Pohľady- názory

Participácia

Občianská participácia

Obcianska_participacia.pdf, (494.73kB)
Občiansku participáciu možno vo všeobecnosti definovať ako aktívnu účasť jednotlivcov na riešení spoločenských problémov a na spravovaní verejných záležitostí – či už sa odohráva v rámci lokálnej komunity, konkrétnej spoločen-skej organizácie, etnického či národného spoločenstva alebo globálnej komu-nity. Občianska participácia je prejavom aktívneho občianstva. Neobmedzuje sa iba na to, že sa jednotlivci zaujímajú o verejné dianie a v súkromí ho sledujú, ale predpokladá ich vstup do verejného priestoru prostredníctvom konkrétnych činov.
Pojem občianska participácia má nadindividuálny rozmer: odkazuje na angažovanosť jednotlivca vo verejnej sfére. Vďaka nej sa človek potvrdzuje nie ako izolovaný jednotlivec, ale ako spoločenský aktér, ktorý realizuje svoj občiansky potenciál5, „uplatňuje ho v praxi svojho občianskeho sebausku-točňovania“. (Roško 2000: 335)
Občianska participácia sa odohráva nielen vo sfére tradične chápanej poli-tiky, teda na pôde politických strán a politických inštitúcií, ale aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.6 Preto uprednostňujeme pojem občianska participácia pred pojmom politická participácia. Pravda, hranica medzi občianskou a politickou participáciu je neostrá; aj zdanlivo nepolitické úsilie o ovplyvnenie diania v mimopolitickej oblasti neraz nadobúda vyhranene politický rozmer7. Najprimeranejšie by azda bolo hovoriť o občiansko-politickej participácii – podobne, ako politický sociológ Russel J. Dalton vo svojej publikácii Občian-ska politika v západných demokraciách koncom 80. rokov používal pojem občianska politika (citizen politics) a hovoril o občianskom politickom správaní. (Dalton 1988)
Pre zreteľnejšie vymedzenie občianskej participácie je dôležité stanoviť hranicu medzi ňou a medzi tzv. spoločenskou participáciou. Vzniká totiž oprávnená otázka, či koncept občianskej participácie zastrešuje aj aktivity zamerané na uspokojovanie rozličných potrieb, ktoré sú vykonávané najmä na pôde vzájomne prospešných organizácií, spolkov či klubov – napríklad v rámci svojpomocných skupín v oblasti zdravia alebo spevokolov, klubov filatelistov, milovníkov džezu či športových klubov. Podľa nášho názoru takéto združova-nie nesmeruje primárne k účasti na spravovaní verejných záležitostí, ale môže do nej prerásť – napríklad, keď sa členovia skupiny v komunikácii s verejnými inštitúciami domáhajú zlepšenia podmienok na realizáciu svojich aktivít. Aj spontánne združovanie ľudí tak latentne obsahuje element občianskej participácie.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist