Pohľady- názory

Naďa Johanisová: SKRATKY

Piaty diel: Zelená pre miestne podnikanie

V tomto predposlednom diele sa zoznámime s niektorými netradičnými a úspešnými formami podpory drobných podnikateľov v anglosaských krajinách. Argumentů pro podporu drobného místního podnikání je řada, některé jsme rozvedli v předchozích dílech (první a čtvrtý - viz SG 2/99 a 8/99). Argumentov pre podporu malého miestneho podnikania je rada, niektoré sme rozviedli v predchádzajúcich dieloch (prvý a štvrtý - viď SG 2 / 99 a 8 / 99). Drobné místní firmy často využívají místní zdroje a slouží místním lidem, mají menší potřebu dálkové přepravy, majitel bývá začleněn do místního společenství. Drobné miestne firmy často využívajú miestne zdroje a slúži miestnym ľuďom, majú menšiu potrebu diaľkovej prepravy, majiteľ býva začlenený do miestneho spoločenstva. Má proto tendenci utrácet své peníze opět v místě a bývá ochotnější dodržovat místní normy a pravidla. Má preto tendenciu míňať svoje peniaze opäť v mieste a býva ochotnejší dodržiavať miestne normy a pravidlá.

Tipy z Totnes

"Organizaci TILT jsme založili, protože nám vadilo, jak se nakládá s našimi úsporami. Mnozí se snažíme podnikat a obchodovat na místní úrovni, nakupovat od výrobců, které osobně známe ao nichž víme, že jejich metody výroby neškodí lidem ani přírodě. A úspory jsme přitom paradoxně svěřovali velkým bankám. Ty je často investovaly do projektů, které jsou v příkrém rozporu s našimi hodnotami, které ohrožují to, o co ve svém životě či práci usilujeme," říká Mark Beeson z TILT (Totnes Involvement in Local Trading - Totneská společnost pro místní obchod). "Organizáciu TILT sme založili, pretože nám vadilo, ako sa nakladá s našimi úsporami. Mnohí sa snažíme podnikať a obchodovať na miestnej úrovni, nakupovať od výrobcov, ktorých osobne poznáme ao ktorých vieme, že ich metódy výroby neškodí ľuďom ani prírode. A úspory sme pritom paradoxne zverovali veľkým bankám. Tie sa často investovali do projektov, ktoré sú v príkrom rozpore s našimi hodnotami, ktoré ohrozujú to, o čo vo svojom živote alebo práci sa usilujeme, "hovorí Mark Beeson z TILT (Totnes Involvement in Local Trading - Totneská spoločnosť pre miestny obchod).

Schůze v jihoanglickém městečku Totnes, která vedla k založení TILT, se konala v únoru 1989, a v polovině devadesátých let zůstává TILT velmi malou organizací. Schôdza v jihoanglickém mestečku Totnes, ktorá viedla k založeniu TILT, sa konala vo februári 1989, av polovici deväťdesiatych rokov zostáva TILT veľmi malou organizáciou. "Potřebovali bychom mít na kontě asi 10 000 liber, pak bychom si mohli dovolit zaměstnat placenou sílu," vysvětluje v roce 1995 Mark, který, podobně jako ostatní správci TILT, vykonává svou funkci bez nároku na odměnu. "Potrebovali by sme mať na konte asi 10 000 libier, potom by sme si mohli dovoliť zamestnať platenú silu," vysvetľuje v roku 1995 Mark, ktorý, podobne ako ostatné správcovi TILT, vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu. Věří, že tato doba brzy přijde, protože TILT už má nejtěžší období za sebou. Verí, že táto doba čoskoro príde, pretože TILT už má najťažšie obdobie za sebou.

Cíl byl jasný od začátku: využít úspory občanů pro promyšlenou podporu místního podnikání formou drobných půjček. Cieľ bol jasný od začiatku: využiť úspory občanov na premyslenú podporu miestneho podnikania formou malých pôžičiek. Na rozdíl od Triodos (viz SG 8/99) je TILT menší a má důsledně lokální charakter: chce pomáhat firmám v místě. Na rozdiel od Triodos (pozri SG 8 / 99) je TILT menšie a má dôsledne lokálny charakter: chce pomáhať firmám v mieste.

Dobročinní akcionáři Dobročinný akcionári

Hned zpočátku narazil TILT na problém organizační formy. Hneď spočiatku narazil TILT na problém organizačné formy. Chtěli neziskovou organizaci s demokratickou formou řízení, a uvažovali o tom, registrovat se jako charitativní organizace (charity). Chceli neziskovú organizáciu s demokratickou formou riadenia, a uvažovali o tom, registrovať sa ako charitatívna organizácia (charity). To ale nebylo podle zákona možné, protože charity nesmí mít za cíl podporu komerčních firem, byť by cílem této podpory byla snaha prospět přírodě a místnímu společenství. To ale nebolo podľa zákona možné, pretože charity nesmie mať za cieľ podporu komerčných firiem, byť by cieľom tejto pomoci bola snaha prospieť prírode a miestnemu spoločenstiev. Na banku byli příliš malí, a tak se TILT nakonec registrovala jako společnost s ručením omezeným, jejíž hlavním cílem jsou investice v zájmu svých členů/podílníků. Na banku boli príliš malí, a tak sa TILT nakoniec registrovala ako spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej hlavným cieľom sú investície v záujme svojich členov / podielnikov. Každý, kdo si od TILT půjčí peníze, nebo chce naopak u TILT své peníze uložit, si koupí tzv. členskou akcii v hodnotě deseti liber. Každý, kto si od TILT požičia peniaze, alebo chce naopak u TILT svoje peniaze uložiť, si kúpi tzv členskú akciu v hodnote desať libier. Ta mu umožní volit správní radu a spolurozhodovat o celkové koncepci TILT. Tá mu umožnia voliť správnu radu a spolurozhodovať o celkovej koncepcii TILT. Každý další rok si může přikoupit vždy po jedné takovéto členské akcii, protože se předpokládá, že s časem roste jeho motivace a vhled do fungování organizace. Každý ďalší rok si môže prikúpiť vždy po jednej takejto členské akciu, pretože sa predpokladá, že s časom rastie jeho motivácia a vhľad do fungovania organizácie. Strop je stanoven na pět členských akcíí (nejdříve po pěti letech členství). Strop je stanovený na päť členských akcíí (najskôr po piatich rokoch členstva). Omezením počtu členských akci dosahuje TILT, podobně jako Triodos, určité demokratické pojistky - jeden člen může mít maximálně pět hlasů. Obmedzením počtu členských akciu dosahuje TILT, podobne ako Triodos, niektoré demokratické poistky - jeden člen môže mať maximálne päť hlasov.

Ti, kdo si přejí u TILT peníze uložit, mají dvě možnosti. Tí, ktorí si želajú u TILT peniaze uložiť, majú dve možnosti. Mohou si koupit obyčejné akcie po sto librách. Môžu si kúpiť obyčajné akcie po sto librách. Ty je neopravňují k hlasování, ale mohou se těšit na dividendy, pokud organizace někdy dosáhne příslušného zisku. Tie je neoprávňujú na hlasovanie, ale môžu sa tešiť na dividendy, ak organizácia niekedy dosiahne príslušného zisku. Nebo si mohou koupit zápůjční obligace (loan stock) , které TILT vydává. Alebo si môžu kúpiť refinančným dlhopisy (loan stock), ktoré TILT vydáva. Ten, kdo si je koupí, se vlastně stává věřitelem TILT. Ten, kto si ich kúpi, sa vlastne stáva veriteľom TILT. Půjčil mu peníze a dostává tedy určitý (nízký) úrok, vyšší nebo nižší podle výše částky a dohodnuté doby půjčky. Požičal mu peniaze a dostáva teda určitý (nízky) úrok, vyššia alebo nižšia podľa výšky sumy a dohodnutej doby pôžičky.

O tom, komu z žadatelů půjčku poskytnout, rozhoduje komise, jejíž členem se může stát kterýkoliv majitel členské akcie TILT. O tom, komu z žiadateľov pôžičku poskytnúť, rozhoduje komisia, ktorej členom sa môže stať ktorýkoľvek majiteľ členské akcie TILT. Komise vybere žadatele, jejichž projekty působí věrohodně, a kteří budou přínosem pro místní společenství. Komisia vyberie žiadateľov, ktorých projekty pôsobí vierohodne, a ktorí budú prínosom pre miestne spoločenstvo. V roce 1992 například poskytla půjčky opravně kol, truhláři a fotografovi, v maximální výši 750 liber. V roku 1992 napríklad poskytla pôžičky opravovni kolies, stolári a fotografovi, v maximálnej výške 750 libier. Půjčky mají poměrně vysoké úroky, přesto jsou výhodné pro drobné podnikatele, kteří by nemuseli jinak úvěr dostat vůbec. Pôžičky majú pomerne vysoké úroky, napriek tomu sú výhodné pre drobných podnikateľov, ktorí by nemuseli inak úver dostať vôbec. "Zachránili jsme několik podnikatelů před krachem, pár jich dokonce vzkvétá," říká Mark, "a tak máme pocit, že naše práce není zbytečná." "Zachránili sme niekoľko podnikateľov pred krachom, pár ich dokonca prekvitá," hovorí Mark, "a tak máme pocit, že naša práca nie je zbytočná."

Regenerace Birminghamu Regenerácia Birminghame

Velkým problémem západních zemí je úpadek některých čtvrtí velkých měst, které trpí důsledky "začarovaného kruhu" - investice se odtud stahují, protože se přestávají vyplácet, střední vrstvy se stěhují pryč, mizí služby, roste nezaměstnanost a tak stále dokola ve spirále, která může končit až u dna. Veľkým problémom západných krajín je úpadok niektorých štvrtí veľkých miest, ktoré trpia dôsledkami "začarovaného kruhu" - investície sa odtiaľ sťahujú, pretože sa prestávajú vyplácať, strednej vrstvy sa sťahujú preč, miznú služby, rastie nezamestnanosť a tak stále dookola v špirále, ktorá môže končiť až u dna. Organizace ART (Aston Reinvestment Trust), založená v roce 1995, chce čelit tomuto úpadku v anglickém Birminghamu poskytováním půjček místním podnikatelům a neziskovým organizacím. Organizácia ART (Aston Reinvestment Trust), založená v roku 1995, chce čeliť tomuto úpadku v anglickom Birminghame poskytovaním pôžičiek miestnym podnikateľom a neziskovým organizáciám. Kapitál na rozdíl od TILT získává celostátně - od jednotlivců, kteří chtějí své prostředky smysluplně investovat, ale také od bank, firem a dalších zdrojů. Kapitál na rozdiel od TILT získava celoštátne - od jednotlivcov, ktorí chcú svoje prostriedky zmysluplne investovať, ale aj od bánk, firiem a ďalších zdrojov. Část kapitálu pochází z úroků samotných dlužníků. Časť kapitálu pochádza z úrokov samotných dlžníkov. V prvním roce činnosti se ART, která má několik placených zaměstnanců, podařilo takto dát dohromady 630 000 liber, v roce 2000 by ráda docílila částky 3,5 milionu, což by znamenalo finanční soběstačnost - náklady na provoz by kryly příjmy z úroků, konzultací apod. ART, podobně jako TILT, poskytuje úvěr projektům, které jsou užitečné z hlediska místních potřeb, případně vytvářejí nová pracovní místa. V prvom roku činnosti sa ART, ktorá má niekoľko platených zamestnancov, podarilo takto dať dohromady 630 000 libier, v roku 2000 by rada docielila sumy 3,5 milióna, čo by znamenalo finančnú sebestačnosť - náklady na prevádzku by pokryli príjmy z úrokov, konzultácií apod . ART, podobne ako TILT, poskytuje úver projektom, ktoré sú užitočné z hľadiska miestnych potrieb, prípadne vytvárajú nové pracovné miesta. Uchazeč musí mít písemně potvrzeno, že mu některá banka úvěr odmítla. Uchádzač musí mať písomne potvrdené, že mu niektorá banka úver odmietla. Pokud je prověřen, dostane půjčku v rozmezí 2 - 40 tisíc liber. Ak je preverený, dostane pôžičku v rozmedzí 2 - 40 tisíc libier. k lidem, kterým ART pomohl, patří mladá žena, která si díky půjčce mohla otevřít vlastní službu péče o děti (nabízí ji jednorázově rodičům a organizacím během akcí, setkání, školení zaměstnanců apod.), bývalý manažer, který si otevřel dílnu na výrobu automobilových dílů, malá firma na pokovování strojírenských součástek, která díky půjče rozšíří výrobu, atd. Neziskové organizace využívají půjčky na rekonstrukci či koupi objektů. k ľuďom, ktorým ART pomohol, patrí mladá žena, ktorá si vďaka pôžičke mohla otvoriť vlastnú službu starostlivosti o deti (ponúka ju jednorázovo rodičom a organizáciám počas podujatí, stretnutia, školenia zamestnancov atď), bývalý manažér, ktorý si otvoril dielňu na výrobu automobilových dielov, malá firma na pokovovanie strojárskych súčiastok, ktorá vďaka požičia rozšíri výrobu, atď Neziskové organizácie využívajú pôžičky na rekonštrukciu alebo kúpu objektov. Například organizace Ashiana Community Project mohla díky půjčce od ART ve výši 60 000 liber koupit a rekonstruovat budovy, v nichž sídlila. Napríklad organizácia ASHIANA Community Project mohla vďaka pôžičke od ART vo výške 60 000 libier kúpiť a rekonštruovať budovy, v ktorých sídlila. Její náplní jsou rekvalifikační programy pro nezaměstnané v jedné z nejpostiženějších birminghamských čtvrtí. Jej náplňou sú rekvalifikačné programy pre nezamestnaných v jednej z najviac postihnutých birminghamských štvrtí. ART také zahajuje program půjček malým firmám a neziskovým organizacím na úspory enegie (vedle ekologického efektu umožní dlouhodobé snížení provozních nákladů). ART tiež spúšťa program pôžičiek malým firmám a neziskovým organizáciám na úspory enegie (vedľa ekologického efektu umožnia dlhodobé zníženie prevádzkových nákladov).

Podpora malých firem u protinožců Podpora malých firiem u protinožcov

Důvod, proč banky odmítají úvěry malým firmám a drobným podnikatelům, je vysoká režie - bankám se nevyplácí podrobně zkoumat, zda ten který žadatel je schopen požadovanou půjčku splácet, protože relativně malá půjčka znamená nízký zisk - úrok. Dôvod, prečo banky odmietajú úvery malým firmám a drobným podnikateľom, je vysoká réžia - bankám sa nevypláca podrobne skúmať, či ten ktorý žiadateľ je schopný požadovanú pôžičku splácať, pretože relatívne malá pôžička znamená nízky zisk - úrok. z hlediska zisku jsou tedy malé půjčky pro banky "neefektivní". z hľadiska zisku sú teda malé pôžičky pre banky "neefektívny". Některé organizace proto berou na sebe roli "prověřovačů" a peněžnímu ústavu předávají již "přefiltrované" žádosti. Niektoré organizácie preto berú na seba úlohu "kontrolné" a peňažnému ústavu odovzdávajú už "prefiltrovaný" žiadosti. Banka si tak ušetří práci s prověřováním a organizace nemusí shánět kapitál, který by potřebovala, pokud by půjčky chtěla poskytovat sama. Banka si tak ušetrí prácu s preverovaním a organizácie nemusia zháňať kapitál, ktorý by potrebovala, ak by pôžičky chcela poskytovať sama. Příkladem může být Eastern Suburbs Business Enterprise Centre (ESBEC) v australském Sydney. Príkladom môže byť Eastern Suburbs Business Enterprise Centre (ESBEC) v austrálskom Sydney. ESBEC pomůže žadatelům, kteří s něčím takovým často nemají žádnou zkušenost, zpracovat plán a žádost o půjčku. ESBEC pomôže žiadateľom, ktorí s niečím takým často nemajú žiadnu skúsenosť, spracovať plán a žiadosť o pôžičku. Žádosti, které schválí, předá družstevní záložně v Sydney, která bez dalšího zkoumání poskytne úvěr v rozmezí 5 - 10 000 dolarů. Žiadosti, ktoré schváli, odovzdá družstevnej záložně v Sydney, ktorá bez ďalšieho skúmania poskytne úver v rozmedzí 5 - 10 000 dolárov. V celém státě New South Wales existuje dalších čtyřicet center, jako je ESBEC. V celom štáte New South Wales existuje ďalších štyridsať centier, ako je ESBEC. Vláda státu je založila a financuje s tím, že prostředky bude snižovat a centra si je postupně musí začít opatřovat z místních zdrojů. Vláda štátu je zriadila a financuje s tým, že prostriedky bude znižovať a centrá si ich postupne musia začať získavať z miestnych zdrojov. "Naším posláním je zdarma radit všem, kdo chtějí začít podnikat, kdo mají problémy nebo chtějí rozšiřovat činnost. V zásadě ale máme zájem podílet se na všem, co zvyšuje místní ekonomický potenciál nebo zaměstnanost," vysvětluje James Evans, ředitel ESBEC. "Naším poslaním je zadarmo radiť všetkým, ktorí chcú začať podnikať, ktorí majú problémy alebo chcú rozširovať činnosť. V zásade ale máme záujem podieľať sa na všetkom, čo zvyšuje miestny ekonomický potenciál alebo zamestnanosť," vysvetľuje James Evans, riaditeľ ESBEC. V praxi to znamená, že v centrech pomáhají zkušení podnikatelé začínajícím formou kursů a pracovních setkání, velký význam pro neformální vzájemný kontakt mají i společenské akce. V praxi to znamená, že v centrách pomáhajú skúsení podnikatelia začínajúcim formou kurzov a pracovných stretnutí, veľký význam pre neformálny vzájomný kontakt majú aj spoločenské akcie.

Bohatí rekreanti a kozí sýry Bohatí rekreanti a kozie syry

Podobný přístup k půjčkám, jako ESBEC, tedy spolupráci s peněžním ústavem, zvolila organizace SHARE (Self-Help Association for a Regional Economy - Svépomocné sdružení pro regionální ekonomiku), jejíž akronym znamená "sdílet". Podobný prístup k pôžičkám, ako ESBEC, teda spoluprácu s peňažným ústavom, zvolila organizácie SHARE (Self-Help Association for a Regional Economy - Svojpomocné združenia pre regionálnu ekonomiku), ktorej skratka znamená "zdieľať". SHARE sídlí v městečku Great Barrington v americkém státě Massachusetts. SHARE sídli v mestečku Great Barrington v americkom štáte Massachusetts. Zatímco v Austrálii 99% půjček garantuje záložna, poskytují záruky na půjčky barringtonským podnikatelům bohatí rekreanti. Zatiaľ čo v Austrálii 99% pôžičiek garantuje záložna, poskytujú záruky na pôžičky barringtonským podnikateľom bohatí rekreanti. Ti sem dojíždějí z nedalekého (160 km) New Yorku, a někteří si uloží peníze v místní bance v rámci projektu SHARE. Tí sem dochádzajú z neďalekého (160 km) New Yorku, a niektorí si uloží peniaze v miestnej banke v rámci projektu SHARE. To znamená, že své peníze nabídnou jako záruku na půjčky, které poskytne banka místním podnikatelům na základě podnětu SHARE. To znamená, že svoje peniaze ponúknu ako záruku na pôžičky, ktoré poskytuje banka miestnym podnikateľom na základe podnetu SHARE. Celková výše půjček tvoří 75% vkladů, tedy pouze tři čtvrtiny vkladu tvoří záruku. Celková výška pôžičiek tvoria 75% vkladov, teda len tri štvrtiny vkladu tvorí záruku. Pokud nejsou žádné problémy se splácením, dostane střadatel své peníze zpět i s úroky. Ak nie sú žiadne problémy so splácaním, dostane sporiteľ svoje peniaze späť aj s úrokmi. Pokud by dlužník přestal peníze splácet , budou se na jeho ztrátě podílet všichni střadatelé stejnou měrou. Ak by dlžník prestal peniaze splácať, budú sa na jeho strate podieľať všetci sporitelia v rovnakej miere. SHARE (stejně jako TILT a ostatní podobné organizace) udržuje s dlužníky kontakt a pomáhá jim překonávat obtíže, takže za sedm let se nevyskytl žádný úvěr, který by nebyl splacen. SHARE (rovnako ako TILT a iné podobné organizácie) udržiava s dlžníkmi kontakt a pomáha im prekonávať ťažkosti, takže za sedem rokov sa nevyskytol žiaden úver, ktorý by nebol splatený.

Díky půjčkám se navazují i společenské či společensko-obchodní kontakty. Vďaka úverom sa nadväzujú aj spoločenskú či spoločensko-obchodné kontakty. Sue, farmářka, prodávající kozí sýry, dostala půjčku na úpravu dojírny, která neodpovídala normám. Sue, farmářka, predávajúci kozie syry, dostala pôžičku na úpravu Dojáreň, ktorá nezodpovedala normám. Střadatelé-ručitelé se přišli podívat na kozy, pak přivedli vnoučata a začali u Sue nakupovat sýry. Sporitelia-ručitelia sa prišli pozrieť na kozy, potom priviedli vnúčatá a začali u Sue nakupovať syry.

A peníze si tiskneme vlastní A peniaze si tlačíme vlastné

V roce 1989 hrozil kavárně Franka Tortoriello v Great Barrington krach, protože neměl peníze, aby ji přestěhoval poté, co mu vypršela nájemní smlouva. V roku 1989 hrozil kaviarni Franka Tortoriello v Great Barrington krach, pretože nemal peniaze, aby ju presťahoval po tom, čo mu vypršala nájomná zmluva. Susan Witt, ředitelka organiziace SHARE, mu navrhla, aby si vytiskl vlastní "penize" - poukázky na jídlo, které by si mohli zákazníci nechat "proplatit" v podobě sendvičů, až otevře. Susan Witt, riaditeľka organiziace SHARE, mu navrhla, aby si vytlačil vlastné "penize" - poukážky na jedlo, ktoré by si mohli zákazníci nechať "preplatiť" v podobe sendvičov, až otvorí. Věděla totiž, že podobným způsobem překonaly v třicátých letech období platební neschopnosti, způsobené zhroucením banky, noviny Springfield Union News. Vedela totiž, že podobným spôsobom prekonali v tridsiatych rokoch obdobia platobnej neschopnosti, spôsobenej krachom banky, noviny Springfield Union News. Zaplatily svým zaměstnancům mzdu ve vlastní měně, zaměstnanci měnu utratili u místních obchodníků a ti ji použili k zapacení inzerátů v novinách. Zaplatili svojim zamestnancom mzdu vo vlastnej mene, zamestnanci menu minuli u miestnych obchodníkov a tí ju použili na zapacení inzerátov v novinách.

Frank vytiskl 500 poukázek s obrázkem a textem: pomozte přestěhovat kavárnu! Frank vytlačil 500 poukážok s obrázkom a textom: pomôžte presťahovať kaviareň! "Poukázky zmizely jako blesk," vyprávěl pak Frank novinářům, "a objevily se po celém městě. Bylo to neuvěřitelné," Susan Witt dodává, že Frankovi zákazníci byli rádi, že se mohou vzepřít systému a podílet se na záchraně kavárny: "Poukázky si kupovali i lidé, kteří do té kavárny vůbec nechodili, jen aby Frankovi pomohli." "Poukážky zmizli ako blesk," rozprával potom Frank novinárom, "a objavili sa po celom meste. Bolo to neuveriteľné," Susan Witt dodáva, že Frankovi zákazníci boli radi, že sa môžu vzoprieť systému a podieľať sa na záchrane kaviarne: "Poukážky si kupovali aj ľudia, ktorí do tej kaviarne vôbec nechodili, len aby Frankovi pomohli. "

Aby se všechny poukázky neobjevily v kavárně hned první měsíc, byly některé "splatné" za čtyři měsíce, ostatní v průběhu deseti dalších měsíců. Aby sa všetky poukážky neobjavili v kaviarni hneď prvý mesiac, boli niektoré "splatné" za štyri mesiace, ostatné v priebehu desiatich ďalších mesiacov. Prodávaly se po devíti dolarech a bylo možné za ně dostat sendviče v hodnotě deseti dolarů. Predávali sa po deviatich dolároch a bolo možné za ne dostať sendviče v hodnote desiatich dolárov. Představovaly tak vlastně půjčku s úrokem od 44% (čtyřměsíční) do 13,3% (desetiměsíční). Predstavovali tak vlastne pôžičku s úrokom od 44% (štvormesačné) do 13,3% (desaťmesačného). Pro Franka přesto šlo o půjčku s nízkým úrokem, protože ji nesplácel v dolarech, ale v sendvičích. Pre Franka napriek tomu išlo o pôžičku s nízkym úrokom, pretože ju neobsluhovala v dolároch, ale v sendviče.

Předplaťte si zeleninu! Predplaťte si zeleninu!

O Frankově husarském kousku se od své dcery, která v kavárně pracovala, dozvěděli manželé Tawczynski, majitelé organického zelinářství v Great Barrington, a rozhodli se, že zkusí něco podobného. O Frankovej husarsky kúsku sa od svojej dcéry, ktorá v kaviarni pracovala, dozvedeli manželia Tawczynski, majitelia organického zeleninárstvo v Great Barrington, a rozhodli sa, že skúsi niečo podobné. "Mají v zimě vysoké náklady na vytápění skleníků, přitom většina zeleniny přijde na trh až na jaře a vlétě," vysvětluje Susan Witt, "tak je napadlo, že by si jejich zákazníci mohli předpatit bioplodiny tak, jako si Frankovi zákazníci předplatili sendviče." "Majú v zime vysoké náklady na vykurovanie skleníkov, pritom väčšina zeleniny príde na trh až na jar a vlétě," vysvetľuje Susan Witt, "tak je napadlo, že by si ich zákazníci mohli předpatit bioplodiny tak, ako si Frankovi zákazníci predplatili sendviče." Susan Tawczynským poradila, aby se spojili s farmářskou rodinou Zeiglerových, jejichž obchod právě vyhořel. Susan Tawczynským poradila, aby sa spojili s farmářskou rodinou Zeiglerových, ktorých obchod práve vyhorel. Obě rodiny vydaly společné "peníze" - poukázky na zboží v hodnotě deseti dolarů, které si mohli zákazníci vyzvednout buď u Tawczynských, nebo u Zeiglerů. Obe rodiny vydali spoločné "peniaze" - poukážky na tovar v hodnote desať dolárov, ktoré si mohli zákazníci vyzdvihnúť buď u Tawczynských, alebo u Zeiglerů. Farma, která "proplatila" méně pokázek, než kolik jich prodala, musela druhé farmě rozdíl zaplatit. Farma, ktorá "preplatila" menej pokázek, než koľko ich predala, musela druhej farme rozdiel zaplatiť. Když Zeiglerovi zjistili, že mají k dobru 70 dolarů, nechali si rozdíl proplatit od Tawczynských v jejich mimořádně dobrých organických bramborách. Keď Zeiglerovi zistili, že majú k dobru 70 dolárov, nechali si rozdiel preplatiť od Tawczynských v ich mimoriadne dobrých organických zemiakoch. První rok prodali poukázky v hodnotě 7000 dolarů, od té doby je vydávají každoročně. Prvý rok predali poukážky v hodnote 7000 dolárov, od tej doby sa vydávajú každoročne. "Myslím, že naše zelinářství by nepřežilo, nebýt těch poukázek," říká Dan Tawczynski a rozhlíží se kolem po pozemcích sousedů. "Myslím, že naša zelinářství by neprežilo, nebyť tých poukážok," hovorí Dan Tawczynski a rozhliada sa okolo po pozemkoch susedov. Všude okolo jsou bývalá pole, dnes opět zarůstající lesem. Všade okolo sú bývalá polia, dnes opäť vyrastajúce lesom.

Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist