo v roku 1934 skupinkou ľudí, ktorí sa inšpirovali myšlienkami ekonomického reformátora Silvia Gesell a chceli "slobodnú výmenu tovarov a služieb bez vykorisťovania a bez nátlaku štátu." Jako vykořisťující byly chápány vysoké úroky. Ako vykorisťujúce boli chápané vysoké úroky. Wirtschaftsring mimochodem dodnes jako družstvo funguje, i když ne všichni členové mají stejná rozhodovací práva. Wirtschaftsring mimochodom dodnes ako družstvo funguje, aj keď nie všetci členovia majú rovnaké rozhodovacie právomoci.

Od systémů LETS se Wirtschaftsring v důležitých ohledech liší. Od systémov LETS sa Wirtschaftsring v dôležitých aspektoch líšia. Jednak je zaměřen pouze na firmy, jednak pracuje ve větším měřítku. Jednak je zameraný iba na firmy, jednak pracuje vo väčšom meradle. Je také mnohem formálněji strukturován. Je tiež oveľa formálnejšie štrukturovaný. Zástupce firmy - nového zájemce o členství - musí nejprve absolvovat pohovor v jedné ze šesti poboček, jejíž pracovníkům nabídne nějakou záruku, nejčastěji hypotéku na dům nebo sídlo firmy. Zástupca firmy - nový záujemca o členstvo - musia najprv absolvovať pohovor v jednej zo šiestich pobočiek, ktorej pracovníkom ponúkne nejakú záruku, najčastejšie hypotéku na dom alebo sídlo firmy. Pokud je první pohovor úspěšný, prověří důvěryhodnost firmy ještě zvláštní komise. Ak je prvý pohovor úspešný, preverí dôveryhodnosť firmy ešte špeciálne komisie. V případě, že je spokojena, dostane nový účastník šekovou knížku na měnu "wir" a katalog firem, od kterých může žádat služby výměnou za wiry. V prípade, že je spokojná, dostane nový účastník šekovú knižku na menu "wir" a katalóg firiem, od ktorých môže žiadať služby výmenou za wiry. V podstatě jde o velmi výhodnou půjčku. V podstate ide o veľmi výhodnú pôžičku. Aby nedocházelo ke znehodnocení wiru, poskytuje Wirtschaftsring půjčky jen do výše třetiny ročního obratu systému. Aby nedochádzalo k znehodnoteniu wiru, poskytuje Wirtschaftsring pôžičky len do výšky tretiny ročného obratu systému.

"Wirové" hypotéky se spláceji opět ve wirech. "Wirové" hypotéky sa splácajú opäť vo wirech. Člen si je vydělává tak, že poskytuje své služby ostatním členům kruhu. Člen si je zarába tak, že poskytuje svoje služby ostatným členom kruhu. Pouze úroky ve výši 1,75% (nebo 2,5 v případě půjček, nezajištěných zárukou - údaje z roku 1994) se splácejí ve švýcarských francích, což je příspěvek na provoz družstva. Iba úroky vo výške 1,75% (alebo 2,5 v prípade pôžičiek, nezabezpečených zárukou - údaje z roku 1994) sa splácajú v švajčiarskych frankoch, čo je príspevok na prevádzku družstvá. Člen navíc platí malý členský příspěvek ve wirech, z něhož se mj. financuje vydávání katalogu firem a vlastního časopisu. Člen navyše platí nízky členský príspevok vo wirech, z ktorého sa oi financuje vydávanie katalógu firiem a vlastného časopisu.

Ne všechny firmy poskytují své služby ostatním členům výhradně ve wirech. Nie všetky firmy poskytujú svoje služby ostatným členom výlučne vo wirech. Pokud se však firma chce stát "oficiálním" členem, musí se zavázat, že podíl ceny jejích služeb ve francouzských francích nepřesáhne 70% podíl ceny celkové. Ak sa však firma chce štát "oficiálnym" členom, musí sa zaviazať, že podiel ceny jej služieb vo francúzskych frankoch nepresiahne 70% podiel ceny celkovej. Nemůže-li to zaručit, stává se členem "neoficiálním" a platí vyšší poplatky. Nemôže-li to zaručiť, stáva sa členom "neoficiálnym" a platia vyššie poplatky.

Systém Wirtschaftsringu je elegantní, funkční a ušetří svým členům, malým a středním švýcarským firmám, spoustu peněz. Systém Wirtschaftsring je elegantné, funkčné a ušetrí svojim členom, malým a stredným švajčiarskym firmám, veľa peňazí. Jak je možné, ptá se autor, že se takovéto systémy už dávno masově nerozšířily i jinde? Ako je možné, pýta sa autor, že sa takéto systémy už dávno masovo nerozšírili aj inde?

Banky se brání Banky sa bránia

V třicátých letech existovaly podobné hospodářské kruhy i v jiných evropských zemích. V tridsiatych rokoch existovali podobné hospodárske kruhy aj v iných európskych krajinách. Zdá se, že některé se samy dobrovolně rozpustily po odeznění hospodářské krize. Zdá sa, že niektoré sa samy dobrovoľne rozpustili po odznení hospodárskej krízy. V Dánsku a Norsku, jejichž systémy inspirovaly tvůrce systému švýcarského, však banky dosáhly toho, že tamější witschaftsringy velmi záhy zakázala vláda. V Dánsku a Nórsku, ktorých systémy inšpirovali tvorcov systému švajčiarskeho, však banky dosiahli toho, že tamojší witschaftsringy veľmi rýchlo zakázala vláda. Banky se nutně musí cítit ohroženy systémem, jehož masové rozšíření by mohlo znamenat omezení jejich hlavního zdroje příjmů - úročených půjček. Banky sa nutne musí cítiť ohrozené systémom, ktorého masové rozšírenie by mohlo znamenať obmedzenie ich hlavného zdroja príjmov - úročených pôžičiek. Holanďan Hendrik Bor, který měl možnost švýcarský systém poznat zblízka, tvrdí, že i ve Švýcarsku je oběh wirů pod tlakem bank uměle zpomalován. Holanďan Hendrik Bor, ktorý mal možnosť švajčiarsky systém spoznať zblízka, tvrdia, že aj vo Švajčiarsku je obeh wirů pod tlakom bánk umelo spomaľuje. On sám se pokusil založit efektivnější systém nejprve ve Švýcarsku a později v Holandsku. On sám sa pokúsil založiť efektívnejší systém najprv vo Švajčiarsku a neskôr v Holandsku. Ani v jednom případě neuspěl. Ani v jednom prípade neuspel. Ve Šýcarsku mu prý policejní důstojník rovnou řekl, že jeho systém by ohrozil švýcarské banky, což nelze tolerovat. Vo Šýcarsku mu vraj policajný dôstojník rovno povedal, že jeho systém by ohrozil švajčiarskej banky, čo nemožno tolerovať. Borovi kolegové se stali předmětem vleklých daňových vyšetřování a předseda vznikajícího kruhu se ocitl pod takovým tlakem, že spáchal sebevraždu. Borová kolegovia sa stali predmetom vleklých daňových vyšetrovania a predseda vznikajúceho kruhu sa ocitol pod takým tlakom, že spáchal samovraždu. V Holandsku se Bor stal obětí pomlouvačných článků v tisku a dokonce se začal obávat o svůj život. V Holandsku sa Bor stal obeťou ohováračských článkov v tlači a dokonca sa začal obávať o svoj život. Dnes se pod jménem Monrobey snaží uvést v život neziskový bezúročný systém půjček v USA. Dnes sa pod menom Monrobey snaží uviesť v život neziskový neúročí systém pôžičiek v USA. Podobný systém ("mutual credit network") v Británii připravují Christian a Diana Schumacherovi. Podobný systém ( "mutual credit network") v Británii pripravujú Christian a Diana Schumacherovi.

Neziskové systémy půjček, jako je Wirtschaftsring, jsou potenciálně velmi cennými stavebními kameny alternativního ekonomického systému. Neziskové systémy pôžičiek, ako je Wirtschaftsring, sú potenciálne veľmi cennými stavebnými kameňmi alternatívneho ekonomického systému. Při jejich zavádění musíme však počítat s obrovským odporem bank, jedné z nejmocnějších skupin na světě. Pri ich zavádzaní musíme však počítať s obrovským odporom bánk, jednej z najmocnejších skupín na svete.


Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist