Pohľady- názory

Naďa Johanisová: SKRATKY

Tretí diel: Tlačené miestne peniaze

Seriál Skratky, spracovaný podľa prvej časti knihy Richarda Douthwaitea Short Circuit, opisuje systémy miestnych mien, neziskových lokálnych bánk a ďalších netradičných spôsobov nakladania s peniazmi, ktoré vo svete existujú a fungujú. Podle autora, anglického ekonoma a novináře, jsou cestou k nezávislosti na nestabilním a destruktivním světovém ekonomickém systému. V minulém díle - (SG 4/99) jsme se věnovali měnám LETS a švýcarskému bezúročnému výpůjčnímu systému Wirtschaftsring. Podľa autora, anglického ekonóma a novinára, sú cestou k nezávislosti na nestabilnom a deštruktívnym svetovom ekonomickom systéme. V minulom diele - (SG 4 / 99) sme sa venovali menám LETS a švajčiarskemu bezúročnému výpůjčnímu systému Wirtschaftsring. Dnes se soustředíme na lokální měny, využívající tištěné "bankovky". Dnes sa sústredíme na lokálnej meny, využívajúci tlačené "bankovky".

Zázrak v Nemecku

Historie dnešních místních tištěných peněz začíná v Německu těsně po první světové válce. História dnešných miestnych tlačených peňazí začína v Nemecku tesne po prvej svetovej vojne. Byla krize a ceny zboží klesaly. Bola krízy a ceny tovaru klesali. Ti, kdo si to mohli dovolit, nenakupovali - čekali, až bude zboží ještě levnější. Tí, ktorí si to mohli dovoliť, nekupovali - čakali, až bude tovar ešte lacnejšie. To vedlo k prohlubování deprese a k nedostatku oficiální měny - říšské marky. To viedlo k prehlbovaniu depresie a nedostatku oficiálnej meny - ríšske marky. Ve snaze situaci řešit vzniká v Německu hnutí Freiwirtschaft (svobodná ekonomika), které se inspiruje prací reformátora Silvia Gesella. V snahe situáciu riešiť vzniká v Nemecku hnutia Freiwirtschaft (slobodná ekonomika), ktoré sa inšpiruje prácou reformátora Silvia Gesell. Gesell mimo jiné navrhoval, aby se oběh peněz podpořil jakýmsi "negativním úrokem": měly by platit pouze po určitou dobu, pak by se jejich platnost musela prodloužit pomocí kolku. Gesell okrem iného navrhoval, aby sa obeh peňazí podporil akýmsi "negatívnym úrokom": mali by platiť len po určitú dobu, potom by sa ich platnosť musela predĺžiť pomocou kolku. "Svobodní ekonomové" tedy vytiskli měnu, kterou nazvali "wära" (ze slov ware - zboží a währung - měna), a jejíž hodnota se rovnala říšské marce. "Slobodní ekonómovia" teda vytlačili menu, ktorú nazvali "wara" (zo slov ware - tovar a Währung - mena), a ktorej hodnota sa rovnala ríšskej marke. Za marku se dala wära v případě nutnosti i vyměnit, protože všechny "pravé" peníze, za které stoupenci hnutí měnu wära kupovali, byly uloženy na zvláštním účtě. Za marku sa dala wara v prípade potreby aj vymeniť, pretože všetky "pravé" peniaze, za ktoré stúpenci hnutia menu wara kupovali, boli uložené na osobitnom účte. Klíčový rozdíl oproti marce byl v omezené platnosti - na konci každého měsíce ji musel majitel obnovit nalepením "kolku" v ceně 2 % její hodnoty. Kľúčový rozdiel oproti marke bol v obmedzenej platnosti - na konci každého mesiaca ju musel majiteľ obnoviť nalepením "kolku" v cene 2% jej hodnoty.

Měna wära rychle kolovala mezi nadšenci po celém Německu, ale k proslulosti jí dopomohl až případ bavorské vesnice Schwanenkirchen v roce 1931. Mena wara rýchlo kolovala medzi nadšencami po celom Nemecku, ale k všeobecnej známosti jej dopomohol až prípad bavorskej dediny Schwanenkirchen v roku 1931. Uzavřený uhelný důl ve vsi s pěti sty obyvateli koupil stoupenec hnutí Freiwirtschaft. Uzavretý uhoľná baňa v dedine s päťsto obyvateľmi kúpil stúpenec hnutia Freiwirtschaft. Domluvil s majiteli místních obchodů, že budou přijímat měnu wära, otevřel důl a zaplatil horníkům ve wära mzdu. Dohovoril s majiteľmi miestnych obchodov, že budú prijímať menu wara, otvoril baňa a zaplatil baníkom v wara mzdu. Obchodníci ze Schwanenkirchen přesvědčili své velkoobchodní dodavatele, aby od nich wära brali, ti ve wära zaplatili dodavatelům svým. Obchodníci zo Schwanenkirchen presvedčili svoje veľkoobchodné dodávateľa, aby od nich wara brali, tí vo wara zaplatili dodávateľom svojim. Dodavatelé wära utratili za schwanenkirchské uhlí (protože jim nic moc jiného nezbývalo). Dodávatelia wara minuli za schwanenkirchské uhlia (pretože im nič moc iného neostávalo).

"Pár měsíců po znovuzahájení těžby uhlí se Schwanenkirchen změnilo k nepoznání," napsal americký list The New Republic v srpnu 1932. "Pár mesiacov po obnovení ťažby uhlia sa Schwanenkirchen zmenilo na nepoznanie," napísal americký denník The New Republic v auguste 1932. "Vesnice prosperovala, dělníci i obchodníci splatili dluhy, město dýchalo novým duchem života a svobody. Rojili se tu reportéři ze všech koutů Německa, aby napsali o zdejším zázraku." "Dedina prosperovala, robotníci aj obchodníci splatili dlhy, mesto dýchalo novým duchom života a slobody. Rojili sa tu reportéri zo všetkých kútov Nemecka, aby napísali o tunajšom zázraku."

Úspěch měny wära polekal německou vládu, která se začal obávat, že přispěje k inflaci, a v listopadu 1931 wära zakázala. Úspech meny wara zľakol nemeckú vládu, ktorá sa začal obávať, že prispeje k inflácii, av novembri 1931 wara zakázala. Důl ukončil činnost a s ním skončil i schwanenkirchský zázrak. Baňa ukončil činnosť as ním skončil aj schwanenkirchský zázrak.

Města kontra banky Mestá kontra banky

Nedaleko za hranicí v rakouských Tyrolích sledoval vzestup měny wära Michael Unterguggenberger, starosta městečka Wörgl. Neďaleko za hranicou v rakúskych Tyrolsku sledoval vzostup meny wara Michael Unterguggenberger, starosta mestečka Wörgl. Rozhodl se podobným způsobem vyřešit problémy svého města, z jehož 4 500 občanů bylo 1 500 bez práce. Rozhodol sa podobným spôsobom vyriešiť problémy svojho mesta, z ktorého 4 500 občanov bolo 1 500 bez práce. Nechal vytisknout obecní peníze a v srpnu 1932 obdrželi zaměstnanci radnice, včetně starosty, polovinu platu v nové měně. Nechal vytlačiť obecné peniaze av auguste 1932 dostali zamestnanci radnice, vrátane starostu, polovicu platu v novej mene. Místní obchodníci věděli, že mohou měnou platit obci daně a že nic neriskují, protože celá vydaná částka je kryta půjčkou z místní záložny. Miestni obchodníci vedeli, že môžu menou platiť obci dane a že nič neriskujú, pretože celá vydaná suma je krytá pôžičkou z miestnej záložny. Mohli ji v záložně také za pravé šilinky vyměnit, ovšem se ztrátou 2%. Mohli ju v záložně aj za pravé šilingy vymeniť, avšak so stratou 2%. Proto, byť bez velkého nadšení, akceptovali platby ve starostově nové měně. Preto, hoci bez veľkého nadšenia, akceptovali platby v primátori novej mene. Lokální peníze se ve Wörglu rychle šířily, brzy byly pošta a železnice jediné instituce, které trvaly na platbě v šilincích. Lokálne peniaze sa vo Wörgl rýchlo šírili, čoskoro boli pošta a železnice jediné inštitúcie, ktoré trvali na platbe v šilingoch. Protože ztrácely wörgelské peníze po měsíci platnost, pokud se na ně nepřilepil obecní kolek v ceně 1% jejich hodnoty, snažili se je wörgelští utratit co nejrychleji. Pretože strácali wörgelské peniaze po mesiaci platnosti, ak sa na ne neprilepil obecnej kolok v cene 1% ich hodnoty, snažili sa je wörgelští minúť čo najrýchlejšie.

Důsledky se opět projevily velmi rychle. Dôsledky sa opäť prejavili veľmi rýchlo. Lidé zaplatili daně, které dlužili obci, a ta zaměstnala padesát lidí na obecně prospěšné práce. Ľudia zaplatili dane, ktoré dlhovali obci, a ta zamestnala päťdesiat ľudí na všeobecne prospešné práce. Do konce roku 1932 stačila radnice opravit 6 km silnic a rozšířit kanalizaci, v lednu 1933 zahájila (a později bez zadlužení dokončila) výstavbu skokanského můstku a vodní nádrže. Do konca roka 1932 stačila radnica opraviť 6 km ciest a rozšíriť kanalizáciu, v januári 1933 začala (a neskôr bez dlhu dokončila) výstavbu skokanského mostíka a vodné nádrže. V záložně převládly po dlouhé době vklady nad výběry. V záložně převládly po dlhej dobe vklady nad výbery. Další města se chystala Wörgl napodobit. Ďalšie mestá sa chystala Wörgl napodobniť. A v této fázi opět zasáhla centrální instituce. A v tejto fáze opäť zasiahla centrálna inštitúcia. Rakouská centrální banka zahájila řízení proti wörgelské radnici a 1. Rakúska centrálna banka začala konanie proti wörgelské radnicu a 1. září 1933, třináct měsíců po jeho zahájení, byl wörgelský experiment ukončen shora. Podobný vývoj proběhl v USA, kde v letech 1932-33 zavedlo různé formy místních peněz několik set obcí a dokonce jeden stát - Iowa. septembra 1933, trinásť mesiacov po jeho začatí, bol wörgelský experiment ukončený zhora. Podobný vývoj prebehol v USA, kde v rokoch 1932-33 zaviedlo rôzne formy miestnych peňazí niekoľko sto obcí a dokonca jeden štát - Iowa. Většina systémů se od wörgelského lišila v tom, že známka-kolek v hodnotě dvou centů se na "bankovku" lepila každý týden. Väčšina systémov sa od wörgelského odlišovala v tom, že známka-kolok v hodnote dvoch centov sa na "bankovku" lepila každý týždeň. Centy šly na účet a po roce se místní měna v hodnotě jednoho dolaru vyměnila za skutečný dolar, který se na účtu takto po centících během roku nahromadil. Centy išli na účet a po roku sa miestna mena v hodnote jedného dolára vymenila za skutočný dolár, ktorý sa na účte takto po centících počas roka nahromadil. I tyto lokální peníze ukončil vedikt shora, tentokrát z pera prezidenta Roosevelta. I tieto lokálne peniaze ukončil vedikt zhora, tentoraz z pera prezidenta Roosevelta. V letech 1956-57 fungovala místní tištěná měna v historickém francouzském městečku Ligni res-en-Berry. V rokoch 1956-57 fungovala miestnej tlačená mena v historickom francúzskom mestečku Ligne res-en-Berry. Wörgelský systém vylepšili v tom směru, že kdo si vyměnil franky za místní měnu, dostal 5% navíc. Wörgelský systém vylepšili v tom smere, že kto si vymenil franky za miestnu menu, dostal 5% navyše. Místní měna byla označena datem, a vyměnit zpět ji mohl nejdříve za čtyři měsíce, kdy obdržel franky v hodnotě 98% hodnoty původní. Miestna mena bola označená dátumom, a vymeniť späť ju mohol najskôr za štyri mesiace, kedy dostal franky v hodnote 98% hodnoty pôvodnej. To bylo velmi výhodné opatření, ao místní peníze byl velký zájem, dokud nebyly pod tlakem francouzské centrální banky postaveny mimo zákon. To bolo veľmi výhodné opatrenia, ao miestnej peniaze bol veľký záujem, kým neboli pod tlakom francúzskej centrálnej banky postavené mimo zákon.

Skutečný kapitál Skutočný kapitál

Jaká je situace dnes? Aká je situácia dnes? Douthwaite se zmiňuje o existenci místních tištěných peněz v několika argentinských provinciích, podrobně však popisuje měnu, kterou zavedl Američan Paul Glover v třicetitisícové Ithace ve státě New York. Douthwaite sa zmieňuje o existencii miestnych tlačených peňazí v niekoľkých argentínskych provinciách, podrobne však označuje menu, ktorú zaviedol Američan Paul Glover v tridsaťtisícový Ithaca v štáte New York.

Glover se rozhodl proti systému LETS (viz SG 4/99), protože mu připadalo nepraktické zaznamenávat každou transakci počítačem. Glover sa rozhodol proti systému LETS (pozri SG 4 / 99), pretože mu pripadalo nepraktické zaznamenávať každú transakciu počítačom. Chtěl se také vyhnout odpovědnosti, která by mu podle amerického právního systému mohla vzniknout, kdyby členové neplatili daně, a navíc cítil, že LETS jsou příliš uzavřené systémy, které fungují jen pro úzký okruh lidí. Chcel sa tiež vyhnúť zodpovednosti, ktorá by mu podľa amerického právneho systému mohla vzniknúť, keby členovia neplatili dane, a navyše cítil, že LETS sú príliš uzavreté systémy, ktoré fungujú len pre úzky okruh ľudí. Vytiskl proto vlastní peníze, které nazval "hours" - hodiny, protože měly mít hodnotu zhruba hodiny práce. Vytlačil preto vlastné peniaze, ktoré nazval "hours" - hodiny, pretože mali mať hodnotu približne hodiny práce. Poté vybral od devadesáti přátel po několika dolarech a v listopadu 1991 vydal první číslo novin Ithaca Money, v nichž uveřejnil jejich reklamy na zboží či služby, které byli ochotni poskytnout za novou měnu. Potom vybral od deväťdesiatich priateľov po niekoľkých dolároch av novembri 1991 vydal prvé číslo novín Ithaca Money, v ktorých uverejnil ich reklamy na tovar alebo služby, ktoré boli ochotní poskytnúť za novú menu.

Obchody zvolna rostly. Obchody zvoľna rástli. Ke konci roku 1993 bylo v oběhu již 4300 "hodin" (každá ekvivalentní deseti dolarům). Ku koncu roka 1993 bolo v obehu už 4300 "hodín" (každá ekvivalent desiatich dolárov). "Ithacké hodiny jsou podloženy skutečným kapitálem: našimi dovednostmi, naším časem, našimi lesy, poli a řekami", stojí na každé bankovce. "Ithacké hodiny sú podložené skutočným kapitálom: našimi schopnosťami, naším časom, našimi lesmi, poliami a riekami", stojí na každej bankovke.

Do oběhu se dostávají tak, že každý účastník dostane 4 "hodiny", když podá svůj první inzerát v novinách Ithaca Money, a za osm měsíců, pokud se stále aktivně účastní, může se přihlásit o další dvě "hodiny" - jakýsi "věrnostní příplatek". Do obehu sa dostávajú tak, že každý účastník dostane 4 "hodiny", keď podá svoj prvý inzerát v novinách Ithaca Money, a za osem mesiacov, ak sa stále aktívne zúčastňujú, môže sa prihlásiť o ďalšie dve "hodiny" - akýsi "vernostný príplatok ". "Hodiny" lze získat i formou bezúročné půjčky (proti záruce), asi 10% vydaných "hodin" poskytuje Gloverova organizace neziskovým organizacím jako grant. "Hodiny" možno získať aj formou bezúročnej pôžičky (proti záruke), asi 10% vydaných "hodín" poskytuje Gloverova organizácie neziskovým organizáciám ako grant. Koncem roku 1995 bralo platbu v "hodinách" 250 firem včetně kina, dvou místních samoobsluh, šesti cukráren, třiceti farmářů na místním trhu a několika restaurací (nejméně jeden večer v týdnu). Koncom roka 1995 bralo platbu v "hodinách" 250 firiem vrátane kina, dvoch miestnych samoobslúh, šiestich cukrární, tridsiatich farmárov na miestnom trhu a niekoľkých reštaurácií (aspoň jeden večer v týždni). V době, kdy šla kniha do tisku, se Glover chystal otevřít obchod, kde by se prodávaly výrobky individuálních účastníků za "hodiny" a vyjádřil naději, že za pár let bude možné platit v "hodinách" místní daně a že je budou brát všechny místní obchody. V čase, keď išla kniha do tlače, sa Glover chystal otvoriť obchod, kde by sa predávali výrobky individuálnych účastníkov za "hodiny" a vyjadril nádej, že za pár rokov bude možné platiť v "hodinách" miestne dane a že ich budú brať všetky miestne obchody. Vedle podpory zaměstnanosti a snižování závislosti na světové ekonomice a nadnárodních firmách mají "hodiny" i důležitý význam sociální. Okrem podpory zamestnanosti a znižovania závislosti na svetovej ekonomike a nadnárodných firmách majú "hodiny" aj dôležitý význam sociálnej. Lidé, kteří s nimi obchodují, mají pocit, že svému městu a regionu zároveň pomáhají, a vznikají mezi nimi vztahy důvěry a přátelství. Ľudia, ktorí s nimi obchodujú, majú pocit, že svojmu mestu a regiónu zároveň pomáhajú, a vznikajú medzi nimi vzťahy dôvery a priateľstva. V Ithace v polovině devadesátých let používalo "hodiny" pravidelně nebo občas asi tři tisíce lidí a podobné systémy již existovaly v dvaceti dalších obcích. V Ithaca v polovici deväťdesiatych rokov používalo "hodiny" pravidelne alebo občas asi tri tisícky ľudí a podobné systémy už existovali v dvadsiatich ďalších obciach.

Jaké jsou nevýhody ithackých peněz? Aké sú nevýhody ithackých peňazí? Douthwaite upozorňuje, že Paul Glover systému v prvních letech jeho vzniku věnoval nesmírné úsilí. Douthwaite upozorňuje, že Paul Glover systému v prvých rokoch jeho vzniku venoval obrovské úsilie. Kontaktoval firmy, vydával noviny ( z toho jediného měl určitý příjem v "hodinách"), sledoval, zda firmy mají kde získané "hodiny" utratit, mnoha způsoby a s pomocí dalších přátel se snažil zjistit, zda nadešel čas vydat další bankovky. Kontaktoval firmy, vydával noviny (z toho jedného mal určitý príjem v "hodinách"), sledoval, či firmy majú kde získané "hodiny" minúť, mnohými spôsobmi as pomocou ďalších priateľov sa snažil zistiť, či nadišiel čas vydať ďalšie bankovky. Situace se zlepšuje, vzniká pevnější organizace a našli se další spolupracovníci, přesto je systém na jeho osobě ještě hodně závislý. Situácia sa zlepšuje, vytvára pevnejší organizácie a našli sa ďalší spolupracovníci, napriek tomu je systém na jeho osobe ešte veľa závislý. Druhá nevýhoda je, že chybí způsob, jak stahovat peníze z oběhu, a v okamžiku, kdy se objem obchodu začne snižovat, například proto, že se oživí ekonomika a lidé zčásti přesedlají zpět na dolary, převýší nabídka peněz poptávku a hrozí kolaps. Druhá nevýhoda je, že chýba spôsob, ako sťahovať peniaze z obehu, av okamihu, kedy sa objem obchodu začne znižovať, napríklad preto, že sa oživí ekonomika a ľudia čiastočne presedlam späť na doláre, prevýši ponuka peňazí dopyt a hrozí kolaps. Systém LETS tuto nevýhodu nemá: kupní síla se automaticky reguluje počtem transakcí. Systém LETS túto nevýhodu nemá: kúpna sila sa automaticky reguluje počtom transakcií. Podle Glovera je však možnost oživení americké ekonomiky v době nadnárodních monopolů a přesunu americké výroby do zahraničí mizivá. Podľa Glover je však možnosť oživenie americkej ekonomiky v čase nadnárodných monopolov a presunu americkej výroby do zahraničia mizivá.

Časodolary Časodolary

"Časodolary" (time dollars) jsou lokální "měnou", která na rozdíl od jiných systémů skutečnou měnou být nechce. "Časodolary" (time dollars) sú lokálne "menou", ktorá na rozdiel od iných systémov skutočnou menou byť nechce. V USA je v 80. V USA je v 80. letech zavedli manželé Jean a Edgar Cahn, v roce 1994 jich fungovalo již přes 150. rokoch zaviedli manželia Jean a Edgar Cahn, v roku 1994 ich fungovalo už cez 150. Časodolar si člověk vydělá za hodinu pomoci někomu ve svém okolí, například při úklidu či nákupu pro starého nebo nemocného člověka, hlídání dětí, či odvozu někoho, kdo neřídí, k lékaři nebo do kostela. Časodolar si človek zarobí za hodinu pomôcť niekomu vo svojom okolí, napríklad pri upratovaní alebo nákupu pre starého alebo chorého človeka, stráženie detí, alebo odvozu niekoho, kto neriadi, k lekárovi alebo do kostola. Jde vlastně o svépomocný systém sociální péče s několika desítkami až několika tisíci dobrovolníky (kteří za svou práci dostávají časodolary) a jedním až několika zaměstnanci, kteří pomoc koordinují a časodolary proplácejí a inkasují. Ide vlastne o svojpomocnú systém sociálnej starostlivosti s niekoľkými desiatkami až niekoľkými tisíckami dobrovoľníkov (ktorí za svoju prácu dostávajú časodolary) a jedným až niekoľkými zamestnancami, ktorí pomoc koordinujú a časodolary preplácajú a preplácať. Za časodolar je možné koupit opět jenom péči v rámci systému pro sebe či své blízké. Za časodolar je možné kúpiť opäť jenom starostlivosť v rámci systému pre seba alebo svojich blízkych. Ve skutečnosti má měna význam spíše psychologický, protože pokud někdo nemá časodolary a péči potřebuje, není mu odmítnuta. V skutočnosti má mena význam skôr psychologický, pretože ak niekto nemá časodolary a starostlivosť potrebuje, nie je mu odmietnutá. Edgar Cahn upozorňuje, že počítač koordinátora s časodolarovými účty slouží i jako jakási náhražka paměti daného společenství, která by nebyla třeba před několika desítkami let, kdy mobilita nebyla tak vysoká. Edgar Cahn upozorňuje, že počítač koordinátora s časodolarovými účty slúžia aj ako akási náhražka pamäti daného spoločenstva, ktoré by neboli potrebné pred niekoľkými desiatkami rokov, keď mobilita nebola tak vysoká.

Řada lidí - dobrovolníků, kteří pomáhají ostatním, se o své časodolary ani nehlásí. Mnoho ľudí - dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ostatným, sa o svoje časodolary ani nehlásia. Pro jiné jsou důležité - například chlapec, který pravidelně pomáhá starším sousedům, vysvětluje, že kdyby nedostal vůbec nic, vypadal by před kamarády jako hlupák. Pre iné sú dôležité - napríklad chlapec, ktorý pravidelne pomáha starším susedom, vysvetľuje, že keby nedostal vôbec nič, vyzeral by pred kamarátmi ako hlupák. Ještě pro další je důležité, že časodolary nejsou opravdové peníze. Ešte pre ďalšie je dôležité, že časodolary nie sú naozajstné peniaze. "Penzionovaný bankovní ředitel by sotva sekal sousedům trávník za hodinovou mzdu, za časodolary však ano," vysvětluje Cahn. "Penzionovaný bankový riaditeľ by sotva sekal susedom trávnik za hodinovú mzdu, za časodolary však áno," vysvetľuje Cahn. Za hlavní přednost systému považuje to, že posiluje nepeněžní ekonomiku a sousedské vztahy a umožňuje marginalizovaným skupinám - osamělým matkám, starým lidem, nezaměstnaným a menšinám - pomáhat si navzájem a přitom se zbavovat stigmata vyřazenosti a nepotřebnosti. Za hlavnú prednosť systému považuje to, že posilňuje nepeňažné ekonomiku a susedské vzťahy a umožňuje marginalizovaným skupinám - osamelým matkám, starým ľuďom, nezamestnaným a menšinám - pomáhať si navzájom a pritom sa zbavovať stigmy vyřazenosti a nepotrebnosti.

Tři funkce peněz Tri funkcie peňazí

Peníze mají ve společnosti trojí funkci: prostředku pro výměnu zboží, jednotky vzájemného účtování (hodnocení, jak si jeden vůči druhému stojí) a uložení hodnot pro budoucnost. Peniaze majú v spoločnosti trojitú funkciu: prostriedku na výmenu tovaru, jednotky vzájomného účtovania (hodnotenie, ako si jeden voči druhému stojí) a uloženie hodnôt pre budúcnosť. Na rozdíl od prvních dvou nemohou systémy, jako je LETS, tuto třetí funkci plnit. Na rozdiel od prvých dvoch nemôžu systémy, ako je LETS, túto tretiu funkciu plniť. Málokdo bude spořit jednotky LETS či "hodiny" Paula Glovera s tím, že je utratí, až bude v důchodu, protože nemůže vědět, zda budou za dvacet či čtyřicet let ještě platit. Málokto bude sporiť jednotky LETS alebo "hodiny" Paula Glover s tým, že sa minú, až bude v dôchodku, pretože nemôže vedieť, či budú za dvadsať či štyridsať rokov ešte platiť.

Určitou kvalitu trvalosti tak mají zatím pouze měny, garantované státem - koruny, marky, dolary atd. Tyto měny, upozorňuje Douthwaite, mají jednu zásadní slabinu: velkou část nových peněz vytvářejí banky ve formě půjček, z nichž pak inkasují úrok. Určitú kvalitu trvalosti tak majú zatiaľ len meny, garantované štátom - koruny, marky, doláre atď Tieto meny, upozorňuje Douthwaite, majú jednu zásadnú slabinu: veľkú časť nových peňazí vytvárajú banky vo forme pôžičiek, z ktorých potom preplatia úrok. To má několik nepříznivých důsledků, zejména ten, že potřeba tento úrok splácet je hnacím motorem stálé a neudržitelné expanze peněžní ekonomiky. To má niekoľko nepriaznivých dôsledkov, najmä ten, že potreba tento úrok splácať je hnacím motorom stále a neudržateľné expanzia peňažnej ekonomiky.

Douthwaite proto navrhuje rozvíjet systémy, jako je LETS, ale paralelně zavádět univerzálnější a trvalejší měnu, která by vznikala méně destruktivním způsobem, než současné národní měny, ale zachovala si roli uložení hodnot pro budoucnost. Douthwaite preto navrhuje rozvíjať systémy, ako je LETS, ale paralelne zaviesť univerzálnejšie a trvalejšie menu, ktorá by vznikala menej deštruktívnym spôsobom, ako súčasné národné meny, ale zachovala si úlohu uloženia hodnôt pre budúcnosť. Uvádí několik námětů, jak na to. Uvádza niekoľko námetov, ako na to. Popisuje experiment Američana Ralpha Borsodiho v USA v roce 1972. Popisuje experiment Američana Ralpha Borsodiho v USA v roku 1972. Borsodi zavedl měnu, která byla podložena tržními hodnotami třiceti základních typů primárního zboží (zlato, železo, káva, sója, vlna apod.), a která úspěšně fungovala ve městě Exeter (stát New Hampshire) po dobu jednoho roku. Borsodi zaviedol menu, ktorá bola podložená trhovými hodnotami tridsiatich základných typov primárneho tovaru (zlato, železo, káva, sója, vlna atď), a ktorá úspešne fungovali v meste Exeter (štát New Hampshire) po dobu jedného roka. Potenciálně mohla podle autora nahradit národní měnu, Borsodi však po roce experiment ukončil. Potenciálne mohla podľa autora nahradiť národnú menu, Borsodi však po roku experiment ukončil. Místní měny by mohly být podloženy energií, kterou jsou nebo budou schopny vyprodukovat místní firmy z obnovitelných zdrojů. Miestne meny by mohli byť podložené energiou, ktorú sú alebo budú schopné vyprodukovať miestne firmy z obnoviteľných zdrojov. Státy by mohly vzít vydávání peněz do vlastních rukou, jak je tomu v autonomních britských Normanských ostrovech Guernsey a Jersey, totéž by mohly učinit obce či územní celky podle Wörgelského vzoru. Štáty by mohli vziať vydávanie peňazí do vlastných rúk, tak ako je to v autonómnych Normanských ostrovoch Guernsey a Jersey, to isté by mohli urobiť obce či územné celky podľa Wörgelského vzoru. Tyto úvahy se však zatím většinou pohybují v oblasti hypotéz. Tieto úvahy sa však zatiaľ väčšinou pohybujú v oblasti hypotéz. Nejvážnější námitka u části námětů, v knize zmíněná jen okrajově, je obava z inflace. Najvážnejšia námietka u časti námetov, v knihe spomenutá len okrajovo, je obava z inflácie. Měly centrální banky pravdu, když místní měny zakazovaly? Mali centrálnej banky pravdu, keď miestnej meny zakazovali? To je otázka do další, zatím neotevřené diskuse. To je otázka do ďalšej, zatiaľ neotvorené diskusie.

Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist