Pohľady- názory

Naďa Johanisová: SKRATKY

Šestý díl: Troje družstva a jedna banka Šiesty diel: Troje družstva a jedna banka

Seriál Zkratky (viz též SG 2,4,6,8,10 / 99) je stručným zhrnutím prvých štyroch kapitol knihy Richarda Douthwaitea Short Circuit, ktoré pojednávajú o miestnych menách a bankových systémoch, podporujúcich lokálnu ekonomiku. V tomto posledním díle najdete podrobnosti o baskických Mondragonských družstvech ao stavebních záložnách, z nichž první založili v roce 1775 štamgasti v anglické hospodě. V tomto poslednom diele nájdete podrobnosti o baskických Mondragonských družstvách ao stavebných záložnách, z ktorých prvé založili v roku 1775 štamgasti v anglickej krčme. Zmíníme se také o holandských družstevních pojišťovnách a bance, která zvrátila zdánlivě nevyhnutelný trend úpadku chicagské čtvrti South Shore. Zmienime sa aj o holandských družstevných poisťovniach a banke, ktorá otočila zdanlivo neodvratný trend úpadku chicagskej štvrti South Shore.

U kolébky stál kňaz

Celý příběh začíná v roce 1941, kdy začal v baskickém ocelářském městečku Mondragon v západních Pyrenejích působit tehdy šestadvacetiletý kněz José María Arizmendiarrieta. Celý príbeh začína v roku 1941, keď začal v baskickom oceliarskom mestečku Mondragon v západných Pyrenejach pôsobiť vtedy dvadsaťšesťročný kňaz José María Arizmendiarrieta. Převzal duchovní péči o místní mládež, a když zjistil, že jim chybí příležitost k dalšímu vzdělání, založil v Mondragonu technickou střední školu. Prevzal duchovnú starostlivosť o miestnu mládež, a keď zistil, že im chýba príležitosť k ďalšiemu vzdelávaniu, založil v Mondragone technickú strednú školu. Pět jejích prvních absolventů, poté, co získali inženýrské tituly, založili v roce 1956 továrnu na petrolejová kamna. Päť jej prvých absolventov, po tom, čo získali inžinierske tituly, založili v roku 1956 továreň na petrolejová kachle. Organizačně měla továrna strukturu družstva - zakladatelé i zaměstnanci byli zároveň podílníky - a byla tak úspěšná, že brzy vzniklo podle jejího vzoru v Mondragonu a okolí několik dalších podobných výrobních družstev. Organizačne mala továreň štruktúru družstvá - zakladatelia aj zamestnanci boli zároveň podielnikmi - a bola tak úspešná, že čoskoro vzniklo podľa jej vzoru v Mondragone a okolí niekoľko ďalších podobných výrobných družstiev. V této fázi kněz rozhodl, že by bylo dobré mít vlastní družstevní banku, která by pro rozvoj družstev využila úspor místních lidí. V tejto fáze kňaz rozhodol, že by bolo dobré mať vlastnú družstevnú banku, ktorá by pre rozvoj družstiev využila úspor miestnych ľudí.

Nedbal skepse svých bývalých svěřenců a když zpočátku jeho plány odmítali, připravil sám všechny potřebné dokumenty, padělal dokonce jejich podpisy a v roce 1959 se zrodila Landkide Aurrezkia (Dělnická banka). Nedbal skepsa svojich bývalých zverencov a keď spočiatku jeho plány odmietali, pripravil sám všetky potrebné dokumenty, sfalšoval dokonca ich podpisy av roku 1959 sa zrodila Landkide Aurrezkia (Dělnická banka). Banka funguje dodnes a má lví podíl na dalším rozvoji Mondragonských družstev, kde dnes pracuje, resp. Banka funguje dodnes a má leví podiel na ďalšom rozvoji Mondragonských družstiev, kde dnes pracuje, resp. V polovině devadesátých let pracovalo 21 000 lidí. V polovici deväťdesiatych rokov pracovalo 21 000 ľudí.

Jak celý systém funguje? Ako celý systém funguje? Banka má družstevní strutukturu, na jejím řízení se podílejí její členové i členové členských družstev. Banka má družstevné strutukturu, na jej riadení sa podieľajú jej členovia aj členovia členských družstiev. Družstva s bankou podepíší smlouvu, v níž se do jisté míry vzdávají své samostatnosti. Družstvá s bankou podpíšu zmluvu, v ktorej sa do istej miery vzdávajú svojej samostatnosti. Například se zavazují, že se nejnižší mzdy zaměstnanců jednotlivých družstev nebudou lišit od nejnižších mezd pracovníků banky o víc, než 10%, a že maximální mzdy jejich zaměstnanců nepřekročí trojnásobek mzdy minimální. Napríklad sa zaväzujú, že sa najnižšie mzdy zamestnancov jednotlivých družstiev nebudú líšiť od najnižších miezd pracovníkov banky o viac, ako 10%, a že maximálna mzdy ich zamestnancov nepresiahne trojnásobok mzdy minimálne. Každé družstvo poskytuje bance měsíční informace o svém hospodaření a roční vyúčtování i plány na další rok, banka jeho hospodaření každé čtyři roky důkladně prověřuje. Každé družstvo poskytuje banke mesačné informácie o svojom hospodárení a ročné vyúčtovanie aj plány na ďalší rok, banka jeho hospodárenia každé štyri roky dôkladne preveruje. Smlouva družstva s bankou upravuje i výši vkladu jednotlivých členů výrobního družstva: Při vstupu do družstva musí každý zaplatit minimálně 80% a maximálně 120% částky, kterou stanovila banka jako členský podíl pro vlastní členy - zaměstnance banky. Zmluva družstvá s bankou upravuje aj výška vkladu jednotlivých členov výrobného družstva: Pri vstupe do družstva musí každý zaplatiť minimálne 80% a maximálne 120% sumy, ktorú stanovila banka ako členský podiel pre vlastnú členov - zamestnancov banky. Členské podíly družstevníků - zaměstnanců družstev i banky - byly v té době dosti vysoké: činily ekvivalent roční minimální mondragonské mzdy. Členské podiely družstevníkov - zamestnancov družstiev i banky - boli v tej dobe dosť vysokej: predstavovali ekvivalent ročnej minimálnej mondragonské mzdy. Na druhé straně tato mzda byla většinou vyšší, než bylo v kraji zvykem, navíc se členský podíl strhával zaměstnanci postupně ze mzdy po řadu let. Na druhej strane táto mzda bola väčšinou vyššia, ako bolo v kraji zvykom, navyše sa členský podiel strhával zamestnanci postupne zo mzdy po niekoľko rokov. Vysoké členské podíly zaměstnanců vycházely ze zásady, které se pevně držela banka i družstva: člen-zaměstnanec musí riskovat vlastní kapitál. Vysoké členské podiely zamestnancov vychádzali zo zásady, ktoré sa pevne držala banka aj družstva: člen-zamestnanec musí riskovať vlastné imanie.

A co za to? A čo za to?

Samozřejmě, že všichni členové-zaměstnanci výrobních družstev povinně vedli své účty u Landkide Aurrezkia. Samozrejme, že všetci členovia-zamestnanci výrobných družstiev povinne viedli svoje účty v Landkide Aurrezkia. Kromě běžných výplat na tyto účty obdrželi každoročně i svůj členský podíl na zisku družstva - většinu si však směli vybrat až tehdy, když šli do důchodu. Okrem bežných výplat na tieto účty dostali každoročne aj svoj členský podiel na zisku družstva - väčšinu si však smeli vybrať až vtedy, keď šli do dôchodku. Do té doby dostávali na ruku nejprve určité procento (10-30%) z celkové částky, později už jen úrok, stejný jako z jakýchkoliv dalších peněz, které měli u banky uložené. Do tej doby dostávali na ruku najprv určité percento (10-30%) z celkovej sumy, neskôr už len úroky, rovnaký ako z akýchkoľvek ďalších peňazí, ktoré mali v banke uložené. "Členové tak vlastně poskytují svému zaměstnavateli - družstvu dlouhodobu půjčku s nízkým úrokem," cituje Douthwaite Davida Morrise, autora několika publikací o mondragonském systému. "Členovia tak vlastne poskytujú svojmu zamestnávateľovi - družstve dlhodobú pôžičku s nízkym úrokom," cituje Douthwaite Davida Morrisa, autora niekoľkých publikácií o mondragonském systéme.

Družstva se tedy vzdala významné části svých pravomocí ve prospěch banky, navíc jim platí určitý roční příspěvek. Družstvá sa teda vzdala významnej časti svojich právomocí v prospech banky, navyše im platia určitý ročný príspevok. Vyplatilo se jim to? Vyplatilo sa im to? Co z toho vlastně mají? Čo z toho vlastne majú? Dvě velmi zásadní výhody. Dve veľmi zásadné výhody. První z nich jsou levné úvěry. Prvé z nich sú lacné úvery. Banka družstvům půjčuje s úrokem až o 5% nižším, než je běžné. Banka družstvám požičiava s úrokom až o 5% menej, ako je bežné. To umožňuje i skutečnost, že mzdy bankovních ředitelů jsou (nebo donedávna byly) podstatně nižší, než jinde - dlouho platilo jak v družstvech, tak v bance již zmíněné pravidlo, že nejvyšší plat nesmí přesáhnout trojnásobek dohodnuté minimální mzdy. To umožňuje aj skutočnosť, že mzdy bankových riaditeľov sú (alebo donedavna boli) podstatne nižšie, ako inde - dlho platilo ako v družstvách, aj v banke už spomínané pravidlo, že najvyšší plat nesmie presiahnuť trojnásobok dohodnutej minimálnej mzdy.

Druhá výhoda, kterou mají družstva ze své symbiózy s bankou, spočívá v prvotřídním konzultačním servisu. Druhá výhoda, ktorú majú družstvá zo svojej symbiózy s bankou, spočíva v prvotriednom konzultačným servisu. Konzultační oddělení banky poskytuje družstvům zdarma zasvěcené poradenství v oblasti marketingu, vývozu, výrobních postupů i právních, personálních a dalších záležitostí. Konzultačné oddelenia banky poskytuje družstvám zadarmo zasvätené poradenstvo v oblasti marketingu, vývoz, výrobných postupov aj právnych, personálnych a ďalších záležitostí. Radí i začínajícím družstvům. Radí aj začínajúcim družstvám. Když do banky přijde skupinka lidí s podnikatelským záměrem, zpracuje spolu s jejím zástupcem studii proveditelnosti, přičemž po dobu zpracování studie platí jeho mzdu. Keď do banky príde skupinka ľudí s podnikateľským zámerom, spracuje spolu s jej zástupcom štúdiu uskutočniteľnosti, pričom po dobu spracovania štúdie platí jeho mzdu. Když je banka s výsledkem spokojena, poskytne novému podniku půjčku ve výši 60% potřebného kapitálu, a vykazuje-li v prvních dvou letech ztrátu, může od banky dostat ještě jednu dlouhodobou půjčku. Keď je banka s výsledkom spokojná, poskytne novému podniku pôžičku vo výške 60% potrebného kapitálu, a vykazuje-li v prvých dvoch rokoch stratu, môže od banky dostať ešte jednu dlhodobú pôžičku. Velmi odlišná situace, říká Douthwaite, od Británie a Irska, kde jsou začínající podnikatelé odkázáni sami na sebe. Veľmi odlišná situácia, hovorí Douthwaite, od Británie a Írska, kde sú začínajúci podnikatelia odkázaní sami na seba. Není pak divu, že 60% do tří let zkrachuje. Nie je potom divu, že 60% do troch rokov skrachuje. z Mondragonských družstev, kterých je okolo stovky, zkrachovala během celé jejich historie pouze tři. z Mondragonských družstiev, ktorých je okolo stovky, skrachovala počas celej ich histórie iba tri.

Jdou špatným směrem? Idú zlým smerom?

Mondragonská družstva se stala pro mnohé inspirací a dosud se od nich můžeme učit. Mondragonská družstvá sa stala pre mnohých inšpiráciou a zatiaľ sa od nich môžeme učiť. V osmdesátých a devadesátých letech začínají však pod tlakem mezinárodní konkurence i z dalších důvodů (mj. saturace trhu s domácími spotřebiči) z řady svých zásad ustupovat. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch začínajú však pod tlakom medzinárodnej konkurencie iz ďalších dôvodov (oi saturácie trhu s domácimi spotrebičmi) z rady svojich princípov ustupovať. Aby si udrželi schopné manažery, kterým začíná být družstevní etika vzdálená, upravují a v roce 1992 úplně ruší klauzuli o maximálním rozpětí mezi nejvyšším a nejnižším platem. Aby si udržali schopných manažérov, ktorým začína byť družstevné etika vzdialená, upravujú av roku 1992 úplne zruší klauzulu o maximálnom rozpätie medzi najvyšším a najnižším platom. Družstva podepisují smlouvy s novou centrální institucí, Mondragonskou družstevní korporací, a ztrácejí postupně svou autonommi: O jakýkoliv zisk se musí dělit s ostatními. Družstva podpisujú zmluvy s novou centrálnou inštitúciou, Mondragonskou družstevné korporácií, a strácajú postupne svoju autonoma: O akýkoľvek zisk sa musí deliť s ostatnými. Centrální korporace také omezuje rozsah výrobků a slučuje menší družstva do větších. Centrálne korporácie tiež obmedzuje rozsah výrobkov a zlučuje menšie družstvá do väčších. Novým dělníkům často již nenabízejí členství v družstvu, aby bylo možné je v případě potřeby snáze propustit. Novým robotníkom často už neponúkajú členstvo v družstve, aby bolo možné v prípade potreby ľahšie prepustiť. "Mondragonská družstva tak postupně ztrácejí svou jedinečnost a začínají připomínat některé decentralizované americké společnosti," komentuje to David Morris. "Mondragonská družstvá tak postupne strácajú svoju jedinečnosť a začínajú pripomínať niektoré decentralizované americkej spoločnosti," komentuje to David Morris. Otázka je, zda tento vývoj byl nutný, nebo zda bylo možné pokračovat jiným směrem. Otázka je, či tento vývoj bol potrebný, alebo či bolo možné pokračovať iným smerom.

Inspirace v půllitru Inšpirácia v pollitri

Britské building societies , nazývejme je stavební záložny, mají ještě mnohem starší původ, než Mondragonská družstva. Britské building societies, nazývejme je stavební záložna, majú ešte oveľa starší pôvod, ako Mondragonská družstvá. První z nich vymyslela a realizovala skupina stálých hostů hostince U Zlatého kříže v Birminghamu v roce 1775. Prvý z nich vymyslela a realizovala skupina stálych hostí hostince U Zlatého kríža v Birminghame v roku 1775. Začali každý týden společně spořit dohodnutou částku - do půllitru. Začali každý týždeň spoločne sporiť dohodnutú čiastku - do pollitri. Po dobu dalších padesáti let byl zrod každé nové stavební záložny spojen s některým hostincem. Po dobu ďalších päťdesiat rokov bol zrod každej novej stavebné záložny spojený s niektorým hostincom.

Princip building society je jednoduchý: Dvacet lidí se domluví, že budou společně spořit. Princíp building society je jednoduchý: Dvadsať ľudí sa dohovorí, že budú spoločne sporiť. Každý z nich uspoří za rok částku, která se rovná dvacetině ceny domu. Každý z nich ušetrí za rok sumu, ktorá sa rovná dvadsatinu ceny domu. Po roce se sejdou a buď losem, nebo v aukci vyberou šťastlivce, který si za společně uspořenou částku postaví dům. Po roku sa stretnú a buď žrebom, alebo v aukci vyberú šťastlivcov, ktorý si za spoločne nasporená suma postaví dom. V aukci vyhrává ten, kdo dobrovolně nechá v pokladně z peněz, na které má nárok, nejvyšší sumu - nevybere si tedy celou společně uspořenou částku. V aukcii vyhráva ten, kto dobrovoľne nechá v pokladni z peňazí, na ktoré má nárok, najvyššiu sumu - nevyberie si celú spoločne nasporená suma. To, co společnosti zůstane, bude tvořit základ pro další spoření. To, čo spoločnosti zostane, bude tvoriť základ pre ďalšie sporenia. Spoření pokračuje, přičemž člen, který si již svůj díl vybral a dům postavil, samozřejmě spoří, resp. Sporenie pokračuje, pričom člen, ktorý si už svoj diel vybral a dom postavil, samozrejme sporí, resp. splácí dál. spláca dál. Členové se mohou na začátku dohodnout, že od této chvíle bude člen - majitel nového domu platit dvojnásobné splátky, protože mu odpadl nájem, který platil v bytě. Členovia sa môžu na začiatku dohodnúť, že od tejto chvíle bude člen - majiteľ nového domu platiť dvojnásobné splátky, pretože mu odpadol nájom, ktorý platil v byte. Disponuje tedy teoreticky větší hotovostí oproti ostatním. Disponuje teda teoreticky väčšou hotovosťou oproti ostatným. Takovéto pravidlo by zkrátilo dobu, za kterou si členové mohou v rámci systému dům opatřit. Takéto pravidlo by skrátilo čas, za ktorú si členovia môžu v rámci systému dom zaobstarať. Největší nevýhoda systému je totiž délka čekací doby - při klasickém způsobu by vlastně poslední podílník dostal dům až za dvacet let. Najväčšia nevýhoda systému je totiž dĺžka čakacej doby - pri klasickom spôsobe by vlastne posledný podielnik dostal dom až za dvadsať rokov.

Stavební družstva původně ukončovala svou činnost poté, co se poslední člen zabydlel ve svém. Stavebné družstvá pôvodne ukončovala svoju činnosť po tom, čo sa posledný člen zabýval vo svojom. Postupně začala vznikat družstva, která pracovala trvale - bylo do nich možné vstupovat průběžně. Postupne začala vznikať družstvá, ktorá pracovala trvalo - bolo do nich možné vstupovať priebežne. Dalším zlepšovákem bylo otevření stavebních družstev i členům, kteří si nechtěli koupit dům. Ďalším zlepšovák bolo otvorenie stavebných družstiev aj členom, ktorí si nechceli kúpiť dom. Ti za své peníze dostávali úrok, jejich vklady zvyšovaly kapitál družstva a umožňovaly pružnější poskytování půjček. Tí za svoje peniaze dostávali úrok, ich vklady zvyšovali kapitál družstva a umožňovali pružnejšie poskytovanie pôžičiek.

Dnešní britské building societies , podobně jako Mondragonská družstva, málo připomínají své předchůdce, které působily lokálně a přispívaly k udržení úspor v dané oblasti. Dnešné britskej building societies, podobne ako Mondragonská družstvá, málo pripomínajú svojich predchodcov, ktoré pôsobili lokálne a prispievali k udržaniu úspor v danej oblasti. V polovině devadesátých let jich z původních tisíců zůstala stovka, přičemž většinu trhu zabírá několik obrovských záložen, které se zbavují družstevní struktury a neoperují místně, ale celostátně. V polovici deväťdesiatych rokov sa z pôvodných tisícov zostala stovka, pričom väčšinu trhu zaberá niekoľko obrovských bánk, ktoré sa zbavujú družstevnej štruktúry a neoperují lokálne, ale celoštátne.

"Inspirace z půllitru" by neměla takto zapadnout, soudí autor, protože jde o velmi cenný způsob recyklace místních finančních zdrojů. "Inšpirácie z pollitri" by nemala takto zapadnúť, domnieva sa autor, pretože ide o veľmi cenný spôsob recyklácie miestnych finančných zdrojov. Její životaschopnost ostatně potvrzují i dánské mikrobanky JAK, fungující na podobném principu (SG 8/99). Jej životaschopnosť napokon potvrdzujú aj dánske mikrobanky AKO, fungujúci na podobnom princípe (SG 8 / 99).

Pojišťovna trochu jinak Poisťovňa trochu inak

K zachování peněz v místním oběhu mohou přispět i pojišťovny. Na zachovanie peňazí v miestnom obehu môžu prispieť aj poisťovne. Douthwaite popisuje systém malých družstevních pojišťoven v Nizozemí. Douthwaite opisuje systém malých družstevných poisťovní v Holandsku. Ve vesnici Soest nedaleko Utrechtu funguje místní pojišťovnička, kterou zdejší farmáři založili již v roce 1885. V dedine Soest neďaleko Utrechtu funguje miestnej poistovacieho, ktorú tunajší farmári založili už v roku 1885. Má 425 členů - pojišťenců, kteří se navzájem většinou znají. Má 425 členov - poistencov, ktorí sa navzájom väčšinou poznajú. "To znamená, že těžko mohou podvádět. Kdyby někdo nahlásil nepravdivou nebo nafouknutou pojistnou událost, velmi rychle by se to rozneslo. Lidé takové věci sledují, protože větší pojistná událost se ihned odrazí ve výši pojistného, které musí zaplatit," vysvětluje Henk van Arkel, aktivista z Utrechtu, který v Soestu bydlí au místní pojišťovny si nechal pojistit svůj dům s doškovou střechou, kterou koupil od místního farmáře. "To znamená, že ťažko môžu podvádzať. Keby niekto nahlásil nepravdivú alebo nafouknutou poistnú udalosť, veľmi rýchlo by sa to roznieslo. Ľudia také veci sledujú, pretože väčšia poistná udalosť sa okamžite odrazí vo výške poistného, ktoré musia zaplatiť," vysvetľuje Henk van Arkel , aktivista z Utrechtu, ktorý v Soeste býva au miestnej poisťovne si nechal poistiť svoj dom s doškovou strechou, ktorú kúpil od miestneho farmára. (Ten se přestěhoval do moderní novostavby naproti). (Ten sa presťahoval do modernej novostavby naproti). Pojišťovna v Soestu, Statuten Soester Onderlinge Brandverzekering UA , je jednou z pětiset podobných družstevních holandských mini-pojišťoven. Poisťovňa v Soeste, Statuten Soester Onderlinge Brandverzekering UA, je jednou z päťsto podobných družstevných holandských mini-poisťovní. V případě menších pojistných událostí hradí škodu sami, z příspěvků členů a ze své rezervy. V prípade menších poistných udalostí uhrádza škodu sami, z príspevkov členov a zo svojej rezervy. U větších si vypomohou navzájem a navíc jsou všechny pojištěny u vzájemné pojišťovny SOBH , v níž mnoho z nich vlastní členské podíly. Pri väčších si vypomohou navzájom a navyše sú všetky vzájomného poistného Sobh, v ktorej mnohé z nich vlastné členské podiely. Pojištění u těchto pojišťoven vyjde většinou levněji, než pojištění u komerčních firem. Poistenie u týchto poisťovní vyjde väčšinou lacnejšie, ako poistenie u komerčných firiem.

Zázrak v South Shore Zázrak v South Shore

Poslední případ - revitalizace chicagské čtvrti South Shore - se od většiny dosud popsaných liší měřítkem (banka South Shore za dvacet let poskytla půjčky na obnovu 9 000 bytů, k činnosti podobného rozsahu je třeba kapitál okolo deseti milionů liber) i tím, že "hlavní hrdinka" není "alternativní", ale zcela klasická americká banka. Posledný prípad - revitalizácia chicagskej štvrti South Shore - sa od väčšiny doteraz opísaných odlišujú mierou (banka South Shore za dvadsať rokov poskytla pôžičky na obnovu 9 000 bytov, k činnosti podobného rozsahu je potrebné imanie okolo desiatich miliónov libier) aj tým, že "hlavná hrdinka "nie je" alternatívne ", ale úplne klasická americká banka. Příklad je pozoruhodný tím, co takováto banka dokázala udělat pro podporu místního podnikání a regeneraci celé čtvrti, a ještě pozoruhodnější, když uvážíme, že si zachovala ziskovost - je velmi úspěšná i po komerční stránce. Príklad je pozoruhodný tým, čo takáto banka dokázala urobiť pre podporu miestneho podnikania a regeneráciu celej štvrti, a ešte pozoruhodnejšie, keď uvážime, že si zachovala ziskovosť - je veľmi úspešná aj po komerčnej stránke.

Co se v South Shore stalo? Čo sa v South Shore stalo? z původně blahobytné čtvrti poblíž centra Chicaga na břehu jezera Michigan se mezi lety 1960 a 1970 odstěhovalo velké procento bělochů. z pôvodne blahobytný štvrti v blízkosti centra Chicaga na brehu jazera Michigan sa medzi rokmi 1960 a 1970 odišlo veľké percento belochov. V roce 1970 tu již 70% tvořili černoši. V roku 1970 tu už 70% tvorili černosi. Banky usoudily, že nastane úpadek celé čtvrti a přestaly poskytovat místním podnikatelům úvěry. Banky usúdili, že nastane úpadok celej štvrti a prestali poskytovať miestnym podnikateľom úvery. Většina bank South Shore opustila. Väčšina bánk South Shore opustila. Obvyklý ničivý cyklus - únik kapitálu z místa, odchod drobných podnikatelů a úpadek budov, rostoucí nezaměstnanost a beznaděj - tak běžný v jiných čtvrtích velkých měst, se v South Shore ale nerozběhl. Obvyklý ničivý cyklus - únik kapitálu z miesta, odchod drobných podnikateľov a úpadok budov, rastúca nezamestnanosť a beznádej - tak bežný v iných štvrtiach veľkých miest, sa v South Shore ale nerozběhl. Proč? Prečo? Protože nastal zázrak, říká Douthwaite. Keďže nastal zázrak, hovorí Douthwaite. V roce 1973 koupil jednu z posledních zbývajících místních bank, South Shore Bank, tým mladých idealistických bankéřů v čele s tehdy šestatřicetiletým Ronaldem Grzywinskim. V roku 1973 kúpil jednu z posledných zostávajúcich miestnych bánk, South Shore Bank, tím mladých idealistických bankárov na čele s vtedy šestatřicetiletým Ronaldom Grzywinskim. Jejich cílem byla obnova čtvrti South Shore. Ich cieľom bola obnova štvrti South Shore. Nejprve se podrobně seznámili se situací v diskusích s místními lidmi a nevládními organizacemi. Najprv sa podrobne oboznámili so situáciou v diskusiách s miestnymi ľuďmi a mimovládnymi organizáciami. Prodloužili pracovní dobu banky, nabídli hypotéky na koupi rodinných domů, a během čtyř let začali poskytovat půjčky místním lidem na renovaci celých obytných bloků. Predĺžili pracovný čas banky, ponúkli hypotéky na kúpu rodinných domov, a počas štyroch rokov začali poskytovať pôžičky miestnym ľuďom na renováciu celých obytných blokov. Využívali přitom i možnosti vládních dotací. Využívali pritom aj možnosti vládnych dotácií. Radili klientům a pomáhali jim vybírat projekty, které dokáží zvládnout. Radili klientom a pomáhali im vyberať projekty, ktoré dokážu zvládnuť. Pořádali setkání, kde si novopečení majitelé obytných domů vyměňovali zkušenosti se zkušenějšími. Organizovali stretnutia, kde si novopečená majitelia obytných domov vymieňali skúsenosti so skúsenejšími. Revitalizace South Shore byla úspěšná, i když některé problémy, zejména nezaměstnanost, trvají. Revitalizácia South Shore bola úspešná, aj keď niektoré problémy, najmä nezamestnanosť, trvajú. Banka je od roku 1983 zisková. Banka je od roku 1983 zisková.

Idealistických bankéřů, jako je Grzywinski, je v USA zřejmě málo. Idealistických bankárov, ako je Grzywiński, je v USA zrejme málo. Jak jinak si vysvětlit, že banky, jako je South Shore, byly v polovině devadesátých let v USA pouze čtyři? Ako inak si vysvetliť, že banky, ako je South Shore, boli v polovici deväťdesiatych rokov v USA iba štyri? Jedna z nich, Southern Development Bancorporation z Arkansasu, svůj cíl popsala jako "směrování finančních a informačních služeb k místním podnikatelům s cílem umožnit občanům budování životaschopné a diverzifikované ekonomiky, nezávislé na velkých, vzdálených obchodních společnostech." Jedna z nich, Southern Development Bancorporation z Arkansasu, svoj cieľ opísala ako "smerovanie finančných a informačných služieb k miestnym podnikateľom s cieľom umožniť občanom budovanie životaschopné a diverzifikované ekonomiky, nezávislé na veľkých, vzdialených obchodných spoločnostiach."

Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist