Pohľady- názory

Naša história

STAROSLOVIENČINA - PRVÝ SPISOVNÝ JAZYK VŠETKÝCH SLOVANOV

Tu sme sa už posunuli do obdobia Svätoplukovej ríše. A práve vtedy sa zavŕšila praslovanská etapa vývoja nášho jazyka - vznikom jeho kodifikovanej podoby zapisovanej osobitným slovanským písmom.
Starosloviensky jazyk, po nemecky altslavische Sprache, po francúzky le vieux slave, po rusky staroslavianskij jazyk, po slovinsky staroslovanski jezik, po bulharsky starobalgarsky ezik, po poľsky jezyk starosloviański, po anglicky Old Church Slavonic, po česky staroslověnsky jazyk.
Takýmito termínmi sa označuje v 19. a 20. storočí v slavistike slovanský spisovný jazyk, ktorý priniesli Konštantín a Metod roku 863 na Veľkú Moravu a roku 867 aj do Panónie ku Koceľovi. Jeho osnova bola v slovienskom jazyku, ktorým hovorili Sloviene v rodnom meste Konštantína a Metoda Solúne a jeho okolí, v 9. storočí dosť husto obývanom Slovanmi. Tento jazyk bol už dlhší čas kultivovaný. Na Veľkej Morave a v Panónii vnikli do neho črty kultúrneho štýlu jazyka na Veľkej Morave, resp. v Panónii. Tento jazyk sa vtedy volal ˝jezykb slověnbskbi˝, a to v okolí Solúna i na Veľkej Morave a v Panónii.
Prenesme sa na pole jazykovedy a skúsme si oživiť podobu jazyka, ktorý sa stal spisovným pre všetkých Slovanov. O jeho pôvode hovorí prof. Ján Stanislav v diele Starosloviensky jazyk:
˝Vznik staroslovienskeho písma a písomníctva pôvodne pre potreby Veľkej Moravy a Panónie nemožno posudzovať a podávať izolovane a bez historických vývojových súvislostí. V samej staroslovienčine je vývin, ktorý sa zračí v odpisoch textov. Zmeny sa podmieňujú veľmi často jazykovými črtami oblastí, na ktorých sa jazyk byzantskej misie pestoval ako forma jazyka vyššieho štýlu.
O geografickom pôvode staroslovienskeho jazyka sú v slavistike dve teórie, a to panónska a macedónska. Podľa panónskej teórie starosloviensky jazyk je jazyk Pribinovej a Koceľovej Panónie. Tejto mienky boli Slovinci Bartolomej Kopitar a Franc Miklošič. Ruskí slavisti Kalajdovič a Golibinskij mysleli na moravský pôvod staroslovienčiny. Pavol Jozef Šafárik napísal v roku 1826, že celé formálne ústrojenstvo slovenčiny upomína výrazne na ´cyrilčinu´. Naproti tomu Martin Hattala dokazoval, že povaha jazyka zachovaného v najstarších cyrilských rukopisoch je starobulharská. Túto teóriu potvrdzoval aj Slovinec Vartoslav Oblak a ďalší. Dnes sa solúnsky pôvod staroslovienčiny zväčša uznáva, ale poukazuje sa na to, že na Veľkej Morave a v Panónii prenikali doň i črty kultúrneho jazyka týchto dvoch krajín, v ktorých bolo písmo a písomníctvo už pred príchodom solúnskych bratov Konštantína a Metoda.˝
K uvedeným teóriám o pôvode staroslovienčiny sa žiada doplniť zopár údajov. Najstaršie odpisy z cyrilo-metodských pôvodnín pochádzajúce z 10. storočia sú Kyjevské listy. Venoval sa im práve prof. Stanislav, ale i ukrajinský slavista prof. Ševelov, chorvátsky historik Jagič a i. Prof. Stanislav poukázal na množstvo jazykových prvkov Kyjevských listov pochádzajúcich z nárečia, ktorým sa v 9. storočí hovorilo pod Malými Karpatmi. Prof. Juraj Ševelov išiel ešte ďalej a povedal: ˝Ľahšie vysvetlíme také početné zvláštnosti nachádzajúce sa v Kyjevských listoch, ak vezmeme za základ, že jazyk tých pamiatok je veľkomoravské nárečie s masedónskymi infiltráciami, namiesto doterajšieho predpokladu, že by to bolo macedónske nárečie s veľkomoravskými infiltráciami. A ´veľkomoravské nárečie´ ako ho poznáme, je vlastne slovenský jazyk.˝


 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist